SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE ARTCADEMY

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
Štýly rozhodovania z hľadiska spôsobu spracovania informácií
Others

líšia sa dvoma hlavnými dimenziami. Prvou je spôsob myslenia jednotlivca. Niektorí z nás sú racionálnejší a logickejší; kým iní sú viac kreatívni a intuitívni. Druhá dimenzia popisuje toleranciu jednotlivca k nejednoznačnosti. Niektorí z nás majú nízku toleranciu k nejednoznačnosti; naopak niektorí z nás môžu tolerovať aj vysokú mieru nejednoznačnosti. Keď si zobrazíme tieto dve dimenzie, ukážu sa štyri rozhodovacie štýly: direktívny, analyticky, koncepčný a behaviorálny.

crafts
Administratívny postup
Others

je to riadenie alebo starostlivosť, ktoré sa vykonávajú s cieľom dosiahnuť výsledok, v snahe o niečo, alebo formulácie potrebné na vyriešenie veci.

crafts
Analýza pracovných pozícií
Others

je systematický spôsob zhromažďovania a analyzovania informácií o obsahu, povinnostiach, zodpovednostiach, potrebných zručnostiach, výstupoch konkrétnej pracovnej pozície a o kontexte, v ktorom sa pracovné miesta nachádzajú.

crafts
Analýza uskutočniteľnosti
Others

je to štúdia, ktorá posudzuje úspech alebo neúspech projektu na základe súboru základných údajov empirického charakteru: projektové prostredie, ziskovosť, potreby trhu, politická uskutočniteľnosť, kultúrne prijatie, uplatniteľné právne predpisy ...

crafts
Biznis model
Others

biznis model opisuje, ako firma vytvára a distribuuje hodnotu, identifikuje zdroje príjmov, zákaznícku základňu, produkty a podrobnosti financovania. Zahŕňa návrhovanú hodnotu, obchodnú, produkčnú a finančnú perspektívu.

crafts
Blog
Others

častá, chronologická publikácia osobných myšlienok a webových odkazov. Blogovanie sa stalo populárnou platformou pre podnikanie, od spoločností, ktoré sa pokúšajú propagovať svoju značku, až po sólo podnikateľov, ktorí sa usilujú o online príjem na plný úväzok. Ale s rastúcimi príležitosťami prichádza zvýšená konkurencia, a na to, aby ste vynikli teraz treba viacej ako v počiatkoch blogovania. Napriek tomu je dnes online omnoho viac ľudí, takže potenciálne výhody súčasných úspešných blogerov sú väčšie.

crafts
Celková odmena
Others

je rozdelená na dve hlavné oblasti: finančné odmeny (transakčné – hmotné odmeny) a nefinančné odmeny (relačné – nefinančné/vnútorné odmeny). Prvá oblasť obsahuje: základnú mzdu, variabilné zložky (bonusy a iné stimuly) a zamestnanecké výhody. Druhá, ktorá sa nazýva relačné alebo nehmotné odmeny, niektorí autori ju spájajú najmä s rôznymi možnosťami rozvoja a podporujúcim alebo pozitívnym pracovným prostredím (Amstrong & Cummins, 2011).

crafts
Cloud computing
Others

Dostupnosť zdrojov počítačového systému na požiadanie, najmä ukladanie údajov a výpočtový výkon, bez priamej aktívnej správy zo strany užívateľa

crafts
Crowdfunding
Others

je metóda získavania kapitálu v malom množstve od veľkej skupiny ľudí, ktorí používajú internet a sociálne médiá. Na rozdiel od fondov rizikového kapitálu alebo investorov, peniaze získané prostredníctvom crowdfundingu nemusia nevyhnutne predstavovať predaj časti akcií a neexistuje žiadna záruka, že sa v prípade úspechu podnikania vrátia späť ich pôvodnému majiteľovi. Namiesto toho jednotlivci poskytujú mikroinvestície alebo dary na účely alebo podnikom, v ktoré veria, čím umožňujú uskutočnenie ich poslania alebo práce.

crafts
Digitálne technológie
Others

elektronické nástroje, systémy, zariadenia a zdroje, ktoré generujú, ukladajú alebo spracovávajú údaje. Medzi známe príklady patria sociálne médiá, online hry, multimédiá a mobilné telefóny. Digitálne vzdelávanie je akýkoľvek druh vzdelávania, ktoré využíva technológiu. Môže sa to diať vo všetkých oblastiach vzdelávania.

crafts
Digitálna komunikácia
Others

Akákoľvek (komunikačná alebo marketingová) činnosť zameraná na propagáciu produktov a/alebo služieb prostredníctvom sociálnych sietí, ako sú Facebook, LinkedIn, Twitter, Whatsapp, Instagram, atď., ale aj prostredníctvom webových stránok podnikateľov.

