SŁOWNIK ARTCADEMY

STRONA GŁÓWNA / SŁOWNIK

SŁOWNIK

crafts
Analiza pracy
Others

polega na usystematyzowanym zebraniu i analizie informacji dotyczących treści pracy, głównych obowiązków, niezbędnych umiejętności i wynikach konkretnej pracy a także kontekście w którym praca jest wykonywana.

crafts
Analiza wykonalności
Others

to badanie, które pomaga w osiągnięciu powodzenia projektu na podstawie szeregu podstawowych informacji o charakterze empirycznym takich jak: środowisko projektu, rentowność, potrzeby rynku, sytuacja polityczna, akceptacja kulturowa, obowiązujące prawo, itp.

crafts
Blog
Others

jest to firma strony, na której systematycznie publikowane są osobiste lub firmowe informacje, zdjęcia, filmy czy linki. Blogi stały się popularną platformą dla biznesu. Wraz ze wzrostem liczby firm wykorzystujących blogowanie jako formę promocji coraz trudniej jest się wyróżnić, zwłaszcza na początku blogowania. Z drugiej strony coraz więcej konsumentów korzyata z internetu, więc gra jest warta świeczki.

crafts
Chmura obliczeniowa
Others

dostępność zasobów systemu komputerowego na żądanie, zwłaszcza przechowywania danych i mocy obliczeniowej, bez bezpośredniego aktywnego zarządzania przez użytkownika.

crafts
Copyright
Others

Prawa autorskie: Wyłączne prawo autora, wydawcy lub licencjobiorcy do korzystania z dzieła literackiego, naukowego lub artystycznego przez określony czas.

crafts
Dopasowanie organizacyjne osoby do pracy
Others

to podejście które mówi o znalezieniu kompatybilności pomiędzy pracownikiem a organizacją, czyli znalezieniu osoby, która będzie “pasowała” do organizacji. Taka zgodność polega na dzieleniu wspólnych wartości a także zaspokajaniu potrzeb jednej strony przez drugą.

crafts
Ekonomia
Others

nauka zajmująca się badaniem zasobów, tworzeniem bogactwa oraz produkcją, dystrybucją i konsumpcją towarów i usług w celu zaspokojenia ludzkich potrzeb

crafts
Employer brand
Others

to zestaw cech i atrybutów – często niematerialnych wyróżniających firmę, dających możliwość zdobycia specyficznego doświadczenia zawodowego, przyciągający pracowników, którzy będą się rozwijali i osiągali wysokie wyniki pracy w takiej kulturze organizacyjnej.

crafts
E-commerce
Others

to pojęcie opisujące rozwiązania związane z procesem kupowania i sprzedawania produktów za pomocą środków elektronicznych, takich jak aplikacje mobilne i Internet. E-commerce dotyczy zarówno handlu detalicznego online, jak i transakcji elektronicznych. W ciągu ostatnich dziesięcioleci popularność e-commerce znacznie wzrosła. W pewnym sensie zastępuje tradycyjne sklepy.

crafts
ETSY
Others

witryna e-commerce specjalizująca się w sprzedaży rękodzieła (biżuteria, odzież, dekoracje domowe, meble itp.).

crafts
Finansowanie społecznościowe
Others

jest metodą pozyskiwania kapitału w dzięki mikrowpłatom dokonywanym przez dużą liczbę osób. W przeciwieństwie do funduszy venture capital i inwestorów pieniądze zebrane w ramach finansowania społecznościowego niekoniecznie skutkują oddaniem częsci udziałów i nie gwarantują ochrony zainwestowanego kaptału. Zamiast tego osoby dokonują mikroinwestycji lub darowizn na cele i przedsięwzięcia, które im się podobają lub są zgodne z ich wartościami, umożliwiając w ten sposób ukończenie prac.

crafts
Forma prawna
Others

Jako formę prawną można uznać ramy prawne, który przyjmuje się dla prowadzenia działalności gospodarczej. Mając na uwadze kryterium własności i odpowiedzialność właścicieli można mówić, że forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej ma charakter: indywidualny, korporacyjny lub kooperacyjny.

crafts
Funkcje zarządzania
Others

obszar funkcjonalny działań zarządczych to zestaw specjalistycznych zadań opartych na podobnej wiedzy, zasobach lub technikach. Zadania są pogrupowane według kryteriów funkcjonalnych w celu osiągnięcia większej wydajności, doskonałości technicznej i łatwości ich nadzorowania. Wspólne obszary funkcjonalne w przedsiębiorstwach obejmują sprzedaż, marketing, finanse i księgowość, obsługę klienta, zasoby ludzkie, badania i rozwój, produkcję i dystrybucję.

crafts
Globalizacja
Others

to proces interakcji i integracji między ludźmi, firmami i rządami różnych państw, jest to proces napędzany międzynarodowym handlem i inwestycjami oraz wspierany przez technologie informacyjne.

crafts
Google Ads
Others

to usługa reklamowa Google dla firm, które chcą wyświetlać reklamy w Google i jego sieci reklamowej. Program Ads umożliwia firmom zdefiniowanie budżetu na reklamę, któ®y nastęnie jest wykorzystywany wyłącznie w przypadku, gdy użytkownicy klikną na reklamy. Usługa koncentruje się doborze odpowiednich słów kluczowych, na które wyświetlają się nasze reklamy. Firmy korzystające z programu Google Ads mogą tworzyć trafne reklamy przy użyciu słów kluczowych, z których korzystają ludzie przeszukujący Internet za pomocą wyszukiwarki Google.

crafts
Hierarchia
Others

Hierarchia jest sposobem by ustrukturyzować organizację z wykorzystaniem różnych poziomów zarządzania. Wymaga określenia struktury organizacji przy uwzględnieniu różnych poziomów uprawnień poziomych i pionowych powiązań lub sposobów podejmowania decyzji między wyższym a podrzędnym poziomem organizacji. Wyższe poziomy hierarchii kontrolują kolejne niższe, dzięki czemu sieć autorytetów ma postać piramidy.

crafts
Inteligencja emocjonalna
Others

to umiejętność rozpoznania I rozumienia własnych emocji oraz emocji innych ludzi a także wykorzystanie tej świadomości do zarządzania własnymi zachowaniami i relacjami

crafts
Joint venture (JV)
Others

(dosłownie wspólne przedsięwzięcie (JV) to porozumienie biznesowe, podmiot utworzony wspólnie przez dwa lub więcej niezależne przedsiębiorstwa w celu realizacji określonego projektu lub wspólnego celu.

crafts
Kluczowe działania
Others

to najważniejsze działania dla realizacji propozycji wartości firmy. Operacje, produkcja, projektowanie, zarządzanie dostawcami itp. Działania te wykorzystują kluczowe zasoby i wymagają współpracy sieci partnerów.

crafts
Kompetencje
Others

to zestaw umiejętności, wiedzy, doświadczenia, który warunkuje zdolność pracownika do wykonywania konkretnych zadań na odpowiednim poziomie i zgodnie z określonymi standardami.

crafts
Komunikacja
Others

jest to proces wymiany informacji, w którym nadawca przesyła informację do odbiorcy z wykorzystaniem określonego kanału komunikacyjnego, a następnie oczekuje na odpowiedź odbiorcy, która może się pojawić w danej sytuacji.

crafts
Komunikacja marki w Internecie
Others

odnosi się do wszelkich działań (komunikacyjnych lub marketingowych) ukierunkowanych na promocję produktów i / lub usług za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn, Twitter, Whatsapp, Instagram itp., ale także za pośrednictwem stron internetowych przedsiębiorców.

crafts
Koszt alternatywny
Others

inaczej koszt utraconych możliwości lub koszt utraconych korzyści: stanowi on miarę wartości utraconych korzyści w związku z niewykorzystaniem w najlepszy sposób dostępnych zasobów.

crafts
Kanał dystrybucji
Others

pomaga zwiększyć zasięg i podnieść przychody. Firma dystrybuuje swój produkt za pośrednictwem sieci dealerów, którzy sprzedają go klientom końcowym.

