AKTUALITY ARTCADEMY

DOMOV / AKTUALITY

AKTUALITY

ERAZMUS PLUS PROJEKT ARTCademy - MULTIPLIKAČNÉ PODUJATIA V BRATISLAVE

ERAZMUS PLUS PROJEKT ARTCademy - MULTIPLIKAČNÉ PODUJATIA V BRATISLAVE
ERAZMUS PLUS PROJEKT ARTCademy - MULTIPLIKAČNÉ PODUJATIA V BRATISLAVE
2020-09-17

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave ako partner v medzinárodnom Erasmus Plus projekte ARTCademy (http://www.artcademy.eu) zorganizovala vo štvrtok 17. septembra 2020 v priestoroch fakulty dve multiplikačné podujatia pre remeselníkov a začínajúcich podnikateľov z oblasti tradičných ľudových remesiel zamerané na prezentáciu intelektuálnych výstupov a projektovej platformy tohto projektu. Na oboch podujatiach participovalo viac ako 40 účastníkov.

Hlavným cieľom Multiplikačných podujatí bolo predstavenie projektu a poskytnutie vedomostí a nástrojov, ktoré budú slúžiť tradičným a umeleckým remeselníkom na dosiahnutie konkurencieschopnosti. Okrem samotnej prezentácie projektu a jeho hlavných výstupov (craftpédia a tréningové materiály z oblasti manažmentu a podnikania) odznelo niekoľko prezentácií na témy ako je Budovanie značky a komunikácia, Právne požiadavky na vytvorenie obchodnej spoločnosti, Bezpečnosť z pohľadu požiadaviek legislatívy, Digitálna a dátová gramotnosť, Komunikácia a spolupráca, Tvorba digitálneho obsahu a Digitálne zručnosti, atď v rámci ktorých mali účastníci možnosť klásť vlastné otázky a adresovať problémy, ktoré riešia vo svojej každodennej praxi.

Projekt ARTCademy je založený na vedomostiach, ktorého cieľom je zachovanie a posilnenie európskeho tradičného a umeleckého remeselného odvetvia. Tradičné a umelecké remeslá predstavujú cenné európske dedičstvo, ktoré je treba chrániť a starať sa o ne. To si vyžaduje uchovanie poznatkov, zručností a schopností tradičných a cechových remesiel, ako aj zabezpečenie ekonomickej a podnikateľskej životaschopnosti týchto firiem. Projektové konzorcium je zložené z 9 členov zo 7 krajín (Belgicko, Cyprus, Taliansko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko).