ROZWIĄZANIA SZKOLENIOWE ARTCADEMY

STRONA GŁÓWNA / Training

ROZWIĄZANIA SZKOLENIOWE ARTCADEMY

EPALE     eTwinning

Szkolenia biznesowe (Biz-training) składają się z zestawu 10 kursów dostosowanych specjalnie do menedżerów przedsiębiorstw rzemieślniczych i twórców. Ma on na celu zwiększenie ich zdolności i umiejętności wspierających konkurencyjność oraz rozwój działalności na rynku europejskim i globalnym.

Przygotowane kursy szkoleniowe bazują na aktualnej wiedzy dotyczącej zarówno technicznych kwestii rzemiosła tradycyjnego, jak i strategii, zarządzania, podstaw prawnych i marketingu w prowadzeniu działalności komercyjnej. Mają one wspierać konkurencyjność przedsiębiorstw (w tym mikroprzedsiębiorstw) rzemiosła tradycyjnego.

Cztery główne moduły szkoleniowe:

ZESTAW STARTOWY - ART-STARTUP
-Wymagania prawne dotyczące tworzenia firmy
-Nowe wymagania dotyczące polityki prywatności
-Własność intelektualna i znak towarowy
-Rentowność ekonomiczną i wartość rynkowa

STRATEGIA DLA ART-STARTUPS & ART-PRENEURS & ART-FIRMS
-Model biznesowy i plan biznesowy (Canvas)
-Komunikowanie i kreowanie marki wspierające konkurencyjność
-Planowanie i metody organizacyjne
-Handel międzynarodowy, dystrybucja i logistyka

KOMPETENCJE CYFROWE
-Umiejętność czytania informacji i danych - komunikacja i współpraca
-Tworzenie treści cyfrowych
-Bezpieczeństwo
-E-globalizacja
-Rozwiązywanie problemów technicznych

ZARZĄDZANIE
-Zarządzanie zespołem
-Przywództwo
-Zarządzanie Kapitałem ludzkim
-Podejmowanie decyzji

NASZE KURSY SZKOLENIOWE

Wybór właściwego kursu szkoleniowego:

   ART-STARTUP TOOLKIT
   STRATEGY FOR ART-STARTUPS & ART-PRENEURS & ART-FIRMS
   DIGITAL SKILLS
   MANAGEMENT FOR SUCCESS
   BRANDING AND COMMUNICATION
   BASIC LEGAL & REGULATORY ISSUES
   ICT FOR INTERNATIONALIZATION
   MARKET ANALYSIS
   ART-STARTUP TOOLKIT
Course (AST_COU_1_PL) -

Basic

Kurs dość pobieżnie przeprowadza przez kolejne kroki jakie należy podjąć aby założyć własną firmę, pokazując zalety i wady bycia przedsiębiorcą.


Course (AST_COU_2_PL) -

Medium

- Kontekstualizacja decyzji finansowych firmy.
- Cele podejmowanych decyzji finansowych.
- Zależność między decyzjami inwestycyjnymi a decyzjami finansowymi.
- Główne decyzje finansowe.


Course (AST_COU_3_PL) -

Advanced

Nowe europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (nr 2016/679) weszło w życie 25 maja 2018r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Rozporządzenie to dotyczy wszystkich firm w momencie, gdy tylko uzyskają dane osobowe klientów, pracowników i osób trzecich, zwiększając aktywne zaangażowanie w ochronę praw podstawowych, w szczególności tych związanych z prywatnością we wszystkich obszarach, a zwłaszcza w Internecie.

Ten kurs pozwoli na zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących systemu ochrony danych osobowych. Sposób postępowania i procedury, które należy zastosować przy pracy z danymi, prawa i obowiązki posiadacza danych i osoby odpowiedzialnej za nie oraz konsekwencje w przypadku nieprzestrzegania przepisów.

Podobnie kurs będzie omawiał pozostałe sprawy istotne dla firm, takie jak własność intelektualna i rejestracja znaku towarowego.

 


Training Fiche (AST_TF_1_1_PL) -

Basic

Kurs dość pobieżnie przeprowadza przez kolejne kroki jakie należy podjąć aby założyć własną firmę i pokazuje zalety i wady bycia przedsiębiorcą.

• Przedsiębiorca (jednostka biznesowa), to organizacja, która wykorzystuje zasoby ekonomiczne aby oferować dobra lub usługi klientom w zamian za pieniądze lub inne dobra i usługi. Występują różne rodzaje podmiotów gospodarczych i różne formy własności. • Możemy wyróżnić trzy główne rodzaje działalności przedsiębiorstw: 1. Działalność usługowa . Firmy usługowe oferują usługi czyli dobra niematerialne. Zwykle takie firmy oferują profesjonalne umiejętności, wiedzę ekspercką, doradztwo i inne podobne produkty. Wśród przykładów firm usługowych możemy wyróżnić: salony usługowe, sklepy, szkoły, banki, firmy finansowe, kancelarie prawne. 2. Działalność handlowa . Firmy handlowe zajmują się kupnem towarów po cenie hurtowej i jego sprzedażą po cenie detalicznej. Takie firmy nazywane są jako "buy and sell" businesses (z języka angielskiego) czyli firmy typu “kup i sprzedaj”. Firmy te przynoszą zyski ze sprzedaży produktów po cenie wyższej aniżeli koszty zakupu. • Firmy handlowe sprzedają produkt bez zmiany jego formy. Przykładami takich firm mogą być: sklepy spożywcze, sklepy wielobranżowe, hurtownie i inni sprzedawcy. 3. Działalność produkcyjna . W przeciwieństwie do firm handlowych, firmy produkcyjne kupują produkty z intencją wykorzystania ich jako materiały w produkcji nowych produktów. Występuje tu więc zmiana zakupionych produktów. Firmy produkcyjne łączą surowce, pracę ludzką i technologię w procesie produkcyjnym. Wytworzone produkty są w dalszej kolejności sprzedane klientom. Działalność hybrydowa • Firmy, których działalność może zostać zaklasyfikowana do więcej aniżeli jednego typu działalności nazywane są firmami hybrydowymi (Hybrid businesses). Restauracja, przykładowo łączy różne składniki w procesie przygotowywania potraw (czyli w procesie produkcji), sprzedaje zimne napoje (handel), i realizuje zamówienia klientów (usługi). • Takie firmy mogą być sklasyfikowane według głównego rodzaju działalności. W tym przypadku restauracje klasyfikowane są jako firmy usługowe.

Training Fiche (AST_TF_1_2_PL) -

Basic

Kurs dość pobieżnie przeprowadza przez kolejne kroki jakie należy podjąć aby założyć własną firmę, pokazując zalety i wady bycia przedsiębiorcą.

• Wyróżnia się kilka podstawowych form prawnych w których można prowadzić działalność gospodarczą 1. Jednoosobowa działalność gospodarcza czyli przedsiębiorca jednoosobowy. Jednoosobowa działalność gospodarcza to firma należąca tylko do jednej osoby fizycznej, czyli jednego człowieka. Taką działalność stosunkowo prosto jest założyć i zorganizować a dodatkowo forma ta jest najmniej kosztowna spośród wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej. Właściciel ponosi nieograniczoną odpowiedzialność całym swoim majątkiem, co oznacza, że wierzyciele firmy mogą sięgać po majątek osobisty właściciela, jeśli firma nie jest w stanie ich spłacić. Jednoosobowa działalność gospodarcza jest zazwyczaj przyjmowana przez małe podmioty gospodarcze. 2. Spółka jawna. Spółka jawna to spółka osobowa utworzona przez co najmniej dwie osobowy – zwanymi wspólnikami, które wnoszą wkłady (zasoby) do jednostki. Wspólnicy dzielą między siebie zyski firmy zgodnie z umową spółki, a jeżeli umowa tej kwestii nie reguluje, to zyski przypadają po równo. W spółkach jawnych wszyscy (wspólnicy) ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Jednak ta odpowiedzialność ma charakter subsydiarny, tzn. wierzyciel musi w pierwszej kolejności dochodzić swoich praw od spółki, a gdyby egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna, to można prowadzić egzekucję z majątku osobistego wspólników. W takim przypadku wspólnicy ponoszą odpowiedzialność solidarną, tzn. wierzyciel ma prawo wskazać, który lub którzy wspólnicy i w jakim zakresie ponoszą odpowiedzialność za dług. 2a. Spółka komandytowa. To rodzaj spółki, w której istnieją dwa rodzaj wspólników – komplementariusze i komandytariusze. Komplementariusz ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki tak jak wspólnik spółki jawnej. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej określonej w umowie. Jest on zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli wniósł do majątku współki obiecany wkład, tj. pewien zasób (np. sumę pieniężną lub własność rzeczy). 3. Spółka akcyjna . Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, która posiada osobowość prawną (czyli jest odrębnym od akcjonariuszy podmiotem prawa) oraz kapitał zakładowy utworzony z wkładów swoich założycieli. Własność w spółce akcyjnej jest reprezentowana przez akcje. Spółka akcyjna działa przez swoje organy (zarząd i radę nadzorczą) wybierane przez akcjonariuszy. Poza tym akcjonariusze nie mają wpływu na bieżącą działalność spółki. Jednocześnie nigdy nie ponoszą odpowiedzialności swoim majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. 4. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to hybrydowe formy działalności, które mają cechy zarówno spółki kapitałowej jak i spółki osobowej. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną. Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nazywani są udziałowcami. Podobnie jak w spółce akcyjnej nigdy nie ponoszą odpowiedzialności z zobowiązania spółki. Odmiennie jednak członkowie zarządu sp. z o.o., którzy ponoszą odpowiedzialność subsydiarną oraz solidarną za zobowiązania spółki 5. Spółdzielnia . Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą . Osoby tworzące grupę nazywane są członkami spółdzielni. Spółdzielnie w Polsce muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. • Niektóre przykłady spółdzielni to: spółdzielnie wodne i energetyczne, spółdzielnie mleczarskie, banki spółdzielcze, kasy oszczędnościowo-kredytowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

Training Fiche (AST_TF_1_3_PL) -

Basic

Kurs dość pobieżnie przeprowadza przez kolejne kroki jakie należy podjąć aby założyć własną firmę, pokazując zalety i wady bycia przedsiębiorcą.

• Bycie przedsiębiorcą posiada zarówno pewne zalety przynoszące znaczące korzyści dla osoby lub grupy osób będących właścicielami przedsiębiorstwa jak i pewne wady. Ważne, aby przygotowując biznes plan przeanalizować wszystkie atuty i wady wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej i zestawić je z innymi możliwościami zawodowymi. • Wśród głównych zalet, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej warto podkreślić następujące: 1. Bycie przedsiębiorcą przynosi dużą satysfakcję, bo można robić rzeczy według własnego uznania będąc własnym szefem. 2. Będąc przedsiębiorcą tworzy się miejsca pracy dla innych, co poprawia sytuację ekonomiczną miejscowości i regionu, zapewniając Ci satysfakcję na poziomie osobistym i zawodowym. 3. Obecnie postać przedsiębiorcy zyskuje coraz większe uznanie, szacunek i podziw społeczny, co również wynagradza wysiłek pracy przedsiębiorcy ze społecznego punktu widzenia. 4. Jako przedsiębiorca można współpracować przy różnych wydarzeniach z lokalną społecznością, co daje osobistą satysfakcję. 5. Praca przedsiębiorcy kształtuje osobistą inicjatywę i stymuluje osobiste wyzwanie. 6. Praca przedsiębiorcy jest alternatywą dla zatrudnienia w innej firmie, a jednocześnie daje możliwość pracy dla siebie. 7. Można spełnić swoje marzenia, projekt lub pomysł. 8. Praca przedsiębiorcy pozwala na uczenie się i codzienne zdobywanie wiedzy w „dżungli rynku”. 9. Praca przedsiębiorcy zwiększa krąg relacji i nowych przyjaźni w środowisku biznesowym. 10. Można uzyskać długoterminowe nagrody, przyczyniając się do zabezpieczenia swojej przyszłości, tworzenia emerytalnego funduszu oszczędnościowego lub sprzedaży przedsiębiorstwa w odpowiednim czasie, w którym uzyskuje się zyski kapitałowe. • Z drugiej strony, przy tworzeniu każdej firmy występują pewne ograniczenia i problemy, którym trzeba stawić czoła i przyjąć na siebie ogromną odpowiedzialność. Wśród najczęstszych wad wymieniono te najważniejsze kluczowe dla rozwoju firmy: 1. Całkowite poświęcenie dla biznesu i klientów. 2. Frustracja spowodowana ograniczonym dostępem do zasobów lub zdarzającym się przejęciem firmy. 3. Praca w bardzo intensywnym trybie po wiele godzin. 4. Brak pewnego poziomu bezpieczeństwa jaki ma pracownik najemny i wysoki poziom stresu. 5. Niepewność związana z rozwojem tworzonego biznesu i pochodnego ryzyka ekonomiczno-finansowego. • JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA • ZALETY: - Wybór tej formy prawnej może być uzasadniony względami podatkowymi oraz prostotą w organizacji i zobowiązaniach formalnych. - Łatwa kontrola firmy. - Możliwość uzyskania pomocy publicznej na rozpoczęcie działalności. • NIEDOGODNOŚCI: - Nieograniczona odpowiedzialność. - Samodzielne podejmowanie decyzji i zarządzanie. - Trudności ze znalezieniem środków finansowych. - Opodatkowanie, przy wysokich dochodach. • SPÓŁKA • ZALETY: - Ograniczona odpowiedzialność partnerów. - Proste organy zarządzające. - Zalecana dla małych firm z niewielkimi inwestycjami. • NIEDOGODNOŚCI: - Całkowity nakład kapitału zakładowego. - Kompleksowa transmisja udziałów partnerów. - Niewiele możliwości przyciągnięcia kapitału zagranicznego. • SPÓŁDZIELNIA • ZALETY: - Ograniczona odpowiedzialność wniesionego kapitału. - Bezpłatne przyjęcie i odejście partnerów. - Równe prawa partnerów. - Celem jest wspólne dobro partnerów, a nie korzyść ekonomiczna. - Ulgi podatkowe. • NIEDOGODNOŚCI: - Skomplikowany proces j rozwoju i obowiązkowe zapewnianie funduszy rezerwowych. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. - Ograniczenie zatrudniania pracowników - Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Training Fiche (AST_TF_1_4_PL) -

Basic

Kurs dość pobieżnie przeprowadza przez kolejne kroki jakie należy podjąć aby założyć własną firmę, pokazując zalety i wady bycia przedsiębiorcą.

• Założenie własnej firmy może być ekscytujące ale i trudne. Po przeprowadzeniu badań rynkowych, napisaniu biznesplanu lub mapy drogowej i podjęciu decyzji o strukturze biznesowej, należy rozważyć inne związane z tym aspekty i wymogi prawne tak, aby firma działała zgodnie ze wszystkimi wymaganymi koncesjami i zezwoleniami. • Dwie najważniejsze kwestie prawne, z którymi należy się zapoznać i zrozumieć przed założeniem małej firmy opisane są poniżej. 1. Rejestracja nazwy firmy. Aby zarejestrować nazwę swojej firmy, prawdopodobnie będzie to rejestracja „Doing Business As” (DBA) czyli „Działający pod nazwą”. Ten proces pozwala konkretnemu państwu lub władzom lokalnym poznać nazwę, pod którą prowadzona jest działalność. Taka rejestracja nie zapewnia ochrony znaku towarowego, ale pozwala tworzyć i używać nazwy, która wybrana została dla celów kreowania marki. 2. Niezbędne koncesje i zezwolenia. W zależności od rodzaju firmy i miejsca, w którym się znajduje, konieczne mogą się okazać określone licencje biznesowe i pozwolenia w danym kraju lub mieście. Licencje, zezwolenia i rejestracje występują w wielu odmianach. Przykłady obejmują pozwolenia związane z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia, zezwolenia dla firm prowadzących działalność w domu, pozwolenia przeciwpożarowe, pozwolenia branżowe (takie jak prowadzenie działalności prawnej, hotelarstwo, budownictwo lub produkcja), licencje na alkohol i więcej. • Możliwości jest wiele, dlatego warto pamiętać o dokładnym zbadaniu tych kwestii - być może z pomocą doradcy - aby postępować zgodnie z lokalnym i krajowym prawodawstwem. Dobrym miejscem na rozpoczęcie jest również agencja zajmująca się licencjonowaniem działalności gospodarczej w danej okolicy. • W poniższym linku można znaleźć wszystkie procedury w zależności od kraju UE https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_es

Training Fiche (AST_TF_1_5_PL) -

Basic

Kurs dość pobieżnie przeprowadza przez kolejne kroki jakie należy podjąć aby założyć własną firmę, pokazując zalety i wady bycia przedsiębiorcą.

• Chociaż trudno jest porównać podobieństwa między różnymi krajami, krótko podsumowana zostanie sytuacja osób prowadzących działalność na własny rachunek w Europie. • Hiszpania: Normalna opłata dla freelancerów w 2019 r. wynosi 283,3 EUR miesięcznie jest to składka na ubezpieczenie zdrowotne i rentowa w przypadku inwalidztwa wynikającego z choroby, wypadku lub choroby zawodowej, a także na wypadek zaprzestania działalności i szkolenia. Ochrona w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych przestaje być dobrowolna w 2019 r. i zostaje włączona do składki przy pracy na własny rachunek w wysokości 0,7%, która będzie stanowić część 30% całkowitej obowiązującej stawki. Te wydatki są dodawane do dotychczasowych, które były już obowiązkowe dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i które obecnie wynoszą 28,30%. W 2019 r. opłata dla freelancerów, którzy spełniają wymogi stawki zryczałtowanej (mała grupa), wynosi od 50 EUR do 60 EUR (nowe rejestracje jako freelancer od 1 stycznia). Zwiększa się również podstawa minimalnej składki dla osób prowadzących działalność na własny rachunek od 2019 r., ponieważ od 1 stycznia osoba prowadząca działalność na własny rachunek, podając minimalną podstawę, przyjmuje miesięczną opłatę w wysokości 364,22 EUR / miesiąc. • Wielka Brytania: Minimalna stawka w Wielkiej Brytanii wynosi 14 EUR miesięcznie, jeśli miesięczny dochód nie przekracza około 600 EUR, ponieważ system brytyjski ustala koszt autonomicznej kwoty na podstawie uzyskanego dochodu. Należy jednak rozpatrzyć te informacje w szerszym kontekście, ponieważ w Wielkiej Brytanii system jest progresywny, kontyngent rośnie, a w innym kraju przy podobnych dochodach nie zaistniałby obowiązek rejestracji w RETA, chyba że jest to normalne w danej działalności, ponieważ jest poniżej SMI. Jeśli sam pracownik uważa, że jego dochód będzie wyższy niż 6000 EUR, może zapłacić najwyżej 58 euro miesięcznie. Uwzględnione ubezpieczenia obejmują jednak tylko podstawową składkę emerytalą, zasiłek pogrzebowy i urlop macierzyński. • Holandia: Tylko 50 EUR wynosi roczna składka przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Składka ta, nie zawiera opłaty na ubezpieczenie społeczne, dlatego każda osoba prowadząca działalność na własny rachunek musi płacić miesięczne ubezpieczenie zdrowotne (około 100 EUR / miesiąc), oprócz tego, może dodatkowo opłacać składkę na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia na wypadek śmierci i inwalidztwa. • Irlandia: Nie ma miesięcznej ani rocznej opłaty rejestracyjnej. Kwota do zapłaty wyniesie 4% podatku od dochodu, innymi słowy, będzie to dochód brutto pomniejszony o wydatki lub 500 EUR (w zależności od tego, która kwota jest większa). Przedsiębiorcy mają zagwarantowaną opiekę zdrowotną, emeryturę państwową, zasiłek macierzyński, zasiłek adopcyjny i rentę dla wdów, ale nie przysługuje im zasiłek dla bezrobotnych. • Niemcy: Kwota dla samozatrudnionych wynosi 140 EUR, jeżeli miesięczny dochód przekracza 1700 EUR. Jeśli kwota ta nie zostanie przekroczona, nie ma wnoszonej opłaty. Różnice w zasiłkach odgrywają ważną rolę, podobnie jak w Holandii, osoby prowadzące działalność na własny rachunek muszą płacić prywatne ubezpieczenie medyczne (150–250 EUR miesięcznie). Nie są one objęte systemem zabezpieczenia społecznego, dlatego ponoszą koszty opieki zdrowotnej a także wykupić dodatkowe ubezpieczenie emerytalne ponieważ system emerytalny jest prywatny. • Portugalia: W Portugalii nie ma opłat, a płacone podatki zależą od dochodów i wynoszą one 24,5% rocznie. Istnieje jeszcze rozszerzony program, który może osiągnąć 32%. • Dania: Osoby prowadzące działalność na własny rachunek płacą od 25% do 50% podatków na koniec roku, w tym ubezpieczenie społeczne i składki związane z bezrobociem, urlopem macierzyńskim lub chorobą. • Włochy: Nie ma tu opłat a podatki opłacane są na podstawie przychodów wynoszą około 20-30%. Osoba prowadząca działalność na własny rachunek musi zarejestrować się w krajowym systemie zabezpieczenia społecznego, który obejmuje emeryturę, chorobę, niepełnosprawność, zasiłek dla bezrobotnych i opiekę zdrowotną. • Francja: We Francji w pierwszym roku działalności nie ma opłat. W kolejnym obowiązuje stawka podatkowa uzależniona od dochodów i zawodu, która wynosi od około 12 do 21,3%. Pod względem zakresu i świadczeń uwzględnia ona opiekę zdrowotną, czasową niepełnosprawność, renty dla wdów i osób niepełnosprawnych oraz emerytury. Jeśli chodzi o zdrowie, działalność gospodarcza wiąże się z wydatkami, jednak można wówczas otrzymać zwrot od państwa w wysokości od 65% do 100%.

Training Fiche (AST_TF_2_1_PL) -

Medium

- Kontekstualizacja decyzji finansowych firmy.
- Cele podejmowanych decyzji finansowych.
- Zależność między decyzjami inwestycyjnymi a decyzjami finansowymi.
- Główne decyzje finansowe

• Bilans to dokument księgowy, który stanowi niejako “fotografię” składników majątkowych przedsiębiorstwa i źródeł ich finansowania w określonym czasie. • Najważniejsze elementy bilansu pogrupowano w czterech kategoriach: 1- Aktywa trwałe: czyli majątek firmy - to, co firma posiada, np.: pomieszczenia, maszyny, licencje, pieniądze itp. 2- Aktywa obrotowe: to co inni są winni firmie, np.: należności od klientów 3- Kapitał własny: kapitał (fundusze zainwestowane w spółkę przez partnerów), rezerwy, korzyści, które nie zostały jeszcze „podzielone” pomniejszone o ewentualne straty, nazywamy kapitałem netto 4-.Kapitał obcy, czyli zobowiązania: długi firmy, np.: pożyczki.. • Bilans stanowi zestawienie stanu tych czterech grup majątku na określony dzień i uporządkowanie ich w dwóch kolumnach - „częściach”: (1) AKTYWA odzwierciedlają to, co firma MA. (2) ZOBOWIĄZANIA (kapitał własny netto) odzwierciedla to, co spółka jest WINNA. • Kapitał netto odzwierciedla „zamożność” spółki poprzez jej kapitał wniesiony do spółki i wyniki, a co za tym idzie, różnicę między tym, co firma Ma (składnik aktywów) i tym, co jest winna (zobowiązania). • W skrócie, bilans: 1- Wyraża sytuację firmy w określonym dniu: - Aktywa i prawa do aktywów. - Dług w pasywach. - Kapitał, rezerwy i wyniki w kapitale netto. 2- Zawsze jest wyrażany w jednostkach pieniężnych. 3- Suma aktywów zawsze będzie równa pasywom powiększonym o kapitał netto. • W układzie BILANSU możemy wyróżnić w pierwszej części AKTYWA: 1. AKTYWA TRWAŁE, gdzie znajdują się: wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 2. AKTYWA OBROTOWE, czyli towary i prawa (które staną się pieniędzmi krótkoterminowymi) i pieniądze. W celu lepszej analizy walutę klasyfikuje się według stopnia jej dostępności (łatwości zamiany na gotówkę) na trzy grupy: • Realne: prawa (oczekujące płatności), ich większa lub mniejsza dostępność zależy od terminu płatności. • Dostępne: pieniądze (i „płynne” aktywa) są jedynymi naprawdę dostępnymi aktywami. • Druga część BILANSU, w której znajdują się PASYWA jest podzielona na: 1 / KAPITAŁ WŁASNY, czyli kapitał podstawowy, udziały własne, kapitał zapasowy, zysk lub straty. 2 / ZOBOWIĄZANIA i REZERWY NA OBOWIĄZANIA • W ramach tych pasywów można wyróżnić w bilansie: • Zobowiązania długoterminowe (ponad rok). • Zobowiązania krótkoterminowe (krótsze niż rok). • Aktywa obrotowe to te, które pozwalają zmierzyć się z zapłatą długu, który należy spłacić. • Ważne jest, aby porównać kapitał obrotowy z wymaganymi zobowiązaniami w perspektywie krótkoterminowej i starać się utrzymać rozsądny margines (większy zapas niż wymagany w krótkim okresie). • Kilka najważniejszych wskazówek: - Zasoby finansowe pochodzące z finansowania zewnętrznego nie powinny przekraczać 70% całkowitego potrzebnego finansowania. - Pozostały procent należy zasilić środkami własnymi. - Nie należy polegać na dotacjach jako na głównym sposobie finansowania nowego projektu. - Należy zarezerwować pewną kwotę na nieprzewidziane sytuacje.

Training Fiche (AST_TF_2_2_PL) -

Medium

- Kontekstualizacja decyzji finansowych firmy.
- Cele podejmowanych decyzji finansowych.
- Zależność między decyzjami inwestycyjnymi a decyzjami finansowymi.
- Główne decyzje finansowe.

• Rachunek zysków i strat jest prezentowany jako zestawienie oczekiwanych wydatków i przychodów za dany okres. - Należy opracować wyczerpującą listę STAŁYCH WYDATKÓW firmy, które są niezależne od wielkości działalności (czynsz, stała część dostaw, opłaty na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia itp.) - Następnie określa się ZMIENNE WYDATKI, ściśle związane z działalnością (np. materiały do produkcji towarów, których koszty są zależne od wielkości produkcji, w firmach usługowych koszt godziny pracy pracownika). - Przygotowanie spodziewanych przychodów - Wskazane jest, aby młode firmy były jak najmniej obciążone kosztami stałymi a struktura kosztów zmiennych była zależna od wielkości i obrotów firmy. - Nie należy zapominać o żadnej pozycji kosztów operacyjnych możliwych do przewidzenia - Należy uwzględnić rezerwy na amortyzację środków trwałych. - Należy wyliczyć koszty i opłaty związane z finansowaniem zewnętrznym.

Training Fiche (AST_TF_2_3_PL) -

Medium

- Kontekstualizacja decyzji finansowych firmy.
- Cele podejmowanych decyzji finansowych.
- Zależność między decyzjami inwestycyjnymi a decyzjami finansowymi.
- Główne decyzje finansowe.

• Skarb jest bardzo przydatny w określaniu wpływów i wypływów środków pieniężnych oraz planowaniu płynności finansowej (może się zdarzyć, że brak płynności finansowej spowodowany brakiem prognozowania lub błędami w prognozowaniu, wpłynie na krótkoterminowe niepowodzenia niektórych projektów biznesowych). • Dlatego konieczne jest odpowiednie kształtowanie różnicy między przychodem i kosztami. Koszt powstaje wraz z obowiązkiem zapłaty w wypływ środków wraz z jego fizycznym pokryciem. Zarządzając płynnością, tj. różnicą wpływów i wypływów należy pamiętać o czasie niezbędnym na wykonanie transakcji i rozliczenie środków. • Znajomość tych danych pozwoli zrozumieć potrzebny zapas na dany moment, w którym mogą się one przejawić. A zatem można je przewidzieć z wyprzedzeniem i poszukać finansowania gotówkowego w przypadku zaburzenia płynności finansowej lub gdy płynność jest wysoka, badać możliwości ulokowania wygenerowanych funduszy.

Training Fiche (AST_TF_2_4_PL) -

Medium

- Kontekstualizacja decyzji finansowych firmy.
- Cele podejmowanych decyzji finansowych.
- Zależność między decyzjami inwestycyjnymi a decyzjami finansowymi.
- Główne decyzje finansowe.

• Źródłami finansowania są płynne zasoby lub środki pieniężne spółki wykorzystywane na potrzeby finansowe. • Źródła finansowania obejmują pozyskiwanie kapitału, zarówno stałego, jak i obrotowego. W zależności od tego, czy źródła finansowania należą do firmy, czy do stron trzecich, spoza firmy, istnieją dwa rodzaje: • WŁASNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: obejmują kapitał zakładowy, fundusz spłaty, rezerwy i samofinansowanie. • OBCE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: te, które firma ma przez pewien czas, po czym ma obowiązek zapłaty odsetek i zwrotu uzyskanej kwoty • Ze względu na okres, finansowanie można podzielić na: - Kredyty długoterminowe i średnioterminowe, to znaczy na okres dłuższy niż jeden rok. - Kredyty krótkoterminowe, których termin zapadalności jest krótszy niż jeden rok i przeznaczone są na sfinansowanie działalności spółki. • Firmy są jak „żywe organizmy” będące w nieustannym ruchu a finansowanie jest niejako ich „pożywieniem” i jako takie powinno być zrównoważone. Kiedy finansowana jest inwestycja w maszynę o okresie użytkowania 8 lub 10 lat, nie należy tego robić przy wykorzystaniu pożyczki krótkoterminowej, ponieważ finansowo takie działanie „udusi” firmę, zmuszając ją do przyspieszenia inwestycji. • Ideałem jest sytuacja: równy czas trwania finansowania z równym czasem przydatności (żywotnością) finansowanego. (Przykład: błędem byłoby finansować sprzęt komputerowy przez ponad dwa lata, ponieważ bardzo szybko staje się przestarzały). • POŻYCZKA OSOBISTA to umowa pożyczki zawarta w oparciu o osobistą gwarancję. W ocenie tej gwarancji brana jest pod uwagę zdolność kredytowa klienta, z wraz z nią możliwośc spłwaty pożyczki. Jest to bardzo słaba gwarancja, więc instytucja finansowa autoryzuje koncesję na podstawie kwoty i terminu spłaty. • Co warto finansować tą formą? Finansowanie zakupu sprzętu o niskiej wartości, finansowanie zakupu towarów i usług do konsumpcji. • KREDYT HIPOTECZNY: Podstawowa różnica pomiędzy kredytem hipotecznym a pożyczką osobistą polega na wilekości operacji. Kredyty, posiadające gwarancję, która zapewnia większe bezpieczeństwo instytucji finansowej, pozwalają na przeprowadzanie operacji nie tylko na większą kwotę, ale także na dłuższy okres. • Co warto finansować tą formą? - Finansowanie zakupu domów, gruntów, lokali, magazynów. - Finansowanie inwestycji biznesowych. - Refinansowanie poprzednich operacji, finansowanych z pożyczek osobistych, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie większej równowagi finansowej. • LEASING Nazywany także leasingiem finansowym, to operacja, której celem jest przekazanie użytkowania ruchomości lub nieruchomości w zamian za uiszczenie opłaty i która niekoniecznie obejmuje na końcu opcję zakupu na korzyść użytkownika. Prowadzona działalność gospodarcza musi mieć wpływ na finansowane aktywa. Leasing szeroko stosowany jest w małych i średnich przedsiębiorstwach, gdzie nie potrzeba wkładu początkowego. Ma tę zaletę, że pod koniec umowy jest możliwość nabycia własności nieruchomości. • NAJEM Najem polega na dzierżawie składnika aktywów w zamian za okresową opłatę. Różni się od leasingu tym, że po zakończeniu umowy dzierżawy nie ma opcji zakupu. Są to kontrakty krótkoterminowe. Wysokość opłaty zależy zwykle od stopnia lub intensywności użytkowania towaru. Umowa może zostać rozwiązana jednostronnie przed upływem określonego terminu. • Zachowanie dobra będącego przedmiotem dzierżawy w odpowiednim stanie pozostaje w gestii wynajmującego. Dzierżawa stosowana jest głównie w środkach transportu i maszynach mobilnych dużych robót (dźwigi, koparki itp.) oraz w sprzęcie komputerowym. Nie pojawia się w bilansie jako zadłużenie • POLITYKA KREDYTOWA. Jest to źródło finansowania krótkoterminowego, wykorzystywane przez firmy do pokrycia niedopasowań różnic czasowych i niedoskonałości w zarządzaniu płynnością, które czasami mogą się zdarzać. Może też służyć do tymczasowego finansowania inwestycji, w odniesieniu do których rozwiązano dotację, co nazywa się „finansowaniem pomostowym”. • W przeciwieństwie do pożyczki, która implikuje natychmiastową dostępność kapitału, polityka kredytowa implikuje posiadanie limitu, który jest wykorzystywany zgodnie z potrzebami firmy. • ZNIŻKI HANDLOWE. Polegają na zaliczeniu przez podmiot finansowy kwoty kredytu na rzecz klientów spółki, popartą wekslami. Celem tego finansowania jest zapewnienie spółce większej płynności, w zamian za co jednostka finansowa otrzymuje odsetki i prowizje, które bezpośrednio odliczają przewidywaną wartość. Można to zrobić sporadycznie lub zgodnie z formułą linii rabatowej. • PRAWDZIWE GWARANCJE. Nazwa ta obejmuje gwarancje przypadające na operacje z okresem spłaty dłuższym niż 10 lat. W tym przypadku gwarancją jest nieruchomość, na którą przypada pożyczka. Oznacza to, że jeśli pożyczkobiorca przestanie płacić, pożyczkodawca będzie mógł przejąć nieruchomość jako formę płatności. Jednak embargo nie zawsze obejmuje całą pożyczkę. Należy pamiętać, że zajęcie nieruchomości zamyka pozycję dłużnika tylko wtedy, gdy wartość nieruchomości przekracza pożyczkę. W przeciwnym razie pożyczkobiorca i jego poręczyciele będą odpowiadać przed pożyczkodawcą zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli wszystkimi obecnymi i przyszłymi aktywami aż do spłaty wartości całościowych należności. • GWARANCJE OSOBISTE. Ten rodzaj gwarancji obejmuje pożyczki, które nie dotyczą bezpośrednio nieruchomości. Dlatego mówimy o pożyczkach konsumenckich lub pożyczkach osobistych, które są udzielane na podstawie dotychczasowej historii kredytowej, możliwej do udowodnienia wypłacalności itp. Chociaż prawdą jest, że w tego rodzaju gwarancjach nie ma żadnych aktywów powiązanych z pożyczką, gdy dojdzie do niewykonania zobowiązania, podmiot bankowy może wykonać gwarancję osobistą poprzez zajęcie niektórych nieruchomości pożyczkobiorcy (zarówno obecnych, jak i przyszłych). • PIGNORATIVE GUARANTEES. W tym przypadku mamy do czynienia z gwarancją, dzięki której pożyczka jest udzielana po zdeponowaniu w banku kwoty równej pożyczce powiększonej o naliczone odsetki. Podczas gdy pożyczka pozostaje w mocy, zdeponowane salda zostają zastawione, tzn. nie mogą zostać wykorzystane. W trakcie trwania pożyczki, salda te będą oprocentowane. • POŻYCZKA ŻYROWANA. W przypadku tej pożyczki nie ma gwarancji finansowej ani zabezpieczenia w nieruchomości. Taka pożyczka wiąże się z zaangażowaniem innych stron (osób trzecich), które są żyrantami i gwarantują spłatę pożyczki, a w razie potrzeby będą tak samo jak posiadacz zaciągniętego długu solidarnie go spłacać.

Training Fiche (AST_TF_2_5_PL) -

Medium

- Kontekstualizacja decyzji finansowych firmy.
- Cele podejmowanych decyzji finansowych.
- Zależność między decyzjami inwestycyjnymi a decyzjami finansowymi.
- Główne decyzje finansowe.

• Wysoka sprzedaż jest wynikiem dobrego pomysłu i przygotowanej strategii sprzedaży. Wydaje się, że celem wszystkich firm jest wysoka sprzedaż, jednak większość firm nie spędza zbyt wiele czasu na określaniu strategii sprzedaży. W związku z tym pojawia się pytanie, na które wszyscy przedsiębiorcy powinni odpowiedzieć, czy sprzedawać więcej czy lepiej? • Warto przeanalizować: • zmiany rynkowe • nowe trendy • zachowania klientów - rozumieć nowych klientów • Warto tworzyć: • Wyszukać kluczowy czynnik sukcesu, który wyróżni ofertę firmy spośród innych ofert, • Rozwijać innowacyjność i kreatywność w firmie, • Zdefiniować strategię sprzedaży, • Połączyć tradycyjne narzędzia marketingowe z niekonwencjonalnymi narzędziami. • W procesie sprzedaży: • Warto dotrzeć do klienta w inny sposób, • Stworzyć strategię sprzedaży i plan działania. • Należy obserwować rynek i słuchać klientów. Dobrze jest skoncentrować siły sprzedażowe tylko na tym, co jest dla firmy najbardziej interesujące, pomimo pojawiającej się pokusy, żeby sprzedać wszystko. • Przedsiębiorcy martwią się, kiedy spada sprzedaż i obawiają się, że wprowadzony na rynek towar, nie sprzeda się, jednak niewiele osób potrafi zatrzymać się i obserwować ze spokojem zachowanie rynku. Obserwacja rynku to pierwszy krok w stronę udanej sprzedaży. • Przedsiębiorca powinien poświęć trochę czasu na obserwację rynku, zanim zacznie próbować różnych strategii sprzedażowych, dlatego: • Analizuj zmiany rynkowe. • Doceniaj nowe trendy. • Staraj się zrozumieć nowych klientów. • Aby sprzedać więcej, trzeba będzie często podjąć inne, niż zaplanowane działania. • Spójrz na nowe trendy, które stają się popularne i zobacz jak wpływają na Twoją firmę, jak możesz się do nich dostosować lub jakie pomysły możesz wykorzystać w swojej firmie? • Analizuj najlepsze firmy, które dobrze sobie radzą i myśl o tym, co robią inaczej niż pozostałe. • Warto przeanalizować trzy rodzaje firm: • Firmy w twoim sektorze, które są bezpośrednią konkurencją, i które mogą “podebrać” Ci klienta. • Firmy w twoim sektorze, które wyznaczają standardy będąc punktami odniesienia dla innych firm. • Firmy, które lubisz, nawet jeśli nie pochodzą z twojego sektora. • Należy odkrywać zmiany, których doświadczają klienci, i analizować je dzieląc na segmenty, starając się zrozumieć różne grupy, z którymi współpracujesz. • Żyjemy w czasach zmian, ale najbardziej uderzające jest to, że szybkość zmian jest zawrotna. Jeśli twoja firma stanie w miejscu, wcześniej czy później zniknie z rynku. Dlatego warto być uważnym, obserwować rynek a następnie podejmować decyzje. Po obserwacji przychodzi czas na wdrożenie czyli plan jak dostosować firmę lub projekt biznesowy do wykrytych zmian. • Przed wyjściem na rynek koniecznie trzeba stworzyć strategię sprzedaży, która wymaga dostosowania metod sprzedaży i określenia czasu realizacji. Strategia sprzedaży stosowana jest niezależnie od branży i firmy, ale warto ją dostosować do konkretnej firmy, biorąc pod uwagę specyfikę danej firmy, jej doświadczenie na rynku, asortyment produktów, ludzi i pozostałe zasoby. • Uproszczona strategia sprzedaży firmy może opierać się na ustaleniu: • Ceny (niska, średnia, wysoka) • Zróżnicowaniu • Usługach • Indywidualnym podejściu • Połączeniu powyższych aspektów • Konieczne będzie również opracowanie tzw. 4P marketingu (produkt, cena, pozycjonowanie i promocja) i 4C (klient, koszt, komfort i komunikacja). • „Im lepiej poznamy naszych klientów i powody zakupu, tym łatwiej będzie zdefiniować proces sprzedaży”. Wszystko to musi być zawarte w jednym zdaniu, które przyciągnie klienta i podsumuje filozofię biznesową firmy. Dlatego warto utworzyć frazę, która będzie swego rodzaju haczykiem. To jednak nie wystarczy, dodatkowo, aby sprzedać, trzeba zbudować zaufanie klientów. W tym celu warto zacząć od zdefiniowania atutów firmy - w czym nasza firma jest dobra oraz zastanowić się, w jaki sposób najlepiej to przekazać. „Musisz wiedzieć, jak się przedstawisz”. • Należy pamiętać, że jako przedsiębiorcy nie jesteśmy sami. Aby sprzedawać, warto zbudować i utrzymywać wzajemną sieć wsparcia. To jest najtrudniejsze, ponieważ wykształconemu przedsiębiorcy trudno jest prosić o pomoc. Taką mentalność trzeba zmienić, z kategorii proszenia o przysługi na wzajemną współpracę i tworzenie sieci wsparcia, z którą wszyscy wygrywają. • „Utwórz sieć!” Z kim mógłbyś/abyś współpracować? Co możesz zrobić dla swojej sieci? Co twoja sieć może dla Ciebie zrobić? • Koniecznie trzeba regularnie odrabiać zadanie domowe, czyli analizować problemy klientów i szukać rozwiązań. „Sprzedaż to odpowiedź na potrzeby twoich klientów” • Z punktu widzenia klienta musimy myśleć, że podstawową tajemnicą jest stworzenie strategii sprzedaży. Postaw się na miejscu swojego klienta aby lepiej zrozumieć jego potrzeby. • Strategia sprzedaży to za mało konieczne jest wyjście do klienta i sama sprzedaż. Przedsiębiorcy nie są w stanie sprzedawać produktów bez usprawiedliwienia ulepszania swojego produktu lub strategii sprzedaży. Jednak trzeba wyjść do klienta i zacząć działać, nie ma innej opcji! • Kluczowe elementy procesu sprzedaży: • Planowanie • Koordynowanie • Organizacja • Monitorowanie • Trzeba określić, gdzie są moi klienci i jakimi kanałami do nich dotrę. To planowanie działań komercyjnych a dalej działanie. Nie wszyscy klienci chcą tego samego, więc warto poznać, jakie zmiany można wprowadzić w produkcie lub usłudze przed rozpoczęciem sprzedaży. To tu zaczyna się podstawowy element sprzedaży - nauka. Uczenie się na podstawie analizy produktów, klientów, konkurentów, dostawców, rynku itp. A dalej dzielenie się tą wiedzą z resztą firmy i wprowadzanie zmian. • Wiedza sama w sobie nie działa: wiedza musi prowadzić do modyfikacji i zmian w procesie sprzedaży. • Jeśli chcesz zdobyć nowych klientów, trzeba będzie sprzedawać na stronach innych niż te, do których obecnie kierujesz swoją sprzedaż. Ale podstawowym „trikiem” jest szukanie współudziału swoich klientów w procesie sprzedaży, aby rozmawiali o tobie i polecali innym. • Jak można zamienić swoich klientów w sprzedawców? • Nie zapomnij przeanalizować tzw. „krytycznych” czynników, czyli tych aspektów, które mogą się nie powieść, a które są kluczowe dla powodzenia sprzedaży. Trzeba je bardzo dobrze kontrolować. Istnieją dwa elementy, które nie były tak ważne w momencie sprzedaży i które są teraz fundamentalne, to: WSPÓŁPRACA i ZASKOCZENIE • Nawyk obserwowania rynku i słuchania klientów jest niezbędny, aby wykrywać możliwości, dostosowywać swój produkt i usługę, wiedzieć jak komunikować się z klientem, szukać sojuszników, znajdować nowe rynki itp. Oczywiste jest, że sprzedaż nie rodzi się tylko z korzyści płynących z produktu, ale z potrzeb klienta, więc słuchanie klientów musi być priorytetem, jeśli chcemy sprzedawać. • A słuchanie klienta nie oznacza pytania go, dlatego, że pytając tych, którzy mnie znają, nie poznam prawdy. Nie trzeba więc pytać, ale słuchać, aktywnie i bez osądu, bo to pozwoli poznać problemy, oczekiwania i sytuację, całą przestrzeń, w której poruszają się nasi klienci. • Wielkim błędem małych firm, jest ich rozproszenie. Nie można sprzedawać wszystkiego, docierać do wszystkich i zadowolić wszystkich. Byłoby miło, ale nie byłoby to możliwe, dlatego konieczna jest koncentracja na wybranym segmencie odbiorców. Wybór jest trudny i pojawia się pewien strach przed wyborem, dlatego wiele firm zatrzymuje się w tym momencie. Trzeba jednak skupić się na tym, co jest najbardziej interesujące i w czym firma jest najlepsza. Wybór oznacza zaprzestanie sprzedaży niektórych produktów i usług a także skupienie się na tych, które przynoszą dzisiaj większą wartość lub naszym zdaniem przyniosą ją jutro.

Training Fiche (AST_TF_3_1_PL) -

Advanced

Nowe europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (nr 2016/679) weszło w życie 25 maja 2018r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Rozporządzenie to dotyczy wszystkich firm w momencie, gdy tylko uzyskają dane osobowe klientów, pracowników i osób trzecich, zwiększając aktywne zaangażowanie w ochronę praw podstawowych, w szczególności tych związanych z prywatnością we wszystkich obszarach, a zwłaszcza w Internecie.

Ten kurs pozwoli na zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących systemu ochrony danych osobowych. Sposób postępowania i procedury, które należy zastosować przy pracy z danymi, prawa i obowiązki posiadacza danych i osoby odpowiedzialnej za nie oraz konsekwencje w przypadku nieprzestrzegania przepisów.

Podobnie kurs będzie omawiał pozostałe sprawy istotne dla firm, takie jak własność intelektualna i rejestracja znaku towarowego.

• RODO dotyczy: - Firmy lub podmiotu przetwarzającego dane osobowe w ramach działalności jednego z jej oddziałów mających siedzibę w UE, niezależnie od tego, gdzie dane są przetwarzane; - Firmy z siedzibą poza UE oferującą towary/ usługi (płatne lub bezpłatne) lub monitorującą zachowanie osób fizycznych w UE. - Jeśli firma jest małym lub średnim przedsiębiorstwem („MŚP”), które przetwarza dane osobowe zgodnie z powyższym opisem, należy przestrzegać przepisów RODO. Jeśli jednak przetwarzanie danych osobowych nie jest podstawową częścią działalności firmy, a działalność nie stwarza ryzyka dla osób fizycznych, wówczas niektóre obowiązki wynikające z RODO nie będą miały zastosowania (na przykład powołanie inspektora ochrony danych). „Podstawowe działania” powinny obejmować działania, w których przetwarzanie danych stanowi nieodłączną część działań administratora lub podmiotu przetwarzającego. • Kiedy rozporządzenie ma a kiedy nie ma zastosowania? • MA ZASTOSOWANIE. Niewielka firma zajmująca się kształceniem wyższym na odległość, z siedzibą poza UE. Jej działalność skierowana jest głównie do uniwersytetów hiszpańskich i portugalskich w UE. Oferuje bezpłatne porady na temat wielu kursów uniwersyteckich, a studenci potrzebują nazwy użytkownika i hasła, aby uzyskać dostęp do materiałów online. Firma podaje wspomnianą nazwę użytkownika i hasło, gdy studenci wypełnią formularz rejestracyjny. • NIE MA ZASTOSOWANIA. Firma jest usługodawcą spoza UE. Świadczy usługi klientom spoza UE. Klienci mogą korzystać z jej usług podczas podróży do innych krajów, w tym w obrębie UE. Pod warunkiem, że firma nie kieruje swoich usług konkretnie do osób w UE, nie podlega przepisom RODO. Stosowanie przepisów o ochronie danych nie zależy od wielkości firmy/organizacji, ale od charakteru jej działań. Działania wiążące się z wysokim ryzykiem dla praw i wolności osób fizycznych, niezależnie od tego, czy są realizowane przez MŚP, czy przez dużą korporację, powodują zastosowanie bardziej rygorystycznych zasad. Niektóre obowiązki wynikające z RODO mogą jednak nie mieć zastosowania do wszystkich firm z MŚP. Na przykład firmy zatrudniające mniej niż 250 pracowników nie muszą prowadzić rejestrów swoich działań związanych z przetwarzaniem danych, chyba że przetwarzanie danych osobowych jest regularną działalnością, stanowi zagrożenie dla praw i wolności osób fizycznych lub dotyczy danych wrażliwych lub rejestrów karnych. • Podobnie firmy z MŚP będą musiały wyznaczyć inspektora ochrony danych tylko wtedy, gdy ich przetwarzanie jest główną działalnością i stwarza szczególne zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych (takie jak monitorowanie osób fizycznych lub przetwarzanie danych chronionych lub rejestrów karnych), w szczególności dlatego, że zostało to zrobione na dużą skalę. • Reguły dotyczą tylko danych osobowych osób fizycznych, nie regulują one danych o firmach ani innych podmiotach prawnych. Informacje dotyczące jednoosobowych firm mogą jednak stanowić dane osobowe, jeżeli pozwalają na identyfikację osoby fizycznej. Zasady dotyczą również wszystkich danych osobowych dotyczących osób fizycznych w trakcie działalności zawodowej, takich jak pracownicy firmy/ organizacji, biznesowe adresy e-mail, takie jak „imię.nazwa@firma.eu” lub firmowe numery telefonów pracowników.

Training Fiche (AST_TF_3_2_PL) -

Advanced

Nowe europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (nr 2016/679) weszło w życie 25 maja 2018r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Rozporządzenie to dotyczy wszystkich firm w momencie, gdy tylko uzyskają dane osobowe klientów, pracowników i osób trzecich, zwiększając aktywne zaangażowanie w ochronę praw podstawowych, w szczególności tych związanych z prywatnością we wszystkich obszarach, a zwłaszcza w Internecie.

Ten kurs pozwoli na zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących systemu ochrony danych osobowych. Sposób postępowania i procedury, które należy zastosować przy pracy z danymi, prawa i obowiązki posiadacza danych i osoby odpowiedzialnej za nie oraz konsekwencje w przypadku nieprzestrzegania przepisów.

Podobnie kurs będzie omawiał pozostałe sprawy istotne dla firm, takie jak własność intelektualna i rejestracja znaku towarowego.

• Jakie dane można przetwarzać i pod jakimi warunkami? Rodzaj i ilość danych osobowych, które firma/organizacja może przetwarzać, zależy od powodów ich przetwarzania (wykorzystany powód prawny) i zamierzonego wykorzystania. Firma/organizacja musi przestrzegać kilku kluczowych zasad: • dane osobowe powinny być „przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość” art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO; • muszą istnieć określone cele przetwarzania danych, a firma/ organizacja musi wskazać te cele osobom fizycznym podczas gromadzenia ich danych osobowych. Firma/ organizacja nie może po prostu zbierać danych osobowych w nieokreślonych celach („ograniczenie celu”); • firma/ organizacja musi gromadzić i przetwarzać tylko te dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia tego celu („minimalizacja ilości danych”); • firma/ organizacja musi zapewnić, że dane osobowe są dokładne i aktualne, uwzględniając cele, dla których są przetwarzane, i poprawić je, jeśli nie spełniają tego warunku („dokładność”); • firma/ organizacja nie może dalej wykorzystywać danych osobowych do innych celów, które nie są zgodne z pierwotnym celem ich zebrania; • firma/ organizacja musi zapewnić, aby dane osobowe były przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone („ograniczenie przechowywania”); • firma/ organizacja musi zainstalować odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, przy użyciu odpowiedniej technologii („integralność i poufność”). • Czy dane mogą być przetwarzane w jakimkolwiek celu? • Nie. Cel przetwarzania danych osobowych musi być znany, a osoby, których dane są przetwarzane muszą zostać o tym poinformowane. Nie można po prostu wskazać, że dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane. Zasada ta jest znana jako „ograniczenie celu”. • Czy można wykorzystywać dane do innych celów? • Tak, ale tylko w niektórych przypadkach. Przetwarzanie w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, może odbywać się gdy jest ono zgodne z celem, w którym dane osobowe zostały pierwotnie zebrane. • Aby to ustalić należy wziąć pod uwagę między innymi: - wszelkie związki między celami, w których zebrano dane osobowe, a celami zamierzonego dalszego przetwarzania; - kontekst, w którym zebrano dane osobowe, w szczególności relację między osobami, których dane dotyczą, a administratorem; - charakter danych osobowych (czy są wrażliwe?), - ewentualne konsekwencje zamierzonego dalszego przetwarzania dla osób, których dane dotyczą (jak wpłynie to na jednostkę?); - istnienie odpowiednich zabezpieczeń, w tym ewentualnie szyfrowania lub pseudonimizacji. • Jeśli firma/ organizacja chce wykorzystać dane do celów statystycznych lub do badań naukowych, nie trzeba prowadzić testu zgodności. • Jeśli firma/ organizacja zgromadziła dane na podstawie zgody lub zgodnie z wymogami prawnymi, dalsze przetwarzanie poza tym, co jest objęte pierwotną zgodą lub przepisami prawa, jest niemożliwe. Dalsze przetwarzanie wymagałoby uzyskania nowej zgody lub nowej podstawy prawnej. • Ile danych zebrać? • Dane osobowe powinny być przetwarzane tylko wtedy, gdy przetwarzanie danych w inny sposób nie jest racjonalnie wykonalne. Tam, gdzie to możliwe, lepiej jest korzystać z anonimowych danych. Tam, gdzie dane osobowe są potrzebne, powinny one być odpowiednie i ograniczone do tego, co jest konieczne do tego celu („minimalizacja danych”). Obowiązkiem firmy/ organizacji jako administratora danych jest ocena, ile danych jest potrzebnych i zapewnienie, że nieistotne dane nie będą gromadzone, czyli zakaz gromadzenia danych „na zapas”. • Jak długo można przechowywać dane i czy konieczna jest ich aktualizacja? • Dane muszą być przechowywane przez możliwie jak najkrótszy czas. Okres ten powinien uwzględniać powody, dla których firma/ organizacja musi przetwarzać dane, a także wszelkie prawne zobowiązania do przechowywania danych przez określony czas (na przykład krajowe przepisy prawa pracy, przepisy podatkowe lub zwalczania nadużyć finansowych, które wymagają przechowywania danych osobowych swoich pracowników przez określony czas, okres gwarancji produktu itp.). • Firma/ organizacja powinna ustalić limity czasowe na usunięcie lub przegląd przechowywanych danych. • W drodze wyjątku dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy okres do celów archiwizacji w interesie publicznym lub ze względów badań naukowych lub historycznych, pod warunkiem wprowadzenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych (takich jak anonimizacja, szyfrowanie itp.). Firma/ organizacja musi także upewnić się, że przechowywane dane są dokładne i aktualne. • Jakie informacje należy przekazać osobom, których dane są gromadzone? • W momencie gromadzenia danych należy przekazać następujące informacje: • jaka firma/ organizacja gromadzi dane; • dlaczego firma/ organizacja będzie wykorzystywać te dane osobowe (cele); • jakie kategorie danych osobowych są przetwarzane; • prawne uzasadnienie przetwarzania tych danych; • okres przechowywania danych; • komu mogą być te dane udostępnione; • czy dane osobowe zostaną przekazane odbiorcy spoza UE; • o prawie do kopii danych (prawo dostępu do danych osobowych) i innych podstawowych prawach w dziedzinie ochrony danych (patrz pełna lista praw); • o prawie do wniesienia skargi do organu ochrony danych; • o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie; • jeżeli ma to zastosowanie, o istnieniu zautomatyzowanego procesu decyzyjnego i jego konsekwencjach. • Informacje mogą być przekazywane na piśmie lub ustnie na wniosek osoby, gdy tożsamość tej osoby zostanie udowodniona innymi środkami lub w stosownych przypadkach za pomocą środków elektronicznych. Firma/ organizacja powinna to zrobić bezpłatnie w zwięzły, przejrzysty i zrozumiały sposób. • Gdy dane są uzyskiwane od innej firmy/ organizacji, należy przekazać informacje wymienione powyżej osobie zainteresowanej najpóźniej w ciągu 1 miesiąca po uzyskaniu danych osobowych przez firmę; lub, w przypadku gdy firma/ organizacja komunikuje się z tą osobą, gdy dane są wykorzystywane do komunikowania się z nią; lub, jeżeli przewiduje się ujawnienie innej firmie, kiedy dane osobowe zostały ujawnione po raz pierwszy. • Firma/ organizacja jest również zobowiązana do poinformowania osoby o kategoriach danych i źródle, z którego je uzyskano, w tym o tym, czy zostały pozyskane z publicznie dostępnych źródeł. W szczególnych okolicznościach wymienionych w art. 13 ust. 4 i art. 14 ust.5 RODO firma/ organizacja może zostać zwolniona z obowiązku poinformowania osoby fizycznej. • Jakie dane można przetwarzać i na jakich warunkach? • Rodzaj i ilość danych osobowych, które firma/ organizacja może przetwarzać, zależy od przyczyny ich przetwarzania (wykorzystany powód prawny) i zamierzonego wykorzystania. Firma/ organizacja musi przestrzegać kilku kluczowych zasad, w tym: • dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zgodny z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”); • muszą istnieć określone cele przetwarzania danych, a firma/ organizacja musi wskazać te cele osobom fizycznym podczas gromadzenia ich danych osobowych. Firma/ organizacja nie może po prostu zbierać danych osobowych w nieokreślonych celach („ograniczenie celu”); • firma/ organizacja powinna gromadzić i przetwarzać tylko te dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia tego celu („minimalizacja danych”); • firma/ organizacja musi zapewnić, że dane osobowe są dokładne i aktualne, uwzględniając cele, dla których są przetwarzane, i poprawić je, jeśli nie spełniają tego warunku („dokładność”); • firma/ organizacja nie może wykorzystywać danych osobowych do innych celów, które nie są zgodne z pierwotnym celem; • firma/ organizacja musi zapewnić, aby dane osobowe były przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone („ograniczenie przechowywania”); • firma/ organizacja musi zainstalować odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, przy użyciu odpowiedniej technologii („integralność i poufność”). • Jakie zasady obowiązują, jeśli organizacja przekazuje dane poza UE? • W dzisiejszym globalnym świecie istnieje wiele transgranicznych transferów danych osobowych, które mogą być przechowywane na serwerach w różnych krajach. Ochrona oferowana przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) jest związana z danymi, co oznacza, że zasady ochrony danych osobowych obowiązują bez względu na to, w jakim miejscu dane się znajdą. Ma to również zastosowanie, gdy dane są przekazywane do kraju, który nie jest członkiem UE (zwanego dalej „krajem trzecim”). • RODO zapewnia różne narzędzia do przekazywania danych z UE do kraju trzeciego: • czasami państwo trzecie jest zadeklarowane jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony na mocy decyzji Komisji Europejskiej, co oznacza, że dane mogą być przekazywane przez inną firmą w tym państwie, bez konieczności dodatkowych zabezpieczeń czy dodatkowych warunków przesyłania danych przez eksportera danych. Innymi słowy, transfery do „odpowiedniego” kraju trzeciego będą porównywalne z transmisją danych w UE. • w przypadku braku decyzji w sprawie adekwatności danych, przeniesienie może nastąpić poprzez zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem że możliwe do wyegzekwowania prawa i skuteczne środki prawne są dostępne dla osób fizycznych. Takie odpowiednie zabezpieczenia obejmują: • w przypadku grupy przedsiębiorstw lub grup firm prowadzących wspólną działalność gospodarczą firmy mogą przekazywać dane osobowe na podstawie tak zwanych wiążących reguł korporacyjnych; • ustalenia umowne z odbiorcą danych osobowych, z wykorzystaniem np. standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską; • przestrzeganie kodeksu postępowania lub mechanizmu certyfikacji wraz z uzyskaniem wiążących i możliwych do wyegzekwowania zobowiązań od odbiorcy do zastosowania odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony przekazywanych danych. • wreszcie, jeśli przewiduje się przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, które nie jest przedmiotem decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych i jeżeli nie ma odpowiednich zabezpieczeń, można dokonać przekazania na podstawie szeregu odstępstw w określonych sytuacjach, na przykład, gdy osoba wyraźnie zgodziła się na proponowane przeniesienie po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji o ryzyku związanym z przeniesieniem.

Training Fiche (AST_TF_3_3_PL) -

Advanced

Nowe europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (nr 2016/679) weszło w życie 25 maja 2018r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Rozporządzenie to dotyczy wszystkich firm w momencie, gdy tylko uzyskają dane osobowe klientów, pracowników i osób trzecich, zwiększając aktywne zaangażowanie w ochronę praw podstawowych, w szczególności tych związanych z prywatnością we wszystkich obszarach, a zwłaszcza w Internecie.

Ten kurs pozwoli na zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących systemu ochrony danych osobowych. Sposób postępowania i procedury, które należy zastosować przy pracy z danymi, prawa i obowiązki posiadacza danych i osoby odpowiedzialnej za nie oraz konsekwencje w przypadku nieprzestrzegania przepisów.

Podobnie kurs będzie omawiał pozostałe sprawy istotne dla firm, takie jak własność intelektualna i rejestracja znaku towarowego.

• Własność intelektualna to prawa związane z intelektualną działalnością w dziedzinie artystycznej, naukowej, literackiej oraz przemysłowej, które w odniesieniu do utworów przysługują autorom, a w odniesieniu do autorskich praw pokrewnym innym podmiotom (artystom-wykonawcom, producentom) i korzyści wynikających z ich powstania. • Utwór podlega pełnej ochronie prawnej od momentu jego stworzenia bez konieczności dokonania jakichkolwiek działań formalnych, np. rejestracji lub zgłoszenia. • CZY REJESTRACJA JEST KONIECZNA? • NIE, jednak wygodnie jest wskazać zastrzeżenie praw i symbol ©, w przypadku utworu. Rejestracja jest ochroną praw własności intelektualnej, ponieważ stanowi kwalifikowany dowód na istnienie zarejestrowanych praw. Taka rejestracja jest formą ochrony prawa własności intelektualnej, ponieważ stanowi kwalifikowany dowód na istnienie zarejestrowanych praw. • Prawo autorskie chroni oryginalne dzieła literackie, artystyczne lub naukowe, choreografie, dzieła audiowizualne, rzeźby, dzieła obrazkowe, plany, modele, mapy, zdjęcia, programy komputerowe i bazy danych. • Chroni także występy artystyczne, fonogramy, nagrania audiowizualne i transmisje telewizyjne. Natomiast występy (wykonania) artystyczne, nagrania audio oraz audiowizualne i transmisje telewizyjne podlegają ochronie poprzez autorskie prawa pokrewne. • PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ • Prawa autorskie osobiste oraz majątkowe 1. Prawa autorskie osobiste. Obejmują one dwa szczególne aspekty: prawo do uznania autorstwa i prawo autora do zachowania integralności dzieła, to znaczy do odmowy wykonania modyfikacji dzieła lub reprodukcji utworu. • Uznanie autorskich praw osobistych wskazuje na reputację autora i niezbywalne prawo tego ostatniego do autorstwa dzieła, a także jego integralności. Najczęstszym naruszeniem autorskich praw osobistych jest plagiat oraz wprowadzanie zmian w utworze. 2. Autorskie prawa majątkowe . • Należy rozróżnić: a) Prawo do wynagrodzenia w związku z wykorzystaniem utworu na jakimkolwiek polu eksploatacji lub w związku z zwielokrotnianiem kopii utworu. b) Dozwolony użytek prywatny lub publiczny, np. prawo do nieodpłątnego korzystania z rozpowszechnionego już utworu w zakresie użytku osobistego.

Training Fiche (AST_TF_3_4_PL) -

Advanced

Nowe europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (nr 2016/679) weszło w życie 25 maja 2018r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Rozporządzenie to dotyczy wszystkich firm w momencie, gdy tylko uzyskają dane osobowe klientów, pracowników i osób trzecich, zwiększając aktywne zaangażowanie w ochronę praw podstawowych, w szczególności tych związanych z prywatnością we wszystkich obszarach, a zwłaszcza w Internecie.

Ten kurs pozwoli na zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących systemu ochrony danych osobowych. Sposób postępowania i procedury, które należy zastosować przy pracy z danymi, prawa i obowiązki posiadacza danych i osoby odpowiedzialnej za nie oraz konsekwencje w przypadku nieprzestrzegania przepisów.

Podobnie kurs będzie omawiał pozostałe sprawy istotne dla firm, takie jak własność intelektualna i rejestracja znaku towarowego

 

• Rejestracja nie jest obowiązkowa, ale dobrowolna. W prawie anglosaskim stosuje się pojęcie prawa autorskiego, które zasadniczo obejmuje wyłącznie prawa ekonomiczne, tj. majątkowe . Autorskie prawa majątkowe trwają przez całe życie autorów i do 70 lat po śmierci autora (prawo europejskie). • Prawo regulujące własność intelektualną znajduje odzwierciedlenie w tekście przekształconym, zatwierdzonym królewskim dekretem ustawodawczym 1/1996 z 12 kwietnia. • CO NIE JEST CHRONIONE? - Pomysły. - Procedury. - Przepisy prawne lub regulacyjne, odpowiadające im projekty, decyzje organów sądowych. - Akty organów publicznych, a także tłumaczenia tych tekstów. - Tytuły prac. • JAK REJESTRUJE SIĘ UTWÓR? • Należy złożyć wniosek w rejestrze własności intelektualnej wraz z odpowiednią opłatą (13,46 EUR). - Podmioty zarządzające - Cele - Zarządzanie prawami do eksploatacji. - Zagwarantowanie eksploatacji, ochrony i kontroli utworów zarówno w Hiszpanii, jak i za granicą. • Aby zostać ukonstytuowanym potrzeba zezwolenia Ministerstwa Kultury. - Autorzy: SGAE (Ogólne Stowarzyszenie Autorów i Wydawców, z ang. General Society of Authors and Publishers), CEDRO (Hiszpańskie Centrum Praw Reprograficznych, z ang. Spanish Center for Reprographic Rights), VEGAP (Visual Entity for the Management of Plastic Artists), DAMA (Prawa autorskie do mediów audiowizualnych, z ang. Copyright of audiovisual media). - Wykonawcy: AIE (Wykonawcy, spółka zarządzająca Hiszpanii, ang. Performers, management company of Spain), AISGE (Wykonawcy, spółka zarządzająca, z ang. Performers, management company). • COPYLEFT. Czy Copyleft to naprawdę licencja? • Copyleft – to rodzaj systemu licencjonowania praw autorskich, zezwalający na modyfikację pracy i jej dalszą redystrybucję na identycznych warunkach. Idea copyleft polega na takim wykorzystaniu systemu praw autorskich, że osiąga zupełnie odwrotne cele niż copyright (poszerzenie wolności zamiast jej ograniczenia). Copyleft nie jest konkretną licencją (w rozumieniu treści licencji, którą można by bezpośrednio wykorzystać do licencjonowania), ale ogólną zasadą wynikającą z chęci zapewnienia jak największej wolności użytkownikom utworów zależnych. • Wybierając licencję, która najlepiej odpowiada mojej pracy, należy jak najdokładniej wskazać, w ramach jakich funkcji jest ona regulowana. Która licencja Copyleft najlepiej pasuje do mojej pracy? • GNU - http://www.fsf.org/licensing. GNU, zgodnie z podręcznikiem copyleft, został stworzony w połowie lat 80. XX wieku i ma swoje początki w świecie wolnego oprogramowania, jest głównym odpowiedzialnym za cały ruch na rzecz wolnej kultury i Copyleft. • Copyleft opiera się na 4 prawach zaproponowanych przez Stallmana i FSF: - użytkowania - badania i modyfikacji - kopiowania - ulepszenia i dystrybucji treści • Która licencja Copyleft najlepiej pasuje do mojej pracy? • KREATYWNE WSPÓLNE - http://creativecommons.org. „Wielu autorów z czasem zdało sobie sprawę, że prawo do absolutnej kopii nie pomaga im, jeśli chodzi o uzyskanie szerokiego rozpowszechnienia, dlatego Creative Commons [...] stara się pomóc ludziom w tym względzie, oferując każdemu zestaw licencji w Internecie bez żadnych kosztów .” • Creative Commons (CC) to amerykańska organizacja pozarządowa, która stworzyła własny system licencji i wciąż zajmuje się jego rozwijaniem. Warunki oferowane w ramach Copyleft przez CC to połączenie zasadniczych elementów: - Uznanie autorstwa. Obowiązek przekazywania odbiorcom utworu określonych informacji o twórcy (licencjodawcy), źródle utworu oraz o samej licencji (ta klauzula jest w każdej licencji CC). - Na tych samych warunkach. Wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na takiej samej licencji lub kompatybilnej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny. - Bez utworów zależnych. Brak zgody na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami utworu. Licencje z tym warunkiem nie są wolnymi licencjami. - Użycie niekomercyjne. Zakaz komercyjnego korzystania z utworu. Licencje z tym warunkiem nie są wolnymi licencjami. - Udostępnij to samo. Skopiuj i rozpowszechnij materiał w dowolnym medium lub formacie. • DARMOWA SZTUKA - http://www.artlibre.org. Była jednym z pionierów w przenoszeniu idei wolnego oprogramowania do świata sztuki. Podobnie jak wiele innych licencji Copyleft, w przypadku praw autorskich promuje bezpłatny dostęp do kultury, w przeciwieństwie do innych restrykcyjnych modeli. • Manualcopyleft.net wyjaśnia, w jaki sposób artysta korzystający z tej licencji gwarantuje, że użytkownik może: - robić kopie dla użytku osobistego lub zewnętrznego. - Rozpowszechniać dzieło w dowolny sposób, za darmo lub nie. - Dowolnie modyfikować pracę. • Copyleft = Darmowy? NIE • Idea, że Copyleft oznacza “darmowy”, jest powszechna. Wątpliwości dotyczą: - zasady że ta licencja jest mniej restrykcyjna. - automatycznej autoryzacji pracy uzyskanej w samej licencji. • W niektórych licencjach Copyleft artysta może sprecyzować, że jego prace mogą być kopiowane, rozpowszechniane, powielane lub modyfikowane, o ile nie są przeznaczone do użytku komercyjnego. • Czy moja praca Copyleft może być plagiatem? • Dzieło Copyleft ma licencję jak każde inne dzieło. • Jeśli autor udowodni, że jego dzieło jest plagiatowane, można podjąć czynności prawne.

Training Fiche (AST_TF_3_5_PL) -

Advanced

Nowe europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (nr 2016/679) weszło w życie 25 maja 2018r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Rozporządzenie to dotyczy wszystkich firm w momencie, gdy tylko uzyskają dane osobowe klientów, pracowników i osób trzecich, zwiększając aktywne zaangażowanie w ochronę praw podstawowych, w szczególności tych związanych z prywatnością we wszystkich obszarach, a zwłaszcza w Internecie.

Ten kurs pozwoli na zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących systemu ochrony danych osobowych. Sposób postępowania i procedury, które należy zastosować przy pracy z danymi, prawa i obowiązki posiadacza danych i osoby odpowiedzialnej za nie oraz konsekwencje w przypadku nieprzestrzegania przepisów.

Podobnie kurs będzie omawiał pozostałe sprawy istotne dla firm, takie jak własność intelektualna i rejestracja znaku towarowego.

 

• Hiszpański Urząd Patentowy i Znaków Towarowych (SPTO) • Jak zarejestrować wizerunek firmy. Logotyp w Hiszpanii. • Po wybraniu nazwy i utworzeniu logo, które zawiera unikalną ofertę pora zarejestrować markę, aby chronić ją przed konkurencją i aby nie mogła ona być używana przez innych. • Rejestracja odbywa się w hiszpańskim Biurze Patentów i Znaków Towarowych (SPTO), którego strona internetowa to http://www.oepm.es. • Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to sprawdzić, czy znak towarowy, który planujemy zarejestrować, nie został zarejestrowany (pod następującym linkiem: http://sitadex.oepm.es/localizador/buscardenominacion.jsp). • Co trzeba przygotować przed rozpoczęciem procesu? - Nazwę marki, obraz w przypadku grafiki lub oba. • Jeśli marka posiada znak graficzny, trzeba go przygotować w następującym formacie: „Jpg lub tif, maksymalnie 8 cm szerokości x 12 cm wysokości (945 x 1417 pikseli), 300 dpi” - Posiadacza marki. - Dane osoby lub firmy, która będzie właścicielem marki. - Klasy, w których będzie zarejestrowany • Znaki towarowe są rejestrowane zgodnie z produktami lub usługami, dla których są przeznaczone. SPTO opiera się na międzynarodowej klasyfikacji markowych produktów i usług (klasyfikacja nicejska, wydanie 10, 2012). • Można zarejestrować markę w dowolnej liczbie klas, jednak trzeba zapłacić za każdą klasę. Marka będzie chroniona dla usług i produktów, które są objęte klasami, w których ją zarejestrowano. • Uwaga! Chronione są tylko te klasy, w których marka jest zarejestrowana. • W poniższym linku można zobaczyć dostępne klasy, aby wybrać najbardziej odpowiednią. • Międzynarodowa klasyfikacja markowych produktów i usług (CLINMAR) (klasyfikacja nicejska 10. edycja, 2012) • Koszt rejestracji marki • Rejestracja marki to pewien koszt. Jeśli rejestracji dokona się samodzielnie, to pozwoli to na pewne oszczędności. Stawki za 2018 r. są następujące: • Rejestracja osobista: pierwsza klasa: 147,49 €, druga i następna klasa: 95,55 €. • Rejestracja przez centralę elektroniczną: pierwsza klasa: 125,36 €, druga i następna klasa: 81,21 € • Skąd wiadomo, kiedy rejestracja znaku towarowego jest dokonana? • Rejestracja marki trwa około dwa miesiące, na wypadek, gdyby jakakolwiek strona trzecia chciała sprzeciwić się tej rejestracji. Jeśli nie będzie sprzeciwu, w ciągu dwóch miesięcy rejestracja będzie dokonana. Można sprawdzić status rejestracji znaku towarowego w poniższym linku, pisząc nazwę marki w pierwszej sekcji i klikając „zlokalizuj”. http://sitadex.oepm.es/localizador/buscardenominacion.jsp • REJESTRACJA RZEMIOSŁA • Procedura mająca na celu dobrowolną rejestrację podmiotów rzemieślniczych, których zawód lub zawody znajdują się w katalogu rzemieślniczych zawodów w Andaluzji. • Rezultatem pierwszej rejestracji w rejestrze jest oficjalne wydanie Listu Rzemieślnika w celu publicznej identyfikacji podmiotów rzemieślniczych.

   BRANDING AND COMMUNICATION
Course (DS_COU_1_PL) -

Basic

Aby nasza firma była w stanie dotrzeć do kluczowych grup docelowych niezbędne jest właściwy dobór kanałów komunikacji i współpracy. W dzisiejszych czasach konsumenci szukają nowych produktów i usług online, więc również my powinniśmy tam trafić z naszą ofertą. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest stworzenie atrakcyjnej strony internetowej, a następnie profili w różnych sieciach społecznościowych. Współpraca jest równie ważna, a sieć oferuje nam w tej kwestii szeroki zakres możliwości.


Course (DS_COU_2_PL) -

Medium

W dzisiejszych czasach ochrona danych osobowych przechowywanych na naszych urządzeniach cyfrowych jest niezbędna, jeśli chcemy kupować i sprzedawać w Internecie. Prywatność i bezpieczeństwo to pierwsza kwestia, którą musimy w tym przypadku wziąć pod uwagę. Oczywiście aby skomercjalizować swoją działalność artystyczną i rzemieślniczą przy wykorzystaniu Internetu, poza bezpieczeństwem musimy również zadbać o szereg innych rzeczy. Należy między innymi podjąć decyzję z jakiej platformy będziemy korzystać i jakie problemy technologiczne możemy napotkać w trakcie rozwoju naszej firmy w Internecie.


Course (DS_COU_3_PL) -

Advanced

Ten moduł ma na celu pomóc ci w wypracowaniu nowego sposobu myślenia o biznesie, a także rozwoju kompetencji w zakresie wykorzystania narzędzi wspierających kreatywność. Pierwszy moduł zawiera informacje na temat kluczowych aspektów, które wpływają na sukces w kreatywnym użytkowaniu narzędzi ICT. Druga część przedstawia kilka narzędzi, które można wykorzystać do przekształcenia swoich pomysłów w rzeczywistość. Wreszcie, trzecia sekcja zawiera prezentację najważniejszych aspektów wykorzystania marketingu internetowego na potrzeby internacjonalizacji.


Training Fiche (DS_TF_1_1_PL) -

Basic

Aby nasza firma była w stanie dotrzeć do kluczowych grup docelowych niezbędne jest właściwy dobór kanałów komunikacji i współpracy. W dzisiejszych czasach konsumenci szukają nowych produktów i usług online, więc również my powinniśmy tam trafić z naszą ofertą. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest stworzenie atrakcyjnej strony internetowej, a następnie profili w różnych sieciach społecznościowych. Współpraca jest równie ważna, a sieć oferuje nam w tej kwestii szeroki zakres możliwości.

• Jeśli chodzi o komunikację cyfrową, znajdujemy wiele różnych kanałów, za pomocą których możemy się komunikować. Jedną z nich są na przykład sieci społecznościowe. Wszystkie one pozwalają na publikowanie wiadomości o sobie, ale również na kontakt z innymi za pośrednictwem wiadomości czy czatów. • W biznesie cyfrowe kanały komunikacji wykorzystywane są przede wszystkim w celu dotarcia do potencjalnych klientów. Pierwszym sposobem, aby zapoznać klientów z naszą ofertą jest firmowa strona internetowa. Obecnie posiadanie strony, na której zaprezentowane będą nasze produkty i usługi to warunek podstawa. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, jak taka strona powinna wyglądać: • Treść i struktura strony powinny być tworzone w z uwzględnieniem trzech podstawowych kryteriów: użyteczności, łatwości obsługi i dostępności. • Twoja witryna powinna wzmacniać pozytywny wizerunek Twojej marki. Warto wykorzystać atrakcyjne zdjęcia i filmy pokazujące Twoją pracę. • Musisz jasno i precyzyjnie opisać swoje produkty i usługi, a także to co i w jaki sposób chcesz przekazać klientom. • Strona powinna zawierać wszystkie najważniejsze dane kontaktowe (e-mail, numery telefonów, adres, Skype, Facebook, YouTube itp.). Także menu nawigacyjne powinno być łatwo dostępne. • Zadbaj o to, aby Twoja strona była stale aktualizowana. Inaczej ludzie pomyślą, że tak naprawdę firma nie działa zbyt prężnie. • Treść ma podstawowe znaczenie dla każdej witryny i jej pozycji. Wszystkie informacje, które umieścisz na swojej stronie, muszą być spójne z twoją misją i wartościami jako marki.

Training Fiche (DS_TF_1_2_PL) -

Basic

Aby nasza firma była w stanie dotrzeć do kluczowych grup docelowych niezbędne jest właściwy dobór kanałów komunikacji i współpracy. W dzisiejszych czasach konsumenci szukają nowych produktów i usług online, więc również my powinniśmy tam trafić z naszą ofertą. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest stworzenie atrakcyjnej strony internetowej, a następnie profili w różnych sieciach społecznościowych. Współpraca jest równie ważna, a sieć oferuje nam w tej kwestii szeroki zakres możliwości.

• Sieci społecznościowe stały obecnie jednym z najistotniejszych kanałów komunikacji. Oferują dostęp do aktualnych, natychmiastowych i bezpłatnych informacji oraz dają możliwość kontaktu z milionami ludzi bez konieczności ruszania się z miejsca. Nie wystarczy jedynie założyć profili na różnych serwisach, trzeba stale pokazywać w nich swoją kreatywność. Klienci powinni widzieć, że na bieżąco udzielamy informacji i ulepszamy naszą ofertę. Do wyboru mamy cały szereg portali społecznościowych, z których najważniejsze to: Obecnie istnieje wiele różnych o różnych funkcjach, ale zalecamy profil na głównych: • Facebook: jest to jeden z najstarszych portali społecznościowych. Posiadanie profilu firmowego na tym portalu jest konieczne, abyśmy mogli prezentować swoje produkty i usługi i docierać do odbiorców. Możemy również dołączać do społecznościowych grup poświęconych sztuce i rzemiosłu i dzielić się doświadczeniami / poradami. • Instagram: ta sieć społecznościowa działa w podobny sposób jak Facebook. Możemy tam publikować zdjęcia naszych produktów. Jeśli dodamy do nich tagi (specyficzne słowa kluczowe zaczynające się znakiem #), ludzie będą mogli znaleźć nasze produkty za ich pośrednictwem. • Twitter: pozwala publikować krótkie wiadomości (280 znaków) ze zdjęciem / filmem, dzięki czemu możemy również używać go do prezentowania naszych produktów. • Pinterest: umożliwia użytkownikom znajdowanie i udostępnianie produktów poprzez publikowanie (zwanych „przypinaniem” w tej sieci społecznościowej) zdjęć lub filmów na własnych lub czyichś tablicach (tj. zbiorach zapisanych materiałów, zwykle uporządkowanych tematycznie) i przeglądanie materiałów przypiętych przez innych użytkowników.

Training Fiche (DS_TF_1_3_PL) -

Basic

Aby nasza firma była w stanie dotrzeć do kluczowych grup docelowych niezbędne jest właściwy dobór kanałów komunikacji i współpracy. W dzisiejszych czasach konsumenci szukają nowych produktów i usług online, więc również my powinniśmy tam trafić z naszą ofertą. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest stworzenie atrakcyjnej strony internetowej, a następnie profili w różnych sieciach społecznościowych. Współpraca jest równie ważna, a sieć oferuje nam w tej kwestii szeroki zakres możliwości.

• Poza sieciami społecznościowymi istnieją też inne sposoby na budowanie zaangażowania i przyciąganie uwagi potencjalnych klientów: • Reklamy: poprzez reklamy w Internecie możesz poinformować ludzi o swojej ofercie. Najpopularniejszą formą reklamy cyfrowej jest tzw. reklama displayowa, czyli banery, tzw. strony docelowe (landing page) oraz wyskakujące okienka(pop-up). Google oferuje opcję płatnego wyświetlania reklam, dzięki czemu można dotrzeć do użytkowników portali tej firmy. Strony docelowe to strony, na których użytkownicy „lądują” po kliknięciu reklamy – np. Google Ads. Google Ads to forma płatnej reklamy w Internecie. • Mimo konieczności ponoszenia kosztów emisji reklamy jest to dobry sposób na zwiększenie przychodów firmy. • Newsletter: to rodzaj cyfrowego biuletynu informacyjnego dostarczanego zwykle za pośrednictwem poczty elektronicznej. Możemy zaprosić naszych klientów do subskrypcji biuletynu, aby przesyłać im bieżące informacje o naszych produktach lub nowościach. Ważne, aby newsletter ukazywał się regularnie – co tydzień lub miesiąc. Najlepiej, gdy dzieje się to zawsze w ustalony dzień tygodnia. Na rynku dostępne są platformy, które ułatwiają zarządzanie newsletterem. Za ich pośrednictwem można zarządzać prowadzić wysyłkę biuletynu, czy przeglądać historię wysłanych do klientów bliuletynów (zobacz np. https://mailchimp.com/).

Training Fiche (DS_TF_1_4_PL) -

Basic

Aby nasza firma była w stanie dotrzeć do kluczowych grup docelowych niezbędne jest właściwy dobór kanałów komunikacji i współpracy. W dzisiejszych czasach konsumenci szukają nowych produktów i usług online, więc również my powinniśmy tam trafić z naszą ofertą. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest stworzenie atrakcyjnej strony internetowej, a następnie profili w różnych sieciach społecznościowych. Współpraca jest równie ważna, a sieć oferuje nam w tej kwestii szeroki zakres możliwości.

• Przyjmujemy, że współpraca powinna być jednym z fundamentów prowadzenia biznesu jako, że to właśnie dzięki nawiązywaniu nowych kontaktów nasza firma może się rozwijać. Kluczowa w tym jest możliwość docierania do specjalistów z danej dziedziny, z którymi możemy wejść w kooperację. • Subskrypcja grup dyskusyjnych: dobrym sposobem na poznanie ludzi należących do naszego sektora jest zapisanie się do profesjonalnej grupy, w której inni rzemieślnicy dzielą się swoimi opiniami lub informacjami, które mogą zainteresować inne osoby zajmujące się podobnymi rzeczami. Jest to także doskonałę źródło wiedzy na temat nowych trendów i aktualności w naszej branży. • Blogi: jeśli zdecydujemy się otworzyć własnego bloga, możemy opisywać na nim nasze produkty lub inne informacje związane z naszą działalnością. Ponadto, dzięki możliwości dodawania komentarzy pod postami możliwe będzie otrzymywanie iformacji zwrotnych, opinii czy porad. • Forum: jest to rodzaj strony internetowej, na której ludzie mogą prowadzić rozmowy publikując wiadomości uporządkowane w wątki tematyczne. Jeśli dołączysz do forów dotyczących pracy rzemieślniczej lub artystycznej, możesz rozmawiać z innymi specjalistami z branży i dzielić się swoimi opiniami.

   BASIC LEGAL & REGULATORY ISSUES
Training Fiche (DS_TF_1_5_PL) -

Basic

Aby nasza firma była w stanie dotrzeć do kluczowych grup docelowych niezbędne jest właściwy dobór kanałów komunikacji i współpracy. W dzisiejszych czasach konsumenci szukają nowych produktów i usług online, więc również my powinniśmy tam trafić z naszą ofertą. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest stworzenie atrakcyjnej strony internetowej, a następnie profili w różnych sieciach społecznościowych. Współpraca jest równie ważna, a sieć oferuje nam w tej kwestii szeroki zakres możliwości.

• Finansowanie społecznościowe stało się popularnym sposobem pozyskiwania funduszy na nowy projekt lub działalność startupową. W ten sposób możesz zaoferować innym osobom możliwość włączenia się we współtworzenie Twoim biznesie. Istnieje wiele platform finansowania społecznościowego. Każda z nich ma inny cel. • Poniżej prezentujemy najpopularniejsze platformy: o Kickstarter. Jest to najpopularniejsza strona finansowania społecznościowego w Internecie, poświęcona finansowaniu ciekawych pomysłów biznesowych, wynalazków i innowacyjnych produktów. Ważne jest to, że w razie niepowodzenia nie musisz oddawać zebranych środków finansowych. o Indiegogo. Nie jest to takt tak dobrze znana platforma jak Kickstarter. Ma jednak pewne zalety, których nie posiada Kickstarter. Indiegogo pozwala zachować zebrane fundusze, nawet jeśli nie byłeś w stanie osiągnąć założonego celu finansowego. Pozwala także kupować sfinansowane dzięki platformie produkty, dzięki czemu udane projekty mają kolejne potencjalny kanał zbytu. o Patreon. Inną popularną platformą crowdfundingową jest Patreon, który działa poprzez subskrypcje. Nie służy do jednorazowego zbierania środków na konkretne przedsięwzięcie, ale, ale zapewnia bieżące wsparcie finansowe twórcom. Portal posiada również opcję oferowania treści jedynie dla patronów finansujących Twoją działalność. o GoFundMe. Ten portal jest bardziej popularny wśród osób, które potrzebują zgromadzić pieniądze w możłiwie krótkim czasie. Często zdarza się, że ludzie tutaj proszą o finansowanie społecznościowe dla krótkoterminowych projektów lub nagłych przypadków medycznych. Jak więc widać, istnieje wiele różnych opcji zdobycia środków na działalność. Warto je sprawdzić.

Training Fiche (DS_TF_2_1_PL) -

Medium

W dzisiejszych czasach ochrona danych osobowych przechowywanych na naszych urządzeniach cyfrowych jest niezbędna, jeśli chcemy kupować i sprzedawać w Internecie. Prywatność i bezpieczeństwo to pierwsza kwestia, którą musimy w tym przypadku wziąć pod uwagę. Oczywiście aby skomercjalizować swoją działalność artystyczną i rzemieślniczą przy wykorzystaniu Internetu, poza bezpieczeństwem musimy również zadbać o szereg innych rzeczy. Należy między innymi podjąć decyzję z jakiej platformy będziemy korzystać i jakie problemy technologiczne możemy napotkać w trakcie rozwoju naszej firmy w Internecie.

• Bezpieczeństwo poufnych informacji opiera się na dwóch filarach. Pierwszym z nich jest ochrona naszych danych osobowych i prywatności. Poniżej podajemy kilka wskazówek, które mogą pomóc Ci w bezpiecznym przechowywaniu informacji: • Używaj haseł dostępu do wszystkich swoich urządzeń, aby utrudnić nieznajomym dostęp do Twoich osobistych lub firmowych informacji. • Hasła powinny być w miarę możliwości trudne do odgadnięcia. Staraj się unikać używania daty urodzin lub imienia jako hasła. Wykorzystuj wielkie i małe litery, niektóre cyfry i dowolne z tzw.„dziwnych” znaków, takich jak $ lub #. • Kiedy robisz zakupy online zawsze sprawdzaj, czy strona sklepu jest zabezpieczona (posiada certyfikat SSL – czyli rozpoczyna się od https) i nigdy nie dokonuj płatności gdy zostaniesz przekierowany na inną stronę w trakacie zakupów. • Unikaj dokonywania płatności w hotelach, barach lub restauracjach, w których Wi-Fi może nie być godne zaufania. Rób to tylko wtedy, gdy wiesz z góry, że jest całkowicie bezpieczny. • Nigdy nie podawaj żadnych danych osobowych, o które jesteś proszony w wiadomości e-mail lub przez telefon. Jeśli podejrzewasz, że połączenie może być próbą wyłudzenia danych, zadzwoń do firmy i zapytaj, czy przeprowadzają jakąkolwiek kampanię telefoniczną lub e-mailową. • Jedną z opcji zwiększających bezpieczeństwo jest szyfrowanie informacji wysyłanych przez e-mail. Ostatnio nastąpił znaczny postęp w tym zakresie i istnieje kilka programów, które pozwalają nam za pomocą algorytmów matematycznych szyfrować i odszyfrowywać wiadomości chroniąc ich treść przed osobami postronnymi. • Ważne jest również tworzenie kopii zapasowych danych z urządzeń osobistych. W ten sposób unikniesz utraty listy kontaktów, zdjęć lub istotnych informacji o Tobie lub Twojej firmie. • Zalecamy również zapisywanie plików w chmurze. Zaletą jest to, że nie zapisujesz informacji w telefonie komórkowym lub komputerze. W przypadku utraty urządzenia dane wciąż będą zapisane w chmurze, dzięki czemu będziesz mógł je odzyskać. • Nie przechowuj zapisanych haseł zabezpieczających w swoich urządzeniach.

Training Fiche (DS_TF_2_2_PL) -

Medium

W dzisiejszych czasach ochrona danych osobowych przechowywanych na naszych urządzeniach cyfrowych jest niezbędna, jeśli chcemy kupować i sprzedawać w Internecie. Prywatność i bezpieczeństwo to pierwsza kwestia, którą musimy w tym przypadku wziąć pod uwagę. Oczywiście aby skomercjalizować swoją działalność artystyczną i rzemieślniczą przy wykorzystaniu Internetu, poza bezpieczeństwem musimy również zadbać o szereg innych rzeczy. Należy między innymi podjąć decyzję z jakiej platformy będziemy korzystać i jakie problemy technologiczne możemy napotkać w trakcie rozwoju naszej firmy w Internecie.

• Bezpieczeństwo poufnych informacji opiera się na dwóch filarach. Pierwszym z nich jest ochrona naszych danych osobowych i prywatności. Poniżej podajemy kilka wskazówek, które mogą pomóc Ci w bezpiecznym przechowywaniu informacji: • Używaj haseł dostępu do wszystkich swoich urządzeń, aby utrudnić nieznajomym dostęp do Twoich osobistych lub firmowych informacji. • Nigdy nie podawaj żadnych danych osobowych, o które jesteś proszony w wiadomości e-mail lub przez telefon. Jeśli podejrzewasz, że połączenie może być próbą wyłudzenia danych, zadzwoń do firmy i zapytaj, czy przeprowadzają jakąkolwiek kampanię telefoniczną lub e-mailową. • W sieciach społecznościowych selekcjonuj informacje, które udostępniasz pozostałym użytkownikom. Nie podawaj niektórych informacji do wiadomości publicznej, takich jak miejsce zamieszkania, data urodzenia lub miejsce pracy. • Często weryfikuj ustawienia prywatności, ponieważ zwykle zmieniają się one w sieciach społecznościowych i będziesz musiał dostosować je do nowych klauzul. • Nie akceptuj zaproszeń od nieznanych osób w sieciach społecznościowych. Dzięki ustawieniom prywatnościportale społęcznościowe pozwalają na zarządzanie tym, kto widzi udostępniane przez nas informacje. Możemy w tym celu stworzyć różne grupy odbiorów nadając im określone dostępny.

Training Fiche (DS_TF_2_3_PL) -

Medium

W dzisiejszych czasach ochrona danych osobowych przechowywanych na naszych urządzeniach cyfrowych jest niezbędna, jeśli chcemy kupować i sprzedawać w Internecie. Prywatność i bezpieczeństwo to pierwsza kwestia, którą musimy w tym przypadku wziąć pod uwagę. Oczywiście aby skomercjalizować swoją działalność artystyczną i rzemieślniczą przy wykorzystaniu Internetu, poza bezpieczeństwem musimy również zadbać o szereg innych rzeczy. Należy między innymi podjąć decyzję z jakiej platformy będziemy korzystać i jakie problemy technologiczne możemy napotkać w trakcie rozwoju naszej firmy w Internecie.

• Podamy teraz kilka wskazówek dotyczących bezpieczeństwa osobistego, a także bezpieczeństwa urządzeń, które pomogą Ci uniknąć wielu problemów: • Zachowaj ostrożność, jeśli chodzi o otwieranie załączonych plików do wiadomości e-mail lub chatu, zwłaszcza gdy pochodzą one z nieznanych źródeł. Łatwo jest zainfekować urządzenie złośliwym oprogramowaniem za pośrednictwem tego rodzaju plików. • Po zmianie urządzenia upewnij się, że nie pozostawiasz wrażliwych danych osobowych na dysku twardym starego urządzenia. Możesz go rozmagnetyzować, zniszczyć lub użyć dowolnego programu służącego do trwałego usuwania istniejących informacji. Inną opcją jest przywrócenie domyślnej konfiguracji, aby nikt nie miał dostępu do zapisanych tam informacji. • Gdy przestaniemy korzystać z naszych urządzeń, zaleca się ich wyłączenie i uniknięcie nieautoryzowanego dostępu. • Aktywuj zdalną lokalizację. W przypadku zagubienia lub kradzieży będziesz w stanie poznać dokładną lokalizację swojego urządzenia, pod warunkiem, że zgubione urządzenie będzie włączone. • Wyłącz bluetooth. Mimo że oferuje wiele zalet, powoduje również, że urządzenie jest bardziej narażone na ataki hakerów. • Powinieneś ustawić automatyczne blokowanie urządzeń po określonym czasie bezczyności. Większość tabletów i telefonów komórkowych ma tę opcję. W przypadku utraty urządzeniapomaga to w chronieniu dostępu do naszych danych osobowych. • Bądź bardzo ostrożny podczas instalowania aplikacji. Nie tylko mogą spowolnić urządzenie, ale także uzyskać dostęp do twoich danych osobowych czy udostępniać swoją lokalizację przez GPS z telefonu komórkowego lub tabletu. • Jeśli urządzenie którykolwiek z administratorów naszych profilów w sieciach społecznościowych zostanie zaatakowane przez hakerów, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to zmienić hasło dostępu do profilu. Następnie sprawdź, czy włamywacze mogli mieć dostęp do wrażliwych danych. Jeżeli te dane dotyczą np. Twojego konta bankowego lub karty kredytowej niezwłocznie skontaktuj sięz bankiem i zastrzeż karty oraz poproś o monitoring nieuprawnionych transakcji.