crafts
Distribučný kanál
Others

vám pomáha rozšíriť dosah vášho podnikania a zvýšiť výnosy. Firma predáva svoj produkt prostredníctvom geografickej siete predajcov, ktorí predávajú koncovým zákazníkom.

crafts
Duševné vlastníctvo
Others

Súbor autorských práv, osobných (morálnych) a ekonomických práv, ktoré sa pripisovanú autorom za diela, ktoré vytvorili.

crafts
Ekonomika
Others

veda, ktorá študuje zdroje, vytváranie bohatstva, výrobu, distribúciu, spotrebu tovaru a služieb na zabezpečenie ľudských potrieb.

crafts
Elektronické zariadenie
Others

zariadenie, ktoré elektronicky plní svoj účel.

crafts
Elektronický obchod
Others

je proces nákupu a predaja výrobkov elektronickými prostriedkami, napríklad prostredníctvom mobilných aplikácií a internetu. Elektronický obchod sa vzťahuje na online maloobchod aj na elektronické transakcie. Elektronický obchod sa v posledných desaťročiach výrazne zvýšil a svojim spôsobom nahrádza tradičné kamenné obchody.

crafts
Emočná inteligencia
Others

je schopnosť rozpoznať a porozumieť emóciám vo vás aj v ostatných a následne pomocou tohto vedomia riadiť vlastné správanie aj vzťahy.

crafts
Etické uvažovanie
Others

sa týka správnosti a nesprávnosti ohľadne ľudského správania. Každá osoba má normy, ktoré sú definované jej osobnými hodnotami, ktoré vstupujú do hry, keď osoba čelí určitým rozhodnutiam alebo dilemám. Etické rozdiely sa zvyčajne vyskytujú v dôsledku individuálnej interpretácie subjektu alebo udalosti alebo môžu mať politický alebo náboženský charakter.

crafts
ETSY
Others

Webová stránka elektronického obchodu, ktorá sa špecializuje na predaj ručne vyrábaných alebo historických predmetov (šperky, odevy, dekorácie domácnosti, nábytok, atď.).

crafts
Funkčné aktivity
Others

Činnosť alebo funkčná oblasť je skupina špecializovaných úloh, ktoré sú založené na podobných znalostiach, zdrojoch alebo technikách. Úlohy sú zoskupené podľa funkčných kritérií na dosiahnutie väčšej efektívnosti, technickej zručnosti a ľahkého dohľadu nad nimi. Medzi bežné funkčné oblasti v podnikaní patrí predaj, marketing, financie a účtovníctvo, služby zákazníkom, ľudské zdroje, výskum a vývoj, výroba a distribúcia.

crafts
Globalizácia
Others

je proces interakcie a integrácie medzi ľuďmi, spoločnosťami a vládami rôznych krajín, proces poháňaný medzinárodným obchodom a investíciami, pričom je tiež podporovaný informačnými technológiami.

crafts
Google AdWords
Others

je reklamná služba spoločnosti Google pre firmy, ktoré chcú zobrazovať reklamy na stránkach Google a jej reklamných sieťach. Program AdWords umožňuje firmám nastaviť rozpočet na reklamu a platiť iba vtedy, keď ľudia kliknú na ich reklamy. Reklamná služba sa vo veľkej miere zameriava na kľúčové slová. Firmy, ktoré používajú službu AdWords, môžu vytvárať relevantné reklamy pomocou kľúčových slov, ktoré používajú ľudia vyhľadávajúci na internete pomocou vyhľadávacieho nástroja Google.

crafts
Hierarchia
Others

Hierarchia je spôsob, ako usporiadať organizáciu pomocou rôznych úrovní autority vertikálnym prepojením alebo reťazou velenia medzi nadriadenou a podriadenou úrovňou organizácie. Vyššie úrovne hierarchie kontrolujú nižšie úrovne, takže sieť autority má podobu pyramídy.

crafts
Hrubá marža
Others

Z výnosov predaja musíte odpočítať náklady na predané výrobky. „Týmto spôsobom kvantifikujete hrubú prevádzkovú maržu. Cena vašich výrobkov sa získa pripočítaním všetkých variabilných nákladov, ktoré sa zvyšujú úmerne k výrobe“.

crafts
Komunikácia
Others

je to proces výmeny informácií, pri ktorom vysielač vysiela informáciu pre príjemcu prostredníctvom kanálu, pričom čaká na reakciu príjemcu informácie.

crafts
Kľúčové aktivity
Others

Najdôležitejšie činnosti pri realizácii navrhovanej hodnoty spoločnosti. Operácie, výroba, dizajn, riadenie dodávateľov, atď. Tieto činnosti využívajú kľúčové zdroje a je potrebné zabezpečiť spoluprácu siete partnerov.

crafts
Logistika
Others

sa používa na označenie procesu koordinácie a presunu zdrojov z jedného miesta do úložiska v požadovanom mieste.

crafts
Líder
Others

je človek, ktorý pozná cestu, sleduje ju a ukazuje ju ostatným. Manažér je osoba, ktorá má formálnu autoritu a zabezpečuje, aby ľudia robili to, čo im bolo povedané.

crafts
Motivácia zamestnancov
Others

je všeobecne definovaná ako psychologická sila, ktorá určuje smer správania sa osoby v tíme alebo v organizácii. Motivačné vedenie sa vzťahuje na niekoho, kto vedie iných tým, že ich motivuje k tomu, aby sa usilovali o dosiahnutie určitých cieľov, namiesto toho, aby sa jednoducho len riadili pokynmi. Líder sa snaží vytvoriť bezpečné a dôveryhodné prostredie a zabezpečiť, aby organizácia bola úspešná na trhu.

crafts
Manažment
Others

Organizácia a koordinácia činností podniku s cieľom dosiahnuť definované ciele. Zastrešujú ho riaditelia a manažéri, ktorí majú právomoc a zodpovednosť rozhodovať a dohliadať na podnik prostredníctvom funkcií manažmentu, ktoré zahŕňajú plánovanie alebo rozhodovanie o obchodných cieľoch a metódach na ich dosiahnutie; organizovanie alebo určovanie najlepšieho rozdelenia ľudí a zdrojov; usmerňovanie alebo motivovanie, inštruovanie a dohľad nad pracovníkmi; a kontrola alebo analýza metrík počas obchodných aktivít, aby sa zabezpečilo dokončenie úloh a identifikovali sa oblasti na zlepšenie.

crafts
Manažment pracovných výkonov
Others

sa dá chápať aj ako rámec, v ktorom môžu byť výkony jednotlivca usmerňované, pozorované a zlepšované.

crafts
Marketing
Others

je proces získavania potenciálnych zákazníkov alebo tých, ktorí sa zaujímajú o vaše produkty a služby.

crafts
Náklady príležitosti alebo alternatívne náklady
Others

označujú náklady na investíciu do ekonomickej príležitosti z dostupných zdrojov, na úkor dostupných alternatívnych investícií alebo tiež hodnota najlepšej nevykonanej možnosti.

crafts
Obchodná stratégia
Others

Definujte vlastnosti produktu (uspokojenie potrieb, výhod, benefitov, umiestnenia). Stanovte cenovú stratégiu (v akej situácii sa spoločnosť nachádza vo vzťahu k svojim konkurentom). Stanovte propagačnú stratégiu (predstavte vývoj komerčnej stratégie, ktorú spoločnosť bude musieť vykonávať, aby dosiahla svoje ciele propagácie a umiestňovania). Stanovte distribučnú stratégiu.

crafts
Ochrana údajov
Others

Je to základné právo fyzických osôb, ktoré sa snaží chrániť ich súkromie a chráni ich pred porušením týchto práv, ktoré môžu vzniknúť pri zhromažďovaní a uchovávaní ich osobných údajov spoločnosťami alebo subjektmi.

crafts
Prehliadanie
Others

Prezeranie súboru údajov s alebo bez definovaného účelu. Pokiaľ ide o internet, zvyčajne zahŕňa celosvetový web.

crafts
Prognóza predaja
Others

výpočet objemu budúcoročného predaja, ktorý vykonáva obchodné oddelenie spoločnosti. Realizácia správnej prognózy predaja je pre spoločnosť životne dôležitá, pretože z nej je odvodený rozpočet príjmov a výdavkov, a preto treba vytvoriť prognózu výroby, dodávok, logistiky, ľudských zdrojov.

crafts
Právny postup
Others

Tvorí ho kombinácia a súlad viacerých právnych aktov, ktoré sú procesne samostatné a ktorých cieľom je vyvolať konečný právny účinok procesu; to znamená, že sa skladá z aktov iniciácie, vývoja a ich uzavretia.

crafts
Právna forma
Others

Definícia právnej formy spoločnosti by mohla potvrdiť, že ide o totožnosť, ktorú spoločnosť právne preberá, berúc do úvahy jej vlastnícke práva a zodpovednosť, ktorú jej majitelia majú z právneho hľadiska. Spoločnosť tak môže mať individuálny, firemný alebo družstevný charakter.