crafts
Logistyka
Others

jest procesem koordynowania i przenoszenia zasobów z jednej lokalizacji do pożądanego miejsca docelowego.

crafts
Media społecznościowe
Others

internetowe platformy do dzielenia się wiedzą i informacjami między różnymi grupami ludzi.

crafts
Model biznesowy
Others

model biznesowy opisuje, w jaki sposób firma tworzy i dystrybuuje wartość poprzez identyfikację źródeł przychodów, określenie docelowej bazy klientów, produktów i sposobów finansowania. Obejmuje propozycję wartości, perspektywę rynkową, perspektywę operacyjną i perspektywę finansową.

crafts
Motywowanie pracowników
Others

zostało szeroko zdefiniowane jako psychologiczna siła która determinuje kierunek zachowań człowieka w zespole lub organizacji. Motywacyjne przywództwo odnosi się do kogoś, kto przewodzi innym, motywując ich do dążenia do określonych celów, a nie po prostu do wykonywania poleceń. Lider stara się stworzyć bezpieczne, oparte na zaufaniu środowisko pracy i wyznaczyć strategię, która pozwoli organizacji osiągnąć na sukces na rynku

crafts
Marketing
Others

proces pozyskiwania potencjalnych klientów lub klientów zainteresowanych produktami i usługami firmy.

crafts
Marka
Others

jest to podstawowa identyfikacja handlowa i / lub zestaw kilku identyfikatorów, do których się odnosi proponując produkt lub usługę na rynku.

crafts
Marża brutto
Others

od przychodów ze sprzedaży należy odliczyć koszt sprzedanych produktów. W ten sposób ustala się marżę operacyjną brutto. Koszt produktów jest uzyskiwany przez dodanie wszystkich kosztów zmiennych, które rosną proporcjonalnie do wielkości produkcji

crafts
Ochrona danych
Others

Jest to podstawowe prawo osób fizycznych, które stara się chronić swoją prywatność przed naruszeniem takich praw, które mogą wynikać z gromadzenia i przechowywania ich danych osobowych przez firmy lub podmioty.

crafts
Planowanie strategiczne
Others

Systematyczny process w trakcie którego okreslamy pożądaną wizję przyszłości i przekładamy ją na konkretne cele i etapy ich realizacji. Planowanie strategiczne rozpoczyna się od określenia stanu końcowego, a następnie określa się wstecz niezbędne etapy, które mają zostać wykonane, by uzyskać końcowy pożądany status. Obejmuje analizę strategiczną, na którą składa się analiza otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, (matryca SWOT), biznes plan, budżet i zestaw kluczowych wskaźników efektywności (KPI).

crafts
Podejmowanie decyzji z perspektywy poziomu partycypacji
Others

stopień, w jakim lider jest skłonny podzielić się z innymi prawem do współdecydowania.

crafts
Pozycjonowanie
Others

ma na celu promowanie witryny tak, aby wyświetlała się ona na jak najwyższych pozycjach w wyszukiwarkach, takich jak Google.pl, Onet.pl, Wp.pl itp.

crafts
Pośrednicy
Others

to niezależne grupy lub organizacje w kanale dystrybucji, które udostępniają produkt konsumentom. Istnieją cztery główne rodzaje pośredników: agenci, hurtownicy, dystrybutorzy i detaliści.

crafts
Prognoza sprzedaży
Others

obliczenia dokonane przez dział handlowy firmy dotyczące wielkości sprzedaży, które zostaną zrealizowane w kolejnym roku. Realizacja prawidłowej prognozy sprzedaży jest istotna dla firmy, ponieważ w oparciu o te dane planowany jest budżet dochodów i wydatków, a zatem również prognozy produkcji, dostaw, logistyki czy zasobów ludzkich.

crafts
Procedura administracyjna
Others

wyznaczona przez przepisy prawne to zespół czynności składający się na pewien cykl, które określają powstanie, zmianę lub zagaśnięcie relacji prawnych.