Training Fiche (DS_TF_2_4_PL) -

Medium

W dzisiejszych czasach ochrona danych osobowych przechowywanych na naszych urządzeniach cyfrowych jest niezbędna, jeśli chcemy kupować i sprzedawać w Internecie. Prywatność i bezpieczeństwo to pierwsza kwestia, którą musimy w tym przypadku wziąć pod uwagę. Oczywiście aby skomercjalizować swoją działalność artystyczną i rzemieślniczą przy wykorzystaniu Internetu, poza bezpieczeństwem musimy również zadbać o szereg innych rzeczy. Należy między innymi podjąć decyzję z jakiej platformy będziemy korzystać i jakie problemy technologiczne możemy napotkać w trakcie rozwoju naszej firmy w Internecie.

• Aktualizuj swoje programy. Zwykle programy, które zainstalowaliśmy na komputerze, oferują aktualizacje w celu usunięcia niedociągnięć, o których wiedzą autorzy programów. Tak długo, jak to możliwe, aktualizuj swoje programy, a jeśli możesz, powinieneś zautomatyzować ten proces. • Zawsze używaj programu antywirusowego i zapory sieciowej (tzw. Firewall0, aby uniknąć przypadkowego zainfekowania urządzenia wirusami lub zainstalowania programów szpiegujących. • Zachowaj ostrożność, jeśli chodzi o otwieranie załączonych plików do wiadomości e-mail lub chatu, zwłaszcza gdy pochodzą one z nieznanych źródeł. Łatwo jest zainfekować urządzenie złośliwym oprogramowaniem za pośrednictwem tego rodzaju plików. • Bardzo ważne jest również zainstalowanie programów antywirusowych wykrywających szkodliwe programy, których nie wykrywają zwykłe programy antywirusowe.Jednym z takich programów jest Malware Anti-Malware, który można znaleźć pod linkiem https://www.malwarebytes.com/. Ma ona zaróono bezpłatną jak i płatną wersję. • Po zmianie urządzenia upewnij się, że nie pozostawiasz wrażliwych danych osobowych na dysku twardym starego urządzenia. Możesz go rozmagnetyzować, zniszczyć lub użyć dowolnego programu służącego do trwałego usuwania istniejących informacji. Inną opcją jest przywrócenie domyślnej konfiguracji, aby nikt nie miał dostępu do zapisanych tam informacji. • Gdy przestaniemy korzystać z naszych urządzeń, zaleca się ich wyłączenie i uniknięcie nieautoryzowanego dostępu. • Aktywuj zdalną lokalizację. W przypadku zagubienia lub kradzieży będziesz w stanie poznać dokładną lokalizację swojego urządzenia, pod warunkiem, że zgubione urządzenie będzie włączone. • Jeśli urządzenie którykolwiek z administratorów naszych profilów w sieciach społecznościowych zostanie zaatakowane przez hakerów, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to zmienić hasło dostępu do profilu. Następnie sprawdź, czy włamywacze mogli mieć dostęp do wrażliwych danych. Jeżeli te dane dotyczą np. Twojego konta bankowego lub karty kredytowej niezwłocznie skontaktuj sięz bankiem i zastrzeż karty oraz poproś o monitoring nieuprawnionych transakcji.

Training Fiche (DS_TF_2_5_PL) -

Medium

W dzisiejszych czasach ochrona danych osobowych przechowywanych na naszych urządzeniach cyfrowych jest niezbędna, jeśli chcemy kupować i sprzedawać w Internecie. Prywatność i bezpieczeństwo to pierwsza kwestia, którą musimy w tym przypadku wziąć pod uwagę. Oczywiście aby skomercjalizować swoją działalność artystyczną i rzemieślniczą przy wykorzystaniu Internetu, poza bezpieczeństwem musimy również zadbać o szereg innych rzeczy. Należy między innymi podjąć decyzję z jakiej platformy będziemy korzystać i jakie problemy technologiczne możemy napotkać w trakcie rozwoju naszej firmy w Internecie.

• Jeśli chodzi o komercjalizację naszych wyrobów rzemieślniczych lub usług, do dypozycji mamy cały szereg różnych technologii wspierających ten proces. Poniżej omówimy niektóre zagadnienie technologiczne związane z komercjalizacją.. • Pierwszą decyzją, którą musimy podjąć, jest sposób sprzedaży lub komercjalizacji naszych produktów w Internecie. Do wyboru mamy platformy CMS, takie jak WordPress lub Joomla, sklep internetowy lub katalogi produktów na zamówienie. Jeśli chcielibyśmy, aby rozwiązanie było łatwe w użyciu i miał indywidualny styl, powinniśmy wybrać rozwiązanie dedykowane. Jeśli szukamy oszczędności i chcemy w stosunkowo krótkim czasie rozpocząć sprzedaż, powinniśmy wybrać gotową aplikację do tworzenia i zarządzania stroną internetową. • Obecnie 31,7% stron internetowych zaprojektowano z wykorzystaniem WordPress. Na drugim miejscu znajduje się Joomla z udziałem wynoszącym 3,1%. • Pomimo dużej intuicyjności wybór systemu WordPress wymaga pewnego zakresu wiedzy i umiejętności, aby wszystko włąściwie skonfigurować. Możemy poprosić kogoś o pomoc, lub spróbować to zrobić samodzielnie. Warto przy tym pamiętać, że nie wszystkie szablony WordPressa (szablony odpowiadają za wygląd strony) umożliwiają obsługę sklepu internetowego. Często musimy w tym celu kupić płatny szablon lub wtyczkę. Na szczęście nie sąone drogie. • Jednym z ważniejszych zagadnień jest także ochrona przed włamaniami na stronę. W przypadku WordPressa jest trochę inaczej niż w przypadku dedykowanej strony. Gdy w zabezpieczeniu odnaleziona zostanie jakaś ‘dziura’ lub nieszczelność umożliwiająca włamanie, narażone są wszystkie strony postawione na WordPressie. Dlatego tak ważne jest, aby na bieżąco akutualizować wersję systemu oraz wtyczek i tworzyć kopię zapasową strony. • Z aktualizacją systemu i wryczek wiąże się także problem, który w skrócie określa się jako WSoD (White Screen of Death). Zniknięcie naszej strony po aktualizacji to bardzo przykra sytuacja, którą na szczęscie da sie rozwiązać. Biały ekran pomoże się pojawić z kilku powodów: zainstalowanego motywu/szablonu, zainstalowanej wtyczki lub z powodu braku pamięci (wyczerpanie zasobów pamięci). • Jeśli problem leży po stronie którejś z zainstalowanych wtyczek, możemy wykonać jedną z tych dwóch czynności: wyłączyć ostatnią zainstalowaną wtyczkę (jeśli wiemy, która z spowodowała problem) i sprawdzić, czy wszystko wróci do normy. Jeśli tak nie jest, musimy podjąć bardziej drastyczne kroki, wyłączyć wszystkie wtyczki na raz i aktywować je ponownie jedna po drugiej, aż znajdziemy tą, która z nich powoduje błąd. • Jeśli problem tkwi w motywie/szablonie, najłatwiejszym rozwiązaniem jest zmiana nazwy folderu, w którym motyw jest zapisany. WordPress pomyśli wtedy, że odinstalowałeś motyw, więc domyślnie uruchomi inny. Inną opcją jest próba zainstalowania motywu od nowa. • Jeśli biały ekran nie jest to spowodowany żadną z wymienionych powyżej przyczyn, oznacza to, że mamy problem z pamięcią. Jest on również stosunkowo łatwy do rozwiązania. Potrzebujemy tylko edytora tekstu. Należy otworzyć plik wp-config.php i w kodzie php musimy dodać następujące elementy, aby zwiększyć pamięć do 64 Mb: define ('WP_MEMORY_LIMIT', '64M'); • Jeśli nie udało nam się w ten sposób usunąć białego ekranu, nadal mamy szansę naprawić błąd. Należy aktywować tryb DEBUG w naszym php. Wracamy do naszego pliku wp-config.php i szukamy następującego wiersza: define ('WP_DEBUG', false); • Gdy już go znajdziemy, dodajemy znaki // na początku wiersza: //define ('WP_DEBUG', false); • Następnie dopisujemy dwie poniższe linie kodu • define ('WP_DEBUG', true); • define ('WP_DEBUG_LOG', true); • Dzięki powyższemu kodowi będziemy w stanie zobaczyć na ekranie błędy kodu php na naszej stronie internetowej, które blokują poprawne wyświetlenie naszej witryny. • Tworząc własną stronę internetową często wpadamy w pułapkę myślenia, że dzięki niej będziemy w stanie dotrzećdo setek odbiorców i stanie się to nasze główne źródło sprzedaży. Nie jest to do końca prawda, ponieważ musimy koniecznie zadbać o widoczność naszej strony. Możemy to osiągnąć tylko dzięki wiedzy z zakresu pozycjonowania stron internetowych.

   DIGITAL SKILLS
Training Fiche (DS_TF_3_1_PL) -

Advanced

W tym kursie znajdziesz kilka wskazówek dotyczących przeglądania, wyszukiwania i filtrowania danych w sieci. Ponadto dowiesz się o wyszukiwarkach i ich funkcjonalnościach.

• Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych w sieci • Dzięki wiedzy na temat wyszukiwania i tworzenia treści cyfrowych rzemieślnicy mogą zyskać nowe spojrzenie na sposób prowadzenia działalności gospodarczej i reklamowania swoich produktów lub usług online. Strategie pozycjonowania i strategie wyszukiwania są szczególnie ważne na początku swojej przygody z obecnością w Internecie i rynkiem sprzedaży online. Tzw. serfowanie po Internecie polega na przeglądaniu zestawu danych - zwykle dotyczy on sieci WWW. • Przeglądanie Internetu wiąże się bezpośrednio z wyszukiwaniem informacji, w tym także przy wykorzystaniu zaawansowanych opcji w wyszukiwarce. • Przed rozpoczęciem korzystania z Internetu należy upewnić się, że na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie antywirusowe. Zobacz kurs średniozaawansowany na temat bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów z urządzeniami, aby poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. • W Internecie można znaleźć niezliczone ilości stron WWW zawierających cały szereg różnych informacji. Jednak znalezienie w tym ogromie danych tego, czego potrzebujemy, może być dość kłopotliwe. Wsparciem są dostępne wyszukiwarki. Gdy wpiszesz do nich interesujące cię hasła/słowa kluczowe, specjalny algorytm odnajduje strony zawierające te hasła i wyświetli wyniki w postaci listy witryn. • Umiejętność sprawnego wyszukiwania treści w Internecie jest szczególnie ważna dla tych rzemieślników i artystów, którzy starają się za pomocą Internetu przeprowadzić analizę rynku dla swoich produktów, w tym oszacowanie jego potencjału czy poznanie charakterystyki i oczekiwań konsumentów. • Wyszukiwanie • Wyszukiwarka internetowa to system zaprojektowany do wyszukiwania informacji w sieci WWW. Wyniki wyszukiwania są zazwyczaj przedstawiane w postaci list zwanych po angielsku “search engine results pages” (SERP). Informacje mogą być mieszanką stron internetowych, obrazów i innych typów plików. Wykorzystując specjalne algorytmy do przeszukiwania sieci (tzw. web crawlery) wyszukiwarki gromadzą informacje w czasie rzeczywistym. • Jaka jest najlepsza wyszukiwarka? • Oprócz Google i Bing, które są najbardziej znanymi wyszukiwarkami, istnieją inne wyszukiwarki, takie jak: Yahoo, Ask.com, AOL.com, Baidu (najpopularniejsza wyszukiwarka w Chinach), Wolframalpha, DuckDuckGo. Wyszukiwanie w Google jest łatwe i na tyle popularne, że do mowy potocznej weszło stwierdzenie “wygooglować coś”, które jest synonimem wyszukiwania informacji w Internecie. Jeżeli na przykład spróbujemy wyszukać w Google słowo „rzemiosło” otrzymamy 901 000 000 wyników w czasie 0,50 sekundy. • Ale co jeśli wyszukiwanie nie wyświetli tego, czego szukaliśmy? Jak zawęzić wyniki wyszukiwania w Internecie? • Filtrowanie danych w sieci • Aby odfiltrować niepotrzebne wyniki z naszego wyszukiwania, możemy użyć różnych strategii wyszukiwania, takich jak: • Używanie określonych słów kluczowych: • Podczas wyszukiwania określonych treści online powinieneś używać odpowiednich i precyzyjnych słów, w przeciwnym razie natrafisz na wiele niepotrzebnych danych. Zawsze podawaj jak najdokładniejsze sformułowania. • Nie używać znaków interpunkcyjnych: • Znaki interpunkcyjne poza wyjątkowymi sytuacjami nie są uwzględniane przy wyświetlaniu wyników. • Wielkość liter: • Większość wyszukiwarek nie rozróżnia wielkich i małych liter, nawet w cudzysłowie. • Wyszukaj według typu pliku: • Możesz użyć komendy ‘filetype:.xxx’, na przykład ‘filetype:.pdf’ jeśli chcesz wyszukać plik w konkretnym formacie. • Wykluczenie z wyszukiwania: • Operator (-). Podczas wyszukiwania danego zagadnienia możesz wykluczyć konkretne słowa kluczowe za pomocą znaku minus (-) postawionego bezpośrednio przed tymi słowami. Wyobraźmy sobie na przykład, że szukasz takiego zagadnienie jak „odlewnictwo”, ale nie interesują cię odlewnictwo aluminium. Należy wtedy do wyszukiwarki wpisać hasłu „odlewictwo –aluminium”. Teraz mamy pewność, że wszystkie wyniki zawierające słowo „aluminium” zostaną pominięte. • Operator (+). Dodając znak plus (+) tuż przed wyszukiwaniem, zawężasz wyszukiwanie do tego konkretnego terminu, z wyłączeniem wszelkich synonimów, akronimów itp. • Operator (*). Gwiazdka zastępuje dowolny ciąg znaków. Przydaje się zawsze wtedy, gdy nie znamy pełnej nazwy jakiegoś interesującego nas zagadnienia lub brakuje nam słowa.

Training Fiche (DS_TF_3_2_PL) -

Advanced

Termin ‘komunikacja marki w Internecie’ odnosi się do wszelkich działań (komunikacyjnych lub marketingowych) ukierunkowanych na promocję produktów i / lub usług za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn, Twitter, Whatsapp, Instagram itp., ale także za pośrednictwem stron internetowych przedsiębiorców.

Tworzenie strony internetowej nie ma sensu, jeśli nikt jej nie zobaczy. Dlatego powinieneś wdrożyć program SEO (optymalizacja pod kątem wyszukiwarek);

Program SEO polega na umiejętnym wykorzystaniu metatagów, metadanych obrazu, linków wewnętrznych, struktury strony i odpowiednich słów kluczowych;

Istnieje wiele programów (takich jak Artisteer, Dreamweaver) i platform (takich jak Wordpress, Wix, Sitebuilder.com), których można użyć do stworzenia własnej strony internetowej. Istnieje również wiele bezpłatnych szablonów dostępnych online.

 

• Termin ‘komunikacja marki w Internecie’ odnosi się do wszelkich działań (komunikacyjnych lub marketingowych) ukierunkowanych na promocję produktów i / lub usług za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn, Twitter, Whatsapp, Instagram itp., ale także za pośrednictwem stron internetowych przedsiębiorców. • Tworzenie treści cyfrowych ma fundamentalne znaczenie dla każdej strategii marki w sieci. Każdy utworzony przez Ciebie materiał powinien być starannie zaprojektowany, aby spójnie i w atrakcyjny sposób przedstawiał Twoją misję i wartości. Po tym jak już zidentyfikujesz grupę docelową, istnieje kilka kroków, które mogą pomóc poprawić jakość i efektywność tworzonych treści cyfrowych: • treść i struktura strony internetowej powinna spełniać trzy podstawowe kryteria: użyteczność, łatwość obsługi i dostępność. Nie zapominaj, że istnieją różni interesariusze twojego przedsiębiorstwa: klienci, sponsorzy, odbiorcy instytucjonalni, kontahenci, a Twoja witryna powinna zawierać treści interesujące dla wszystkich grup odbiorców; • korzystaj ze zdjęć i multimediów: uzupełnij swój tekst o zdjęcia, infografikę i wideo. Powinieneś używać dobrych zdjęć i filmów z pokazujących Twoją pracę zamiast zdjęć stockowych, aby twój komunikat był bardziej wiarygodny; • dane kontaktowe (e-mail, numery telefonów / WhatsApp, faks, adres, Skype, Facebook, YouTube itp.) oraz menu nawigacyjne muszą być łatwo dostępne. Pamiętaj, że jeżeli użytkownik musi wykonać więcej niż 3 kliknięcia aby znaleźć interesującą go informację, to jest duża szansa że opuści stronę przed odnalezieniem interesujących go treści; • Kolory, krój czcionki, logo i ogólny strona internetowa przedsiębiorstwa rzemieślniczego są twoją wizytówką, mówią za ciebie; • Pisz często: upewnij się, że twoja strona jest stale aktualizowana, w przeciwnym razie ludzie będą myśleć, że tak naprawdę firma nie działa; • Tworzenie strony internetowej nie ma sensu, jeśli nikt jej nie widzi. Dlatego ważne jest wdrożenie działań związanych z tzw. SEO (optymalizacja pod kątem wyszukiwarek). • Metatagi: metatagi znajdują się w kodzie źródłowym HTML strony internetowej i służą do dostarczania ogólnych informacji na temat naszej witryny. Takie informacje są odczytywane przez wyszukiwarki, portale, katalogi i ykorzystywane podczas umieszczenia Twojej witryny na liście wyników wyszukiwania. • Metadane obrazu: upewnij się, że korzystasz z każdej okazji do pozycjonowania, używając tagów "alt" lub "title" podczas opisu grafik. Dzięki temu uzupełnisz treść strony o ważne słowa kluczowe. • Wewnętrzne linkowanie: aby mieć pewność, że twoja strona zostanie w pełni zindeksowana, upewnij się, że algorytmy indeksujące mogą w łatwy sposób poruszać się po twojej stronie. W tym celu stosuj wewnętrzne linkowanie – np. w postaci linków ukrytych pod konkretnymi słowami kluczowymi. Możesz także utworzyć mapę witryny i zaimeścić link do niej na stronie głównej, aby ułatwić indeksowanie. • Struktura strony: jak już wspomniano wcześniej, prawidłowe zdefiniowanie struktury strony zgodnie z naszymi docelowymi potrzebami jest niezwykle ważne. W tym celu musimy również wziąć pod uwagę wymogi wyszukiwarek. Niezwykle ważne jest, aby Twoja strona była dostosowana do crawlerów indeksujących. Unikaj niedziałających linków czy treści typu flash. • Odpowiednie słowa kluczowe: Jest to jeden z najważniejszych etapów optymalizacji strony, ponieważ błędy popełnione na etapie doboru słów obecnych na twojej witrynie mogą sprowadzić wprowadzać w błąd potencjalnych odwiedzających. Ilość ważnych dla twojego biznesu słów kluczowych powinna wynosić około 2-6% całego tekstu. Upewnij się, że słowa kluczowe nie są zbyt techniczne i które Twój docelowy użytkownik wykorzystał by do znalezienia twojej oferty. Istnieje wiele programów (takich jak Artisteer, Dreamweaver) i platform (takich jak Wordpress, Wix, Sitebuilder.com), których można użyć do stworzenia własnej strony internetowej. Istnieje również wiele bezpłatnych szablonów dostępnych online. Oto krótki przewodnik po instalacji Wordpress: 1: Pobierz WordPress: Pobierz i rozpakuj pakiet WordPress ze strony http://wordpress.org/download/. 2: Prześlij WordPress na konto hostingowe za pośrednictwem FTP. 3: Uruchom instalację: Otwórz nowe okno przeglądarki i przejdź do strony instalacji, aby uruchomić skrypt instalacyjny. W zależności od tego, gdzie zainstalowałeś skrypt, znajdziesz go pod jednym z następujących adresów URL: http://twojadomena.com/wp-admin/install.php, http://twojadomena.com/blog/wp-admin/install.php • Powinieneś teraz zobaczyć stronę powitalną procesu instalacji WordPress. 4: Utwórz tabele WP w bazie danych, wprowadzając nazwę bazy danych, użytkownika, nazwę, hasło, hosty bazy danych, prefiks tabel (możesz zostawić wp_) i kliknij Prześlij. 5: Zakończ instalację: Wypełnij pola na stronie instalacji: Nazwa strony, Nazwa Użytkownika, Hasło (należy wprowadzić dwa razy) • Adres e-mail (użyj prawidłowego adresu e-mail, ponieważ zostaną do niego przesłane dane logowania adres e-mail) • Wybierz, aby wyszukiwarki indeksowały witrynę • Kliknij Zainstaluj teraz, a powinieneś przejść do ostatniego ekranu, pokazującego następujący komunikat: Sukces! WordPress został zainstalowany!