crafts
Právo duševného vlastníctva
Others

Výhradné právo autora, vydavateľa alebo držiteľa licencie na určitý čas využívať literárne, vedecké alebo umelecké diela.

crafts
Práva duševného vlastníctva
Others

je to súbor právnych noriem a zásad, ktoré potvrdzujú morálne a patrimoniálne práva, ktoré zákon udeľuje autorom (autorské práva) jednoduchou skutočnosťou, že vznikol literárny, umelecký, hudobný, vedecký alebo didaktický materiál, a ten môže byť zverejnený alebo neuverejnený.

crafts
Registrovaná značka
Others

Je to jedinečný symbol alebo slovo používané na označenie firmy alebo jej výrobkov. Po registrácii nemôže ten istý symbol alebo sériu slov použiť iná organizácia, pokiaľ sa stále používa a doklady a dane sú v poriadku.

crafts
Reklama
Others

súbor stratégií zameraných na informovanie spoločnosti o výrobkoch a službách.

crafts
Riešenie problému
Others

je kombináciou stratégií, mentálnych procesov, aktivít a procesov používaných na vyriešenie problému. Činnosti spojené s riešením problému a rozhodovaním sú úzko prepojené a zvyčajne sa rozhodovanie odohráva v kontexte riešenia problému (https://www.decision-making-solutions.com/glossary_p.html#Problem_solving).

crafts
Rozhodovanie z hľadiska účasti
Others

miera účasti, ktorú je líder ochotný zdieľať s ostatnými v rámci rozhodovacieho procesu.

crafts
Rozhodovací proces
Others

súbor ôsmich krokov, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, výber alternatívneho postupu na vyriešenie problému a vyhodnotenie efektívnosti riešenia.

crafts
Sociálne médiá
Others

Online zdieľanie vedomostí a informácií medzi rôznymi skupinami ľudí.

crafts
Sociálna sieť
Others

sociálna sieť je webová stránka, ktorá vám umožňuje spojiť sa s ostatnými ľuďmi, zdieľať fotografie, videá, hudbu a ďalšie osobné informácie. Sociálne siete sú skvelým spôsobom, ako zostať v kontakte s priateľmi a rodinou z celého sveta, ako aj nadviazať nové kontakty s ľuďmi na základe podobných záujmov alebo profesií.

crafts
Spoločný podnik (JV – joint venture)
Others

je obchodná dohoda, v ktorej sa dve alebo viac strán dohodnú na združení svojich zdrojov na účely splnenia konkrétnej úlohy. Táto úloha môže byť nový projekt alebo akákoľvek iná obchodná činnosť.

crafts
Sprostredkovatelia
Others

sú nezávislé skupiny alebo organizácie v rámci distribučného kanála, ktoré sprístupňujú produkt na spotrebu. Existujú štyri hlavné typy sprostredkovateľov: agenti, veľkoobchodníci, distribútori a maloobchodníci.

crafts
Spôsobilosti
Others

kombinácia zručností, znalostí a skúseností, ktoré vedú k schopnosti človeka zvládať konkrétne úlohy a postupy na požadovanej úrovni.

crafts
Strategické plánovanie
Others

Systematický proces predvídania želanej budúcnosti a premeny tejto vízie na všeobecne definované ciele a postupnosť krokov na ich dosiahnutie. Strategické plánovanie začína definovaním požadovaného konca a prepracovaniu sa späť k súčasnému stavu. Zahŕňa strategickú analýzu, ktorá sa skladá z externej a internej analýzy, ako sú napr. SWOT analýza, podnikateľský plán, rozpočet a súbor kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI´s).

crafts
Súkromie na internete
Others

je úroveň ochrany osobných údajov a bezpečnosti osobných údajov zverejňovaných prostredníctvom internetu. Je to široký pojem, ktorý sa vzťahuje na celý rad faktorov, techník a technológií používaných na ochranu citlivých a súkromných údajov, komunikácií a preferencií.

crafts
Súlad medzi jednotlivcom a organizáciou (z angl. P-O fit)
Others

prístup zameraný na zriadenie súladu medzi zamestnancami a ich organizáciami. Tento súlad je výsledkom toho, že jedná strana uspokojuje potreby druhej strany a obe strany vyznávajú podobné hodnoty.

crafts
Samostatne zárobkovo činná osoba/Živnostník
Others

typ pracovníka, ktorý pravidelne a samostatne vykonáva výnosnú hospodársku činnosť. Samostatne zárobkovo činné osoby sa tiež nazývajú živnostníci alebo samostatní podnikatelia.

crafts
Transformačné vedenie
Others

sa chápe ako vedenie, ktoré spôsobuje zmeny v individuálnych aj spoločenských systémoch, pretože vytvára hodnotné a pozitívne zmeny v nasledovníkoch s konečným cieľom rozvinúť nasledovníkov do lídrov. Transformační lídri sa špecializujú na prácu na zmene systému a na riešení výziev nájdením skúseností, ktoré ukazujú, že staré vzorce správania sa už nehodia alebo v praxi nefungujú.

crafts
Umiestňovanie
Others

je navrhnuté tak, aby propagovalo webovú stránku na najvyšších pozíciách vo vyhľadávačoch, ako sú Google, Onet, Wp, atď., pomocou určitých slov alebo fráz. Webové umiestňovanie, optimalizácia vyhľadávania alebo SEO určovanie polohy sa týka techník, pomocou ktorých sa webová stránka môže objaviť na najvyšších pozíciách vo výsledkoch vyhľadávacieho nástroja (napríklad Google) pre sériu slov alebo fráz.

crafts
Vedenie
Others

znamená určovať smer zmien, vytvárať stratégie a inšpirovať ľudí, aby nasledovali tento smer.

crafts
Vzťahy s verejnosťou
Others

sú súborom stratégií na vytvorenie efektívnej komunikácie medzi inštitúciami a organizáciami.

crafts
WordPress
Others

je bezplatná webová aplikácia pre publikovanie na internete s otvoreným zdrojom, systém na správu obsahu (CMS) a nástroj na vytváranie blogov vytvorený komunitou vývojárov a prispievateľov. WordPress umožňuje používateľom vytvárať dynamické webové stránky a blogy, ktoré môžu byť aktualizované, prispôsobené a spravované prostredníctvom systému na spravovanie obsahu, integrovaných aplikácií a komponentov.

crafts
Značka
Others

je to primárna obchodná identifikácia a/alebo sada niekoľkých identifikátorov, s ktorými je ponúkaný produkt alebo služba na trhu.

crafts
Značka zamestnávateľa
Others

je súbor atribútov a vlastností – často nehmotných – vďaka ktorým je organizácia charakteristická, sľubuje špecifickú pracovnú skúsenosť a apeluje na tých ľudí, ktorí budú prosperovať a budú prínosom v organizačnej kultúre.

crafts
Analýza trhu
MARKET ANALYSIS

Jednoducho povedané, analýza trhu skúma atraktivitu a dynamiku konkrétneho trhu. Porozumenie zákonitostiam fungovania zahraničného trhu a preferenciám zákazníkov je veľmi dôležité, keďže by vás malo usmerniť, kde zamerať svoje úsilie a ako si udržať konkurenčnú výhodu. Vaša analýza trhu by mala zahŕňať prehľad situácie vo vašom odvetví, pohľad na váš cieľový trh, analýzu vašej konkurencie, a akékoľvek regulácie, ktoré musíte dodržiavať. Prieskum trhu vám napomôže lepšie porozumieť vašim zákazníkom, oboznámiť sa s vašimi konkurentmi a pochopiť, koľko sú zákazníci pripravení platiť za vase výrobky.

crafts
ARCHITEKTÚRA ZNAČKY
BRANDING AND COMMUNICATION

Akú štruktúru a pomenovanie značiek si zvolí organizácia pre značky vo svojom portfóliu. Existujú tri hlavné typy systému architektúry značiek: monolitický, pri ktorom sa obchodné meno používa pre všetky výrobky a služby, ktoré spoločnosť poskytuje; potvrdzujúci, pri ktorom sú všetky pod-značky spojené do korporátnej značky buď prostredníctvom slovného alebo zrakového spojenia; a samostatne stojaci, kde korporátna značka funguje výlučne ako holdingová spoločnosť, a každý produkt alebo služba má svoju individuálnu značku pôsobiacu na svojom cieľovom trhu.

crafts
Architektúra značky
BRANDING AND COMMUNICATION

Akú štruktúru a pomenovanie značiek si zvolí organizácia pre značky vo svojom portfóliu. Existujú tri hlavné typy systému architektúry značiek: monolitický, pri ktorom sa obchodné meno používa pre všetky výrobky a služby, ktoré spoločnosť poskytuje; potvrdzujúci, pri ktorom sú všetky pod-značky spojené do korporátnej značky buď prostredníctvom slovného alebo zrakového spojenia; a samostatne stojaci, kde korporátna značka funguje výlučne ako holdingová spoločnosť, a každý produkt alebo služba má svoju individuálnu značku pôsobiacu na svojom cieľovom trhu.