crafts
Proces decyzyjny
Others

zestaw ośmiu kroków obejmujący identyfikację problemu, wybór alternatywnego sposobu działania w celu rozwiązania problemu i ocenę skuteczności rozwiązania.

crafts
Prywatność w Internecie
Others

to poziom prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych publikowanych przy wykorzystaniu Internetu. Jest to szeroki termin, który odnosi się do różnych czynników, technik i technologii wykorzystywanych do ochrony komunikacji oraz wrażliwych i prywatnych danych.

crafts
Przeglądanie Internetu
Others

wiąże się bezpośrednio z wyszukiwaniem informacji, w tym także przy wykorzystaniu zaawansowanych opcji w wyszukiwarce.

crafts
Przywództwo
Others

to wyznaczanie kierunku zmian, tworzenie strategii i inspirowanie ludzi aby podążali w tym kierunku.

crafts
Przywództwo transformacyjne
Others

jest rozumiane jako takie, które kreuje pozytywne zmiany w życiu pojedynczych ludzi oraz w systemach społecznych, poprzez przemianę naśladowców, których ostatecznym celem jest przekształcenie w przywódców. Liderzy transformacyjni są najlepsi w zmianie systemu, stawianiu czoła wyzwaniom poprzez nowe doświadczenia i odrzucenie starych, nieskutecznych już zasad.

crafts
Przywódca (lider)
Others

to osoba, która zna drogę, podążą nią i pokazuje ją innym. Kierownik (menedżer) z kolei to osoba, która posiada formalny autorytet i zapewnia realizację zadań mówiąc innym, co mają robić.

crafts
Prawo autorskie
Others

to prawa związane z twórczą działalnością w dziedzinie artystycznej, naukowej, literackiej oraz przemysłowej które przysługują autorom i innym właścicielom (artystom, producentom) w odniesieniu do utworów i korzyści wynikających z ich powstania.

crafts
Public relations
Others

to zestaw strategii mających na celu ustanowienie skutecznej komunikacji między instytucjami i organizacjami.

crafts
Reklama
Others

zestaw strategii mających na celu upowszechnianie wiedzy o produktach i usługach w społeczeństwie.

crafts
Reżim prawny
Others

to zbiór przepisów prawnych, określających przesłanki i konsekwencje prawne związane z danymi stanami faktycznymi, tj. określające powstanie – zmianę – ustnie relacji prawnych, np. powstanie-funkcjonalnie-likwidacja przedsiębiorcy

crafts
Rozwiązywanie problemów
Others

to połączenie strategii, procesów umysłowych i działań stosowanych w celu rozwiązania problemu. Działania dotyczące rozwiązywania problemów i podejmowaniem decyzji są ze sobą ściśle powiązane i zwykle podejmowanie decyzji odbywa się w celi rozwiązywania problemów (https://www.decision-making-solutions.com/glossary_p.html#Problem_solving).

crafts
Sieć społecznościowa
Others

sieć społecznościowa to strona internetowa, która pozwala łączyć się z innymi ludźmi, udostępniać zdjęcia, filmy, muzykę i inne informacje osobiste. Sieci społecznościowe to świetny sposób na utrzymywanie kontaktu z przyjaciółmi i rodziną na całym świecie, a także nawiązywanie nowych kontaktów z ludźmi o podobnych zainteresowaniach lub zawodzie.

crafts
Strategia handlowa
Others

Zdefiniuj cechy produktu (zaspokajanie potrzeb, zalety, korzyści, pozycjonowanie) Ustal strategię cenową (w jakiej sytuacji jest firma względem konkurentów) Ustal strategię promocyjną (przedstaw rozwój strategii komercyjnej, którą firma będzie chciałą przeprowadzić, aby osiągnąć swoje cele promocji i pozycjonowania) Ustal strategię dystrybucji.

