PROJEKT ARTCADEMY

DOMOV / PROJEKT

PROJEKT ARTCADEMY

Tradičné a umelecké remeslá predstavujú cenné európske dedičstvo, ktoré si musíme chrániť a starať sa oň. To si vyžaduje uchovanie poznatkov, zručností a schopností tradičných a cechových remesiel, ako aj zabezpečenie ekonomickej a podnikateľskej životaschopnosti týchto firiem, čo umožní tým, ktorí ich prevádzkujú, aby z nich aj žili.

ARTCademy je projekt založený na vedomostiach, ktorého cieľom je zachovanie a posilnenie európskeho tradičného a umelecko remeselného odvetvia. Na tento účel bude fungovať dvoma spôsobmi: po prvé, uchovávanie a ochrana znalostí predkov týkajúcich sa tradičných remeselných prác, najmä tých, ktorým hrozí vymretie; po druhé, poskytovanie nástrojov a zručností podnikom z tohto odvetvia potrebných pre ich prežitie a rozvoj ako ziskového podnikania.

Na dosiahnutie tohto cieľa sú definované dve konkrétne opatrenia:

1. Vytvorenie úložiska vedomostí remeselníkov, nazývaného "CRAFTpedia", v ktorom budú zhromaždené a zatriedené tradičné technické a kultúrne znalosti o remeselných profesiách.

2. Vytvorenie online platformy, v rámci ktorej budú nasadené otvorené vzdelávacie zdroje a podnikateľské vzdelávacie materiály "Biz-Training" na poskytovanie podnikateľského vzdelávania mikro remeselným podnikom s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť na európskom trhu.