crafts
Dôvera zákazníkov
MARKET ANALYSIS

budovanie dôvery v očiach zákazníkov znamená budovanie dôveryhodného a výnimočného profilu predajcu. Tri hlavné aspekty relevantné pre mikro podniky v oblasti umenia a remesiel z tohto hľadiska sú: 1) referencie a odporúčania zákazníkov (recenzie od vašich zákazníkov pomáhajú zvyšovať vašu dôveryhodnosť a napomáhajú šíreniu vašej dobrej povesti), 2) kredibilita (vytvorenie si dôveryhodného profilu v rámci komunity vašich zákazníkov založeného na odporúčaniach, zapojení vo fórach a zdieľaní skúseností, a prezentovaní osobného profilu a informácií napomôže získať si dôveru zákazníkov a zvýšiť váš predaj), a 3) vyčnievanie z davu (vyčnievanie z davu tisícok ďalších predajcov na online trhoviskách je dôležité, aby sa o vás zákazníci dozvedeli a dokázali vás rozpoznať, čo povedie k zvýšeniu predaja vašich výrobkov).

crafts
DPH
BASIC LEGAL AND REGULATORY ISSUES

Ide o skratku pre daň z pridanej hodnoty, ktorá je veľmi rozšírenou daňou v Európe aj vo svete, ktoru je zaťažená spotreba tovarov a služieb. V podstate ide o extra percento pridané konečnému spotrebiteľovi k hodnote nakupovaného tovaru alebo služby. Podľa stanoviska EÚ, daň z pridanej hodnoty je všeobecnou daňou uplatňovanou na všetky subjekty a obchodné aktivity, i keď sú možné isté výnimky. Ide o daň zo spotreby zameranú na konečných spotrebiteľov, nie podniky, ktoré si v súlade s pravidlami môžu uplatniť odpočet DPH, ktorú im zaúčtujú iné podniky.

crafts
Duševné vlastníctvo
BASIC LEGAL AND REGULATORY ISSUES

Svetová organizácia pre duševné vlastníctvo (The World Intellectual Property Organisation) definuje duševné vlastníctvo ako výtvory duševnej činnosti, ako sú vynálezy, literárne a umelecké diela, dizajny, symboly, názvy a obrazy využívané v obchodovaní. V nadväznosti na ich podstatu, rozlišujeme niekoľko rozličných typov duševného vlastníctva, ako napríklad: autorské práva = práva autorov k ich literárnym a umeleckým dielam; patenty = práva vzťahujúce sa k vynálezom; a ochranné známky = označenia, ktoré umožňujú odlíšenie výrobkov alebo služieb jedného výrobcu od ostatných.

crafts
E-commerce (elektronické obchodovanie)
BASIC LEGAL AND REGULATORY ISSUES

Elektronické obchodovanie vo všeobecnosti predstavuje výmenu tovarov a služieb cez internet. Môže sa tiež nazývať online predajom. V posledných rokoch tento typ obchodovania výrazne vzrástol vďaka všeobecným podmienkam, rastúcemu využívaniu nových technológií, väčšej jednoduchosti pre zákazníkov aj predajcov, či klesajúcim nákladom, keďže nepotrebuje žiadne priestory. V neposlednom rade, onlie obchody sú otvorené 24 hodín denne po celý rok.

crafts
IKT - informačné a komunikačné technológie
ICT FOR INTERNATIONALIZATION

IKT je celkové označenie, ktoré zahŕňa akékoľvek komunikačné zariadenia a aplikácie, ako napríklad radio, televízia, mobilné telefóny, počítače / notebook, ako aj siete, hardware, software, satelitné systémy atď., ako aj rozličné služby a aplikácie, ako videokonferencie alebo dištančné vzdelávanie. Dôležitosť IKT sa stala veľkou časťou každodenného profesionálneho aj osobného života po celom svete.

crafts
INCOTERM
BASIC LEGAL AND REGULATORY ISSUES

INCOTERM je skratka pre medzinárodné obchodné podmienky (International Commercial Terms). Ide o medzinárodne uznávané obchodné podmienky a doložky podporované medzinárodnou obchodnou komorou. Hovoria o tom, ktorá zo strán je zodpovedná za jednotlivé náležitosti ako napríklad poistenie, doprava, realizácia platby a pod. Niektoré z často používaných INCOTERMs sú: DAT (Delivered At Terminal = predávajúci nesie náklady na dopravu a riziko po dohodnutý nákladný terminál); CIF (Cost, Insurance, Freight = predávajúci hraní náklad, prepravu a poistenie tovaru po dohodnuté miesto), FOB (Free On Board = predávajúci zabezpečí a hradí dopravu po odovzdanie prepravcovi); CPT (Carriage Paid To = miesto, po ktoré predávajúci vyberá a hradí dopravu).

crafts
Korporátny imidž
BRANDING AND COMMUNICATION

Korporátny imidž je pojem vzťahujúci sa k reputácii podniku. Je to “obraz” o našom podniku ktorý očakávame v očiach verejnosti. Korporátny imidž pozostáva zo všetkých dojmov, ktoré podnik zanecháva u svojich zákazníkov. V mnohých prípadoch aj krátky a neformálny čin zamestnanca môže vylepšiť ale aj poškodiť imidž podniku v očiach zákazníka (osobne, ale aj pri komunikácii v telefóne alebo e-mailom). Celkový korporátny imidž však pozostáva z mnohých dojmov a skutočností. Hlavnými prvkami sú výkonnosť podniku v oblasti jej kľúčového biznisu a financií, ako aj reputácia a kvalita značky.

crafts
Logo
BRANDING AND COMMUNICATION

Logo je grafický symbol využívaný na identifikáciu podniku, organizácie produktu alebo značky. Logo môže byť zobrazované popri mene spoločnosti alebo aj namiesto neho, aby sme tak vytvorili povedomie o vzťahu podniku s konkrétnym výrobkom alebo službou. Využitá grafika môže predstavovať napríklad štylizovanú verziu názvu podniku, ale tiež môže byť abstraktná (v podobe tvaru, ktorý sa nevzťahuje k písmenám názvu podniku).

crafts
Lokalizácia
MARKET ANALYSIS

Lokalizácia znamená prispôsobovanie všetkých súčastí produktu konkrétnemu cieľovému trhu. Komponenty produktu zahŕňajú výrobok samotný, zákaznícky servis, akúkoľvek tlačenú alebo online dokumentáciu k výrobku, online prezentáciu a webstránky, inzerciu a reklamné kampane, a akékoľvek ďalšie materiály marketingovej komunikácie k produktu. Existujú tri základné prístupy k lokalizácii: multi-lokálna stratégia (mysli lokálne, konaj lokálne), medzinárodná stratégia (mysli globálne, konaj globálne), a transnárodná stratégia (mysli globálne, konaj lokálne).

crafts
manažment vzťahov so zákazníkmi
BRANDING AND COMMUNICATION

Manažment vzťahov so zákazníkmi (CRM) je pojem vzťahujúci sa k postupom, stratégiám a technológiam, ktoré podniky využívajú na riadenie a analyzovanie ich interakcie so zákazníkmi počas celého životného cyklu zákazníkov. Cieľom je zlepšiť obchodné vzťahy so zákazníkmi, zvýšiť návratnosť zákazníkov a podporiť tak rast tržieb. CRM system je vytvorený na zbieranie množstva informácií o zákazníkoch z rozličných kanálov. Vďaka nim môžete získať jasný prehľad o kontakte zákazníkov s podnikom. Tieto kanály zahŕňajú napríklad webstránku podniku, telefón, e-mail, marketingové materiály alebo sociálne médiá. CRM system vám taktiež môže poskytnúť detailné informácie o zákazníkových osobných údajoch, nákupnej histórii, nákupných preferenciách a záujmoch.

crafts
návratnosť investícieň
ICT FOR INTERNATIONALIZATION

Ukazovateľ ROI predstavuje ukazvateľ profitability (ziskovosti), ktorý naznačuje či podnik využíva svoje zdroje efektívne.

crafts
optimalizácia pre internetové vyhľadávače
ICT FOR INTERNATIONALIZATION

SEO je etablovná skratka pre optimalizáciu alebo optimalizačné nástroje pre internetové vyhľadávanie. Optimalizácia pre internetové vyhľadávanie je metodológia pozostávajúca zo stratégie, techník a postupov využívaných pre zvýšenie počtu návštevníkov internetových stránok vďaka získaniu vysokého umiestnenia medzi výsledkami internetových vyhľadávačo (napr. Google, Bing, Yahoo a ďalšie..)

crafts
Partneri
MARKET ANALYSIS

Partneri sú všetky subjekty, ktoré pomáhajú priniesť vaše výrobky koncovým zákazníkom na cieľových trhoch v zahraničí. Na identifikáciu a výber vhodného partnera môžno využiť niekoľko prístupov: identifikovanie domácich kupujúcich, ktorí budú ďalej exportovať vaše výrobky, 2) nájdenie domácich kupujúcich, ktorí priamo zastupujú zahraničných používateľov alebo zákazníkov, 3) využívanie sprostredkovateľov, alebo 4) uskutočnenie vlastného prieskumu priamo na zahraničnom trhu a identifikovanie partnerov (napr. distribútorov alebo obchodných zástupcov) alebo konečných zákazníkov.