Training Fiche (DS_TF_3_3_PL) -

Advanced

Media społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, MySpace, Skype itp., są szeroko wykorzystywane w celach komunikacyjnych; Facebook oferuje szeroką gamę opcji do wykorzystania w marketingu.

Dla firm ważniejszy niż sam obraz jest link: każda szpilka łączy się z oryginalnym źródłem, dzięki czemu Pinterest może być świetnym źródłem ruchu przychodzącego. Dla każdej sieci społecznościowej powinieneś utworzyć profil biznesowy.

- Media społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, MySpace, Skype itp., są szeroko wykorzystywane w celach komunikacyjnych i marketingowych. Jedną z najważniejszych zalet korzystania z mediów społecznościowych jest dzielenie się wiedzą i informacjami między różnymi grupami ludzi. Informacje zamieszczone w Internecie docierają do najbardziej zróżnicowanej publiczności pod względem wieku, płci, cech społecznych i zawodów. Udostępnianie różnych treści w każdej sieci społecznościowej zwiększa znajomość działalności. Treści, które udostępniasz w mediach społecznościowych powinny być unikalne, aby dać Twoim obserwatorom powód do śledzenia Cię na więcej niż jednej platformie. Ważne jest również, aby wybrać najbardziej odpowiednie sieci społecznościowe dla twojej firmy. · Oto lista najsłynniejszych sieci społecznościowych i ich funkcjonalności: · Jeśli chodzi o budowanie marki online, Facebook może być jednym z cenniejszych narzędzi. 94% użytkowników Facebooka uzyskuje dostęp do tej portalu za pomocą aplikacji mobilnej, dlatego warto zoptymalizować zawartość swojego profilu pod kątem użytkowników mobilnych. · Facebook oferuje szeroką gamę opcji do wykorzystania jako narzędzie marketingowe: • Udostępnianie zasobów: użytkownicy mogą udostępniać tekst, obrazy lub filmy, które są następnie widoczne dla wszystkich osób z naszej listy kontaktów; • Interakcja: użytkownicy mogą wchodzić w interakcje z opublikowanymi przez innych treściami korzystając z możliwości komentowania lub odpowiedniej reakcji (polubienia, udostępnienia itp.).; • Tworzenie grup: grupy umożliwiają interakcję między użytkownikami o konkretnych zainteresowaniach. Grupy mogą być otwarte, zamknięte lub tajne; • Wydarzenia: ich celem jest udostępnianie określonych informacji o przyszłych wydarzeniach. Mogą być otwarte, zamknięte lub tajne. · Pod poniższym linkiem znajduje się samouczek „Jak utworzyć stronę firmy na Facebooku - instrukcje krok po kroku”: https://www.youtube.com/watch?v=lAKEddOEd00 · Gmail to usługa e-mailowa Google. Wysyłanie wiadomości e-mail z konta na Gmailu jest bardzo proste, platforma zapisuje kontakty, tworząc książkę łatwo dostępną ze skrzynki odbiorczej. Jego protokoły bezpieczeństwa chronią nas przed SPAMem lub złośliwymi wiadomościami e-mail. · Aby utworzyć konto Gmail, wystarczy przejść do strony tworzenia konta Google i zarejestrować się. Możesz następnie użyć nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do Gmaila i innych produktów Google, takich jak YouTube, Google Play i Dysk Google. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować konto. · Oto samouczek pokazujący jak utworzyć konto Gmail: https://www.youtube.com/watch?v=NXOCa9kzQsk · Twitter to internetowa sieć społecznościowa, która pozwala użytkownikom wysyłać i czytać krótkie wiadomości o długości 140 znaków, zwane „tweetami”. Jeśli jesteś właścicielem małej firmy, Twitter może być doskonałą platformą. Jednym z powodów, które zachęcają małe firmy do promowania swoich produktów lub usług na Twitterze, jest to, że promowanie produktu na tej platformie generuje niskie koszty. · Oto samouczek korzystania z Twittera dla biznesu: https://www.youtube.com/watch?v=w_QfszTktso · YouTube to bezpłatna usługa do udostępniania filmów w Internecie. Korzystanie z niej jest bardzo proste. Wystarczy się zarejestrować bezpośrednio w YouTube lub użyć konta Gmail. Możesz także utworzyć swój kanał YouTube, który jest fantastycznym źródłem komunikacji online. Aktywni użytkownicy mogą pisać komentarze do filmów, oraz wskazywać które treści lubią, a których nie. Aby sprzedawać swoje wyroby online należy zapewnić im widoczność, a platforma YouTube jest do tych celów idealna. Możesz na przykład publikować filmy wideo z procesu tworzenia produktów. · Oto samouczek dotyczący Youtube dla biznesu: https://www.youtube.com/watch?v=qV7RaIz47OQ · WhatsApp to aplikacja, która pozwala bezpłatnie wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe i multimedialne do kontaktów z telefonu. Wiadomości są wysyłane przez Internet, albo przy użyciu transmisji danych albo połączenia Wi-Fi. Jedynym ograniczeniem jest to, że kontakty, do których wysyłamy wiadomości, muszą mieć również zainstalowany WhatsApp. Jeśli chodzi o promocję usługi, lepiej jest wysyłać e-maile lub SMS-y niż dzwonić do użytkowników. Nikt nie lubi połączeń telefonicznych z nieznanych numerów wykorzystywanych w celach promocyjnych lub marketingowych. Klienci prawdopodobnie jednak odpowiedzą na wiadomości osobiste. Na przykład Colgate zaprosił ludzi do przesłania zdjęć swojego uśmiechu za pośrednictwem Whatsapp na numer telefonu wyświetlony na opakowaniu pasty do zębów. Whatsapp usprawnia komunikację z klientami na całym świecie. Oto w jaki sposób możesz wykorzystać WhatsAppa jako przedsiębiorca: • Utwórz konto biznesowe, rozmawiaj z klientami, odpowiadaj na pytania i reklamuj swoje wyroby. • Twórz grupowe czaty ze swoimi klientami, aby promować nowe kreacje, wyprzedaże, oferty itp. • Wysyłaj zdjęcia, filmy, wiadomości głosowe. • Wykorzystaj swój status w komunikatorze do promocji wizerunku marki. · INSTAGRAM. Instagram to aplikacja społecznościowa do udostępniania zdjęć i filmów ze smartfona. Użytkownicy udostępniają zdjęcia osobom, które są połączone za pośrednictwem listy „obserwujących”. Instagram świetnie się sprawdza do prezentowania kreatynych i twórczych treści, dlatego dla rzemieślników może być bardzo interesującym narzędziem do rozpowszechniania ich wytworów. · PINTEREST. Pin (czyli szpilka - stąd nazwa „Pinterest”) to dowolny obraz lub film, który ktoś zapisał na platformie Pinterest. Dla firm ważniejszy niż sam obraz jest link: każda szpilka łączy się z oryginalnym źródłem, dzięki czemu Pinterest może być świetnym źródłem ruchu przychodzącego na naszej stronie. Jeśli planujesz używać Pinteresta do promowania swojej firmy, powinieneś utworzyć konto biznesowe Pinterest, a nie konto osobiste. Jeśli masz już osobiste konto na Pinterest, możesz je przekształcić w konto firmowe. Musisz tylko podać dodatkowe informacje na temat swojej firmy i zaakceptować warunki świadczenia usług specyficzne dla firm. Pinterest jest chyba najbardziej znany z „tablic inspiracyjnych”, od pomysłów na dekoracje po motywujące cytaty - zapewnienie pinnerom wizualnej dawki inspiracji jest zawsze dobrym wyborem jeżeli chodzi o promocję. · ETSY. Etsy to strona internetowa zajmująca się handlem elektronicznym, specjalizująca się w sprzedaży artykułów ręcznie robionych lub vintage (biżuteria, odzież, dekoracje domowe, meble itp.). Utworzenie sklepu na Etsy jest bezpłatne, jednak każda aukcja opublikowana w sklepie kosztuje ok. 0,20 USD. Każda aukcja pozostanie na stronie sklepu przez maksymalnie 4 miesiące lub do momentu, gdy ktoś kupi produkt. Ceny produktów ustalane są przez właściciela sklepu, ale Etsy pobiera 5% marży od ostatecznej ceny sprzedaży. Na stronie głównej Etsy potencjalni kupujący mogą wyszukiwać produktów. Gdy kupujący ogląda produkt, może zobaczyć opinie na temat każdego sprzedawcy, aby określić wiarygodność sklepu. Gdy kupujący znajdzie produkt, który chciałby kupić, klika „Dodaj do koszyka”. Kupujący może następnie kontynuować zakupy lub zakończyć transakcję. Aby kupować przedmioty, można korzystać z dedykowanego konta Etsy lub zarejestrować się na koncie Facebook lub Google.

Training Fiche (DS_TF_3_4_PL) -

Advanced

W dzisiejszych czasach ważne jest rozszerzenie działalnści rzemieślników także o rynek e-commerce. Stworzenie solidnej strategii umiędzynarodowienia firmy jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia importu / eksportu.

Pamiętaj, że przed internacjonalizacją firmy należy wziąć pod uwagę pewne kluczowe kwestie.

 

• Handel elektroniczny w coraz większym stopniu angażuje właścicieli firm. Rzemieślnicy często szukają swojego miejsca na rynkach międzynarodowych ze względu na chęć ekspansji, lokalnych konkurentów lub specyfikę wytwarzanych produktów. Jeśli chcesz skupić się na handlu i eksporcie swoich produktów i usług na całym świecie, musisz to właświwie zaplanować. • Marketplace to portale, które przypominają prawdziwe centra handlowe. Konsumują one coraz większą część popytu online. Możesz rozpocząć handel globalny zakładając konto na jednym z takich portali jak Amazon, który umożliwia natychmiastowy dostęp do wszystkich głównych rynków europejskich, lub możesz zwrócić się do wyspecjalizowanych operatorów w krajach pozaeuropejskich, takich jak Tmall z Alibaba Group, czyli jednego z głównych marketplaceów na rynku chińskim. • Zanim zaczniesz działalność eksportową lub importową powienieś wziąć pod uwagę kilka istotnych kwestii, takich jak: 1. Warunki sprzedaży, ograniczenia importowe lub cła, które mogłyby wpłynąć na twoją konkurencyjność. 2. Dostępne systemy płatności. 3. Logistyka. 4. Obsługa klienta oraz usługi wsparcia przed i po sprzedaży. • Poszczególne strategie marketingowe ukierunkowane na ekspansję międzynarodową różnią się od siebie, podstawy pozostają jednak takie same. • Od optymalizacji pod kątem wyszukiwarek po content marketing - dostęp do globalnego rynku wymaga solidnie zaplanowanych działań aby zagwarantować, że maksymalnie wykorzystasz zainwestowane zasoby. Oto trzy najlepsze praktyki, o których należy pamiętać, gdy chcesz dotrzeć ze swoją reklamą online do zagranicznych konsumentów. 1. Użyj Analytics, aby znaleźć odbiorców 2. Poznaj i przestrzegaj przepisów i rozporządzeń 3. Umiędzynarodowienie strony internetowej 4. Ecommerce solutions for internationalization • Rozwiązania e-commerce dla internacjonalizacji • Konieczne jest wybranie prawidłowej platformy do zarządzania treścią i procesami biznesowymi. Oto wybór najlepszych produktów do uruchomienia firmy w Internecie: • WebMatrix • Flashvortex • Wśród głównych programów open source (z otwartym kodem źródłowym) do zarządzania sklepami istnieją takie jak: • Prestashop, Magento, Oscommerce, Shopify, 3eTrade • W dzisiejszych czasach udostępnianie materiałów w sieci jest niezbędne. Dzięki danym przechowywanym w chmurze współpraca z innymi jest efektywniejsza, następuje poprawa bezpieczeństwa danych, a częstokroć także konkurencyjność. Możesz udostępnić link do folderów ze zdjęciami, filmami, dokumentami itp. Możesz użyć chmury jako wspólnego miejsca pracy dla grupy osób, umożliwiając im tworzenie i edytowanie plików w wyznaczonym folderze. • Oto lista cennych rozwiązań chmurowych, które można wykorzystać w codziennych czynnościach: • Dysk Google, Dropbox, WeTransfer, OneDrive, MEGA, Mediafire • Istnieją także inne usługi oparte na chmurze, takie jak Zippyshare (https://www.zippyshare.com/) i reep.io (https://reep.io/);

Training Fiche (DS_TF_3_5_PL) -

Advanced

W tym kursie wskażemy ci, jak korzystać z Google Analytics, aby znaleźć odbiorców. Zwrócimy uwagę na to, jak ważna jest znajomość i przestrzeganie przepisów i regulacji, pokażemy jak umiędzynarodowić stronę internetową, korzystać z rozwiązań e-commerce wspierających internacjonalizację oraz jak przechowywać dane chmurze.

- Poszczególne strategie marketingowe ukierunkowane na ekspansję międzynarodową różnią się od siebie, podstawy pozostają jednak takie same. · Od optymalizacji pod kątem wyszukiwarek po content marketing - dostęp do globalnego rynku wymaga solidnie zaplanowanych działań aby zagwarantować, że maksymalnie wykorzystasz zainwestowane zasoby. Oto trzy najlepsze praktyki, o których należy pamiętać, gdy chcesz dotrzeć ze swoją reklamą online do zagranicznych konsumentów. 1. Użyj Analytics, aby znaleźć odbiorców. Google Analytics to jedna z najczęściej używanych usług analityki internetowej, która śledzi ruch na Twojej witrynie w czasie rzeczywistym. Może to być bardzo przydatne narzędzie do docierania do klientów - lokalnych i międzynarodowych – dzięki gromadzonym informacjom o tym skąd pochodzą można ustalić, na jakie rynki najbardziej opłaca się wejść. 2. Poznaj i przestrzegaj przepisów i rozporządzeń. Przed uruchomieniem witryny musisz upewnić się, że spełnia ona wszystkie wymagania przepisów dotyczących handlu elektronicznego. Jeśli Twoja witryna jest już aktywna w Internecie, ważne jest, aby ją przejrzeć pod tym kątem. Uważaj na przepisy szczegółowe dotyczące Twoich produktów, wszelkie przepisy podatkowe, które mogą cię dotyczyć oraz ograniczenia związane z ofertami promocyjnymi i konkursami. Na przykład rzemiosło, które ma zostać przywiezione lub wywiezione, musi znajdować się poza listą zakazanych towarów w kraju importu i nie może być objęte zakazami również w kraju eksportującym. 3. Umiędzynarodowienie strony internetowej. W świecie cyfrowym twoja witryna jest jak jest wizytówką firmy, szczególnie na rynkach międzynarodowych. Przetłumaczenie strony na język angielski jest najczęściej stosowanym działaniem wśród małych i średnich firm chcących powiększyć rynki zbytu. Posiadanie angielskiej strony internetowej to nie to samo, co ekspansja na całym świecie: tylko dla 26,8% internautów angielski jest pierwszym językiem. Dla większości potencjalnych klientów nie jest językiem ojczystym. Jeśli zastanawiasz się, jak zarządzać zagraniczną ekspansją, długoterminowa strategia powinna zakładać tłumaczenie strony na wiele języków. · Rozwiązania e-commerce dla internacjonalizacji · Konieczne jest wybranie prawidłowej platformy do zarządzania treścią i procesami biznesowymi. Oto wybór najlepszych produktów do uruchomienia firmy w Internecie: · WebMatrix. To narzędzie stworzone przez Microsoft pozwala każdemu łatwo spersonalizować swoją stronę internetową, nawet bez umiejętności programowania. Jest to kompletne narzędzie, obejmujące między innymi bazy danych, zarządzanie serwerem WWW, optymalizację pod kątem wyszukiwarek (SEO). · Flashvortex. Kolejne bezpłatne narzędzie, ale w tym przypadku zalecane do tworzenia stron z elementami flash, takimi jak banery lub niestandardowe przyciski. Jest bardzo łatwy w użyciu. · Wśród głównych programów open source (z otwartym kodem źródłowym) do zarządzania sklepami istnieją takie jak: · Prestashop. Jest to najpopularniejsze rozwiązanie e-commerce typu open source. · Magento. Jest to ulubieniec dużych firm dzięki swojej elastyczności i skalowalności, przez co łatwo go dostosować do potrzeb dowolnej firmy. Jest to bardzo kompletne narzędzie do tworzenia wielu sklepów. · Oscommerce. Kolejny ulubiony program wśród rozwiązań typu open source, chociaż traci klientów w porównaniu do dwóch poprzednich, z powodu ograniczeń projektowych. · Shopify. Dobre narzędzie e-commerce w formule SaaS (software as a service – obsługa systemu przez przeglądarkę), z wersjami bezpłatną i premium, z kompleksowym zarządzaniem zamówieniami. · 3eTrade. Jedno z najbardziej kompleksowych narzędzi na rynku, które zostało uznane przez Gartner Group za najlepszą międzynarodową platformę w formule SaaS. Obejmuje wszystkie moduły wymagane w różnych obszarach działalności: od e-mail marketingu, CRM, ERP, zarządzania projektami, e-commerce itp. Umożliwia połączenie z platformą z dowolnego miejsca i ze wszystkich rodzajów urządzeń. · Jak przechowywać dane do wykorzystania w dowolnym miejscu? · W dzisiejszych czasach udostępnianie materiałów w sieci jest niezbędne. Dzięki danym przechowywanym w chmurze współpraca z innymi jest efektywniejsza, następuje poprawa bezpieczeństwa danych, a częstokroć także konkurencyjność. Możesz udostępnić link do folderów ze zdjęciami, filmami, dokumentami itp. Możesz użyć chmury jako wspólnego miejsca pracy dla grupy osób, umożliwiając im tworzenie i edytowanie plików w wyznaczonym folderze. · Oto lista cennych rozwiązań chmurowych, które można wykorzystać w codziennych czynnościach: · Dysk Google. Dysk Google to prosta i intuicyjna usługa hostingu plików, która oferuje przechowywanie w chmurze, synchronizację plików, chmurę osobistą i oprogramowanie klienckie. Jest bezpośrednio połączony z Dokumentami Google umożliwiającymi tworzenie dokumentów Word, arkuszy kalkulacyjnych Excel, prezentacji PowerPoint i wielu innych. Na Dysku Google masz 15 GB dostępnego za darmo miejsca. https://drive.google.com · Oprócz Dysku Google istnieją inne usługi chmurowe, takie jak: · Dropbox. Dropbox to wieloplatformowa usługa hostingu plików w chmurze, obsługiwana przez firmę Dropbox. Pozwala użytkownikom przechowywać i synchronizować pliki online i między komputerami oraz udostępniać pliki i foldery innym użytkownikom – także na tabletach lub smartfonach. https://www.dropbox.com/ · WeTransfer. Jest to usługa oparta na chmurze, która umożliwia przesyłanie plików po prostu wskazując adres e-mail odbiorcy. Jest to jeden z najłatwiejszych sposobów udostępniania plików za pomocą usług w chmurze. Oferuje możliwość udostępniania plików o wielkości do 2 GB. Nie zapominaj, że pliki są przechowywane na serwerze przez okres do 7 dni, a następnie są automatycznie usuwane. Platforma ta nie stosuje szyfrowania plików ani ochrony hasłem. https://wetransfer.com/ · OneDrive. OneDrive to usługa firmy Microsoft, która umożliwia łatwe tworzenie kopii zapasowych, przechowywanie i udostępnianie zdjęć, filmów, dokumentów i innych - w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu. Aby bezpiecznie korzystać z tej usługi, potrzebujesz konta Microsoft i licencji. https://account.microsoft.com/ACCOUNT/ONEDRIVE · MEGA. MEGA to usługa przechowywania i przechowywania plików w chmurze, oferowana głównie za pośrednictwem aplikacji internetowych. Aplikacja mobilna jest również dostępne dla systemów Windows Phone, Android i iOS. Https://mega.nz · Inne rozwiązania w chmurze to Zippyshare (https://www.zippyshare.com/) i reep.io (https://reep.io/), z których można tymczasowo udostępniać pliki online.