crafts
Style podejmowania decyzji z perspektywy przetwarzania informacji
Others

ludzie różnią się między sobą sposobem, w jaki podejmują decyzje. Różnice te można określić na dwóch wymiarach. Pierwszy z nich to indywidualny sposób myślenia. Niektórzy z nas są bardziej racjonalni i logiczni w sposobie przetwarzania informacji. Racjonalny typ zanim podejmie decyzje sprawdza informacje i upewnia się, że są one logiczne i spójne. Inni większą wagę przykładają do intuicji i kreatywności. Tego typu osoby nie przetwarzają informacji w określonej sekwencji logicznej, za to mają zdolność patrzenia na problem w sposób całościowy.

crafts
Samozatrudniony
Others

rodzaj pracownika, który wykonuje lukratywną działalność gospodarczą regularnie i samodzielnie. Samozatrudnieni są również nazywani jednoosobowymi przedsiębiorcami.

crafts
Technologie cyfrowe
Others

narzędzia elektroniczne, systemy, urządzenia i zasoby, które generują, przechowują lub przetwarzają dane. Dobrze znane przykłady to media społecznościowe, gry online, multimedia i telefony komórkowe. Cyfrowe uczenie się (e-learning) to każdy rodzaj nauki wykorzystujący technologię niezależnie od obszaru czy tematyki.

crafts
Total reward
Others

całkowity pakiet motywacyjny składa się z dwóch części: finansowego wynagrodzenia (tzw. wynagrodzenie transakcyjne) i pozafinansowego wynagrodzenia (tzw. relacyjnego wynagrodzenia). W tym pierwszym znajduje się płaca zasadnicza, wynagrodzenie zmienne i świadczenia pracownicze (benefity). W tym drugim znajdują się szerokorozumiane możliwości rozwoju i awansu oraz wspierające środowisko pracy (Armstrong & Cummins, 2011).

crafts
Urządzenie elektroniczne
Others

urządzenie, które zostało zbudowana w oparciu o tranzystory lub układy krzemowe, które kontrolują i zmieniają prąd elektryczny płynący przez urządzenie.

crafts
Uzasadnienie etyczne
Others

jest ściśle związane ze stratami i korzyściami, jakie powstają w konsekwencji podjętej decyzji. Każda osoba ma określone standardy etyczne, wartości którymi kieruje się w obliczu dylematu.

crafts
WordPress
Others

to otwarta i darmowa aplikacja do publikowania w Internecie, system zarządzania treścią (CMS) i narzędzie do blogowania zbudowane przez społeczność programistów. WordPress pozwala użytkownikom tworzyć dynamiczne strony internetowe i blogi, które mogą być aktualizowane, dostosowywane i zarządzane z poziomu panelu administracyjnego oraz zintegrowanej aplikacji.

crafts
Własność intelektualna
Others

zbiór praw autorskich, osobistych (moralnych) i majątkowych (ekonomicznych) praw, które przysługują autorom ich dzieł.

crafts
Zarejestrowany znak towarowy
Others

Jest to unikalny symbol lub słowo używane do reprezentowania firmy lub jej produktów. Po zarejestrowaniu ten sam symbol lub seria słów nie może być używana przez inną organizację, dopóki podmiot dla którego zarejestrowano znak towarowy korzysta z niego i wnosi opłatę w kolejnych okresach ochronnych.

crafts
Zarządzanie
Others

to organizacja i koordynacja działań firmy w celu osiągnięcia określonych celów. Osoba zarządzająca posiada uprawnienia do podejmowania decyzji, odpowiada za podjęte decyzje oraz nadzorowania przedsiębiorstwa poprzez rozwijanie funkcji zarządzania, w tym planowania lub decydowania o celach biznesowych i metodach; organizuje i określa sposoby najlepszej alokacji osób i zasobów; kieruje i motywuje, prowadzi instruktaż i nadzoruje pracowników przypisanych do działania; oraz kontroluje lub analizuje wskaźniki działań biznesowych w celu zapewnienia realizacji zadań i zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy.

crafts
Zarządzanie wynikami pracy
Others

to proces kierowania, monitorowania i motywowania pracowników do osiągania określonych wyników pracy i ich rozwoju.