crafts
Podnikateľský plán
BASIC LEGAL AND REGULATORY ISSUES

Jednoducho povedané, je to dokument, v ktorom je spísaný podnikateľský nápad. Mal by obsahovať podrobnú informáciu o výrobku, jeho výrobcoch, potrebách zákazníkov, ktoré sa usiluje naplniť a spôsob, akým tak chce urobiť, vrátane akýchkoľvek zdrojov potrebných na podnikania. Keďže predstavuje jednu z hlavných “vizitiek” podnikateľa usilujúceho sa o získanie financovania pre svoje podnikanie, mal by tiež obsahovať komplexnú finančno-ekonomickú časť, ktorá preukazuje udržateľnosť podnikania.

crafts
predajný proces (voľný preklad)
ICT FOR INTERNATIONALIZATION

Sledovanie predajného procesu je jedným z prístupov k predaju. Je založený na princípoch predajného procesu. Popisuje jednotlivé kroky, ktoré predajcovia podstupujú od prvého kontaktu s potenciálnym zákazníkom, práce so zákazníkom, vypracovanie predajnej príležitosti, a ďalšie prípadné kroky až pokiaľ obchod nie je uzavretý. Všetky obchodné príležitosti usporiadané podľa jednotlivých fáz procesu predaja možno označiť za predajný process (voľný preklad sales pipeline).

crafts
Sociálne média
ICT FOR INTERNATIONALIZATION

Sociálne média je spločné pomenovanie pre online komunikačné kanály, ktoré môžete využiť na komunikáciu so svojimi zákazníkmi. Sú založené na vkladaní obsahu, interkacii, zdieľaní obsahu a spolupráci. Poznáme napríklad webstránky a aplikácie venované fóram, mikroblogom, sociálnym sieťam, sociálnemu bookmarkingu, tzv. wiki stránky. Veľa ľudí už veľmi dobre pozná concept sociálnych médií a stránky, ktoré sú využívané na kempane v sociálnych médiách. Niekoľko príkladov je: - Facebook - Twitter - LinkedIn - Pinterest Medzi ďalšie využívané stránky patria napríklad: - Google + - Wikipedia - YouTube

crafts
Stratégia vstupu na trh
MARKET ANALYSIS

Je to celkové pomenovanie pre spôsob, ako plánujete vstúpiť na zahraničný trh. Hlavné rozhodnutia v rámci stratégie vstupu na trh sa týkajú marketingu (najmä komunikácie, cenotvorby a distribúcie), tvorby značky, lokalizácie. Rozhodnutie o konkrétnej stratégii vstupu na zahraničný trh by malo byť založené na porozumení podstate trhu, vašich silných a slabých stránok, a vašich podnikateľských cieľov. Najvhodnejšie všeobecné stratégie vstupu na zahraničný trh v oblsti umenia a remesiel sú priamy export koncovým zákazníkom, nepriamy export prostredníctvom sprostredkovateľov, a vstup na zahraničné trhy prostredníctvom online predajných kanálov.

crafts
ZNAČKA
BRANDING AND COMMUNICATION
MARKET ANALYSIS

Značku predstavuje zmes atribútov, hmotných a nehmotných, symbolizovaných ochrannou známkou, ktorá, ak je riadne manažovaná, vytvára hodnotu a vplyv. “Hodnota” má viacero významov/interpretácií: z hľadiska marketingu alebo zákazníka je to “prísľub a poskytnutie skúsenosti/zážitku”; z podnikateľského hľadiska je to “zabezpečenie si budúcich výnosov”; z právneho aspektu je to“oddeliteľná časť nehmotných statkov/intelektuálneho vlastníctva.” Značky poskytujú zákazníkom možnosť vybrať si a umožňujú im rozpoznať produkt na preplnených trhoch.

crafts
Značka
BRANDING AND COMMUNICATION

Značku predstavuje zmes atribútov, hmotných a nehmotných, symbolizovaných ochrannou známkou, ktorá, ak je riadne manažovaná, vytvára hodnotu a vplyv. “Hodnota” má viacero významov/interpretácií: z hľadiska marketingu alebo zákazníka je to “prísľub a poskytnutie skúsenosti/zážitku”; z podnikateľského hľadiska je to “zabezpečenie si budúcich výnosov”; z právneho aspektu je to“oddeliteľná časť nehmotných statkov/intelektuálneho vlastníctva.” Značky poskytujú zákazníkom možnosť vybrať si a umožňujú im rozpoznať produkt na preplnených trhoch.