NÁSTROJ ART-STARTUP

Uč sa cez nástroj Art-startup základné právne a regulačné záležitosti a formálne požiadavky pre rozbehnutie a prevádzku tradičnej a umelecko remeselnej spoločnosti.

   +

STRATÉGIA PRE UMELCOV - PODNIKATEĽOV

Objav naše kurzy Stratégie pre budovanie konkurenčného podnikateľského modelu so silnou značkou, ktorá Ti zabezpečí úspešnú činnosť na medzinárodnom trhu.

   +

DIGITAL SKILLS

DIGITÁLNE ZRUČNOSTI

Objav naše kurzy Digitálnych zručností a správy dát pre manažment informačných požiadaviek a zabezpečenie digitálnej bezpečnosti tradičných a umelecko remeselných podnikov.

   +

MANAGEMENT FOR SUCCESS

MANAŽMENT PRE ÚSPECH

Uč sa prostredníctvom našich kurzov Manažmentu pre úspech, zručností manažmentu tímu, vedenia a rozhodovania sa v komplexnom prostredí.

   +

PROJEKT ARTCADEMY

Project Card Artcademy: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-ES01-KA202-050514

Tradičné a umelecké remeslá predstavujú cenné európske dedičstvo, ktoré si musíme chrániť a starať sa oň. To si vyžaduje uchovanie poznatkov, zručností a schopností tradičných a cechových remesiel, ako aj zabezpečenie ekonomickej a podnikateľskej životaschopnosti týchto firiem, čo umožní tým, ktorí ich prevádzkujú, aby z nich aj žili.

ARTCademy je projekt založený na vedomostiach, ktorého cieľom je zachovanie a posilnenie európskeho tradičného a umelecko remeselného odvetvia. Na tento účel bude fungovať dvoma spôsobmi: po prvé, uchovávanie a ochrana znalostí predkov týkajúcich sa tradičných remeselných prác, najmä tých, ktorým hrozí vymretie; po druhé, poskytovanie nástrojov a zručností podnikom z tohto odvetvia potrebných pre ich prežitie a rozvoj ako ziskového podnikania.

Na dosiahnutie tohto cieľa sú definované dve konkrétne opatrenia:

1. Vytvorenie úložiska vedomostí remeselníkov, nazývaného "CRAFTpedia", v ktorom budú zhromaždené a zatriedené tradičné technické a kultúrne znalosti o remeselných profesiách.

2. Vytvorenie online platformy, v rámci ktorej budú nasadené otvorené vzdelávacie zdroje a podnikateľské vzdelávacie materiály "Biz-Training" na poskytovanie podnikateľského vzdelávania mikro remeselným podnikom s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť na európskom trhu.
+

Network

GREEN ART-HOUSE

CRAFTPEDIA

Objavte náš repozitár tradičných a umelecko remeselných vedomostí "CRAFTpedia", v ktorom sa zhromažďujú informácie a tradičné poznatky o remeselných technikách a jednotlivých remeslách.

   +