ΕΡΓΟ ARTCADEMY

ΑΡΧΙΚΗ / ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟ ARTCADEMY

Οι τεχνίτες και οι παραδοσιακές τέχνες αντιπροσωπεύουν μια πολύτιμη ευρωπαϊκή κληρονομιά που πρέπει να προστατευθεί. Αυτό απαιτεί τη διατήρηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των παραδοσιακών επαγγελμάτων και των χαρακτηριστικών των επαγγελματιών, καθώς και τη διασφάλιση της οικονομικής και εμπορικής βιωσιμότητας αυτών των επιχειρήσεων, η οποία επιτρέπει στους επαγγελματίες τους να ζουν από αυτά τα επαγγέλματα.

ARTCademy είναι ένα έργο βασισμένο στη γνώση που αποσκοπεί στη διατήρηση και ενίσχυση του ευρωπαϊκού βιοτεχνικού και παραδοσιακού βιοτεχνικού τομέα. Για το σκοπό αυτό, θα λειτουργήσει με δύο τρόπους: πρώτον, τη διατήρηση και την προστασία των προγονικών γνώσεων σχετικά με τις παραδοσιακές θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα αυτές που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, και δεύτερον, παρέχοντας στις επιχειρήσεις του τομέα αυτού εργαλεία και δεξιότητες για την επιβίωσή τους και την ανάπτυξή τους ως επικερδείς επιχειρήσεις.
Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, καθορίζονται δύο συγκεκριμένες δράσεις:

1. Δημιουργία ενός χώρου αποθήκευσης τεχνικής γνώσης που ονομάζεται "CRAFTpedia", στο οποίο θα συγκεντρωθούν και ταξινομηθούν οι παραδοσιακές τεχνικές και πολιτιστικές γνώσεις για τα επαγγέλματα will be created and fed for this purpose.

2. Η ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου θα διατεθούν ανοικτά εκπαιδευτικά μέσα και υλικό επιχειρηματικής κατάρτισης "Biz-Training" για την παροχή επιχειρηματικής κατάρτισης σε μικροτεχνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά της στην ευρωπαϊκή αγορά.