Course (MFS_COU_1_PL) -

Basic
W dzisiejszym, szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym, w obliczu wielu wyzwań takich jak niedobór pracowników na rynku pracy, brak talentów, ogromna różnorodność pracowników itp. Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL, lub z ang. HRM) odgrywa ważną rolę w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej. Organizacja nie może zbudować efektywnego zespołu specjalistów i osiągnąć wysokiej wydajności bez kompetentnych ludzi. Kluczowe funkcje zarządzania ludźmi w zespole obejmują rekrutację, szkolenie i rozwój, zarządzanie wydajnością oraz wynagradzanie pracowników. Kurs pokazuje kluczowe aspekty tych procesów przydatne w małej firmie.

Course (MFS_COU_2_PL) -

Medium
Przywództwo i zarządzanie zespołem jest szczególnie ważne dla przetrwania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, takich jak przedsiębiorstwa rzemiosła artystycznego. W dobie niżu demograficznego, to właśnie jakość przywództwa i sposób zarządzania firmą są czynnikiem, który przyciąga talenty, buduje dobre relacje w pracy, wspiera proces zmian i innowacyjności a także kreuje zaangażowanie pracowników i efektywność całej firmy. Skuteczni przywódcy wytyczają kierunki, w którym podążają firmy, tworzą strategie i inspirują ludzi, aby również szli w określonym kierunku.

Course (MFS_COU_3_PL) -

Advanced
Pojęcie decyzji można zdefiniować jako wariant działania celowo wybrany spośród wielu opcji, który służy realizacji założonych celów. Podejmowanie decyzji jest integralną częścią współczesnego zarządzania. Zasadniczo, racjonalne i właściwe podejmowanie decyzji uważane jest za podstawowe zadanie menedżera w każdym przedsiębiorstwie. Dzięki poniższemu kursowi będziesz mógł/mogła rozwinąć swoje kompetencje w zakresie podejmowania decyzji, zwiększyć świadomość dotyczącą różnic pomiędzy indywidualnym i grupowym podejmowaniem decyzji, a także zidentyfikować osobisty styl podejmowania decyzji.

Training Fiche (MFS_TF_1_1_PL) -

Basic
W dzisiejszym, szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym, w obliczu wielu wyzwań takich jak niedobór pracowników na rynku pracy, brak talentów, ogromna różnorodność pracowników itp. Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL, lub z ang. HRM) odgrywa ważną rolę w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej. Organizacja nie może zbudować efektywnego zespołu specjalistów i osiągnąć wysokiej wydajności bez kompetentnych ludzi. Kluczowe funkcje zarządzania ludźmi w zespole obejmują rekrutację, szkolenie i rozwój, zarządzanie wydajnością oraz wynagradzanie pracowników. Kurs pokazuje kluczowe aspekty tych procesów przydatne w małej firmie.
• Analiza pracy jest jednym z pierwszych kroków w procesie rekrutacji i selekcji pracowników. Ma na celu analizę bieżących i przyszłych potrzeb w zakresie zatrudnienia i identyfikację wymagań dotyczących wakatów Głównymi produktami analizy pracy są dwa dokumenty: [1] opis stanowiska pracy i [2] specyfikację stanowiska. Opis stanowiska określa zadania, obowiązki i odpowiedzialność na stanowisku pracy, a specyfikacja stanowiska zawiera specjalistyczną wiedzę, umiejętności i zdolności (KSA) potrzebne do wykonania tych zadań na odpowiednim poziomie. • Analiza pracy posiada kilka behawioralnych implikacji, które menedżerowie powinni wziąć pod uwagę: obawy pracowników przed procesem zmian i ich opór, tendencje kierownictwa do przeceniania kompetencji pracowników obecnie pracujących na stanowiskach, i niebezpieczeństwo, że opis stanowiska pracy może ograniczać elastyczność menedżerów. • Istnieje kilka metod analizy pracy: obserwacja (próbka pracy, dziennik pracownika), wywiady i badania ankietowe. • Identyfikacja stanowiska pracy i zapoznanie się z funkcjonująca dokumentacją --> Wyjaśnienie procesu menedżerom i pracownikom --> Przeprowadzenie analizy pracy przy pomocy wybranych metod: wywiadów, obserwacji, badania ankietowego --> Przygotowanie opisów stanowisk pracy i specyfikacji stanowisk --> Utrzymanie i systematyczne aktualizowanie opisów stanowisk pracy i specyfikacji stanowisk • Przykład opisu stanowiska pracy i specyfikacji (zobacz w załączonej prezentacji) • Charakter stanowisk pracy i samej pracy ciągle się zmienia. Zmiana niektórych stanowisk pracy wynika z wyzwań jakim musi sprostać przedsiębiorstwo. Kompetencje to zdolność do wykonywania określonych czynności, zadań niezbędnych do realizacji pracy na konkretnym stanowisku. Każdy z elementów profilu kompetencji odnosi się do określonego wymiaru pracy (zobacz załączoną prezentację).

Training Fiche (MFS_TF_1_2_PL) -

Basic
W dzisiejszym, szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym, w obliczu wielu wyzwań takich jak niedobór pracowników na rynku pracy, brak talentów, ogromna różnorodność pracowników itp. Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL, lub z ang. HRM) odgrywa ważną rolę w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej. Organizacja nie może zbudować efektywnego zespołu specjalistów i osiągnąć wysokiej wydajności bez kompetentnych ludzi. Kluczowe funkcje zarządzania ludźmi w zespole obejmują rekrutację, szkolenie i rozwój, zarządzanie wydajnością oraz wynagradzanie pracowników. Kurs pokazuje kluczowe aspekty tych procesów przydatne w małej firmie.
• Rekrutacja i selekcja oznacza zatrudnianie pracowników z poza lub z wewnątrz firmy. Kurs dotyczy takich aspektów jak: • roli employer brandingu w zatrudnianiu właściwych kandydatów, poszczególnych etapów rekrutacji i selekcji w tym oceny aplikacji, wywiadu i assessment centre. • Proces rekrutacji i selekcji składa się z kilku etapów: identyfikacji wymagań na stanowisku, przyciągnięcia kandydatów, sporządzenia krótkiej listy, procesu selekcji i przygotowania oferty zatrudnienia. • Employer branding - Aby przyciągnąć kandydatów, firmy celowo kreują markę pracodawcy. Marka pracodawcy to zestaw atrybutów i cech - często niematerialnych - które wyróżniają pracodawcę spośród innych, obiecując interesujące doświadczenie zawodowe i możliwości rozwoju dla najlepszych pracowników - uzyskujących wysokie wyniki w organizacji (CIPD, 2007) Metody rekrutacji - Firmy mogą stosować różne metody rekrutacji, oferując pracę na wewnętrznym lub zewnętrznym rynku pracy. Ostatnio serwisy społecznościowe szybko zyskały na popularności i istnieje szereg witryn konkurujących o członków z bardziej formalnych witryn zachęcających do tworzenia sieci biznesowych, takich jak Linkedln, do bardziej nieformalnych witryn, takich jak Twitter lub Facebook. • Ocena przydatności kandydatów na każdym etapie selekcji, poczynając od przeglądu dokumentów aplikacyjnych (np.cv), do oceny wyników testu psychometrycznego i oceny rozmów kwalifikacyjnych, ma kluczowe znaczenie dla procesu zatrudniania odpowiednich ludzi. Proces selekcji obejmuje wykorzystanie technik i narzędzi służących do wyboru najlepszego spośród zakwalifikowanych kandydatów, przy użyciu odpowiednich i przewidywalnych kryteriów. • Centrum oceny (z j. ang. Assessment Centre - AC) jest kompleksową metodą selekcji personelu, która koncentruje się na ocenie kompetencji kandydatów. Jest to aktywna metoda oceny kandydatów przez ekspertów (asesorów) w warunkach podobnych do tych, jakie spotykają w miejscu pracy w celu identyfikacji ich umiejętności i zachowań. To wielowymiarowy proces oceny kompetencji. Kandydaci spotykają się z indywidualnymi oraz grupowymi zadaniami i ćwiczeniami. • Kompetencje – to kombinacja umiejętności, wiedzy, doświadczenia która jest niezbędna do wykonywania konkretnych zadań i procedur zgodnie ze standardami na stanowisku pracy. • Walidacja – bardzo ważne jest aby każdy test lub zadanie użyte w procesie selekcji kandydatów było skuteczne. Jeżeli punkty uzyskane przez wybraną grupę pracowników w trakcie testu lub zadania korelują z wynikami pracy, można powiedzieć, że narzędzia te są skuteczne.

Training Fiche (MFS_TF_1_3_PL) -

Basic
W dzisiejszym, szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym, w obliczu wielu wyzwań takich jak niedobór pracowników na rynku pracy, brak talentów, ogromna różnorodność pracowników itp. Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL, lub z ang. HRM) odgrywa ważną rolę w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej. Organizacja nie może zbudować efektywnego zespołu specjalistów i osiągnąć wysokiej wydajności bez kompetentnych ludzi. Kluczowe funkcje zarządzania ludźmi w zespole obejmują rekrutację, szkolenie i rozwój, zarządzanie wydajnością oraz wynagradzanie pracowników. Kurs pokazuje kluczowe aspekty tych procesów przydatne w małej firmie.
• Szkolenie w firmach przeprowadzane jest aby rozwijać pracowników. Szkolenie powinno być przeprowadzane systematyczne i powinno odpowiadać na rzeczywiste potrzeby szkoleniowe firmy tak aby wypełnić lukę kompetencyjną. Uproszczony cykl szkoleń, który przedstawiono poniżej, można łatwo zastosować w firmach z sektora MŚP. • Cykl szkoleniowy a) Analiza potrzeb szkoleniowych: to ocena dotycząca tego, jakiej wiedzy lub umiejętności potrzebują pracownicy, żeby dobrze wykonywać swoje obowiązki. Aby zbadać potrzeby szkoleniowe można zadać następujące pytania: Jaka wiedza, zachowania czy postawy są nam/firmie potrzebne? Kto potrzebuje szkolenia? W jaki sposób najlepiej przekazać taką wiedzę? - Projektowanie: na tym etapie należy zdecydować jak będzie wyglądało konkretne szkolenie – jego treść, forma, miejsce realizacji - w miejscu pracy czy poza nim. b) Przeprowadzenie szkolenia: tu trzeba zdecydować kto/ kiedy/ w jaki sposób przeprowadzi szkolenie. c) Ocena: Warto sprawdzić zadowolenie uczestników i spytać, czy szkolenie spełniło swoje cele i oczekiwania pracowników • Metody szkoleniowe • Metody szkoleniowe najogólniej dzielimy na te prowadzone w miejscu pracy tzw. On the job trainings oraz poza miejscem pracy (off the job). Szkolenia prowadzone w miejscu pracy są często tańsze I bardziej praktyczne. W zamian, szkolenia przeprowadzane poza miejscem pracy dają możliwości nabycia nowych kompetencji, poznania nowych trendów i nie zaburzają normalnego dnia pracy pozostałych pracowników. Są jednak kosztowne, nie zawsze związane bezpośrednio z praktyką na stanowisku i często bardziej formalne. • W praktyce biznesowej, coraz częściej stosuje się tzw. blended learning, czyli podejście wykorzystujące więcej niż jedną metodę szkoleniową przy uczeniu jednego zagadnienia. Nowe formy szkoleń takie jak e-learning, otwarte szkolenia, szkolenie na odległość, czy korzystanie z zewnętrznego coachingu pozwoliło wielu firmom z sektora MŚP stawić czoła pojawiającym się wyzwaniom. • Ewaluacja szkoleń • Ocena przeprowadzonych szkoleń jest ważna ponieważ pomaga sprawdzić, czy cele szkoleniowe zostały osiągnięte i jaka rzeczywiście jest wartość szkolenia. Dla pracodawcy ocena efektywności szkolenia oznacza szacowanie wpływu szkolenia na wyniki pracy i zachowania pracowników. • Pożądane zachowania i wysokie wyniki pracy z kolei przekładają się na wysoką jakość produktu lub usługi i docelowo wyższe zyski firmy. Warto jednak oceniać wartość szkolenia zarówno dla pracodawcy jak i dla pracowników, sprawdzając np. zadowolenie pracowników ze szkolenia.

Training Fiche (MFS_TF_1_4_PL) -

Basic
W dzisiejszym, szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym, w obliczu wielu wyzwań takich jak niedobór pracowników na rynku pracy, brak talentów, ogromna różnorodność pracowników itp. Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL, lub z ang. HRM) odgrywa ważną rolę w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej. Organizacja nie może zbudować efektywnego zespołu specjalistów i osiągnąć wysokiej wydajności bez kompetentnych ludzi. Kluczowe funkcje zarządzania ludźmi w zespole obejmują rekrutację, szkolenie i rozwój, zarządzanie wydajnością oraz wynagradzanie pracowników. Kurs pokazuje kluczowe aspekty tych procesów przydatne w małej firmie.
• Rola zarządzania wynikami pracy • Zarządzanie wynikami pracy jest to proces, w którym można zarządzać wynikami pracy pracowników poprzez ich monitorowanie a także motywowane i ciągły rozwój w tym względzie pracowników (Mabey, 1998). • Zarządzanie wynikami pracy odgrywa strategiczną rolę w zarządzaniu firmą, ponieważ: - zwiększa motywację pracowników, wydajność osób, zespołów i całej firmy. - pomaga w planowaniu strategicznym i zmianach poprzez rozwiązywanie problemów i ocenę wyników pracowników. - Ocena wydajności i przekazywanie pracownikom informacji zwrotnych jest również przydatna w analizie luki kompetencyjnej i rozwoju pracowników. • Ocena wyników ma być procesem ciągłym, który pomoże firmie w procesie ciągłego doskonalenia. • Ocena wyników pracy • Ocena wyników pracy jest zwykle częścią procesu zarządzania wynikami pracy. Przez ocenę wyników rozumie się ocenę pracy każdego pracownika, porównywaną w odniesieniu do ustalonych standardów pracy lub celów ustalonych na danym stanowisku. Ocena taka bazuje na opinii przełożonego, kolegów lub podwładnych. • Odpowiednie kryteria oceny • Wybór adekwatnych kryteriów to warunek właściwej późniejszej oceny wyników. W większości systemów zarządzania wynikami pracy kryteria oceny można podzielić na: kryteria efektywnościowe (np. obiektywne cele), zachowania, kryteria osobowościowe oraz mieszane. • Ocena 360 stopni • Ocena 360 stopni jest procesem, w którym informacja zwrotna o pracy i jej wynikach pochodzi z wielu źródeł takich jak: koledzy, podwładni, przełożony a także samooceny pracownika. Taka ocena może także zawierać ocenę od zewnętrznych interesariuszy, którzy wchodzili w interakcję z pracownikiem jak klienci czy dostawcy.

Training Fiche (MFS_TF_1_5_PL) -

Basic
W dzisiejszym, szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym, w obliczu wielu wyzwań takich jak niedobór pracowników na rynku pracy, brak talentów, ogromna różnorodność pracowników itp. Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL, lub z ang. HRM) odgrywa ważną rolę w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej. Organizacja nie może zbudować efektywnego zespołu specjalistów i osiągnąć wysokiej wydajności bez kompetentnych ludzi. Kluczowe funkcje zarządzania ludźmi w zespole obejmują rekrutację, szkolenie i rozwój, zarządzanie wydajnością oraz wynagradzanie pracowników. Kurs pokazuje kluczowe aspekty tych procesów przydatne w małej firmie.
• System wynagrodzeń zwykle obejmuje strategię wynagradzania (główne cele system i sposób ich realizacji), procedury (np. Procedura premiowania) i właściwe instrumenty (np. płaca zasadnicza, benefity). Głównym celem system musi być wsparcie strategii biznesowej firmy i jej celów strategicznych. W małych firmach system ten jest znacznie uproszczony. • Głównymi celami system wynagradzania są: - Przyciągnięcie pracowników – poprzez atrakcyjne wynagrodzenie i benefity (świadczenia pracownicze) - Utrzymanie najlepszych pracowników w firmie (poprzez budowę lojalności i oferowanie możliwości rozwoju) - Motywowanie pracowników (oferując nowe wyzwania w pracy, osiąganie wysokich wyników czy poprawiając wyniki) - Rozwój pracowników poprzez finansowanie szkoleń ważnych dla przyszłości firmy. • Wewnętrzna struktura wynagrodzenia zwykle składa się z bezpośredniego i pośredniego wynagrodzenia. Płaca zasadnicza i zmienna (premia) są najczęstszymi formami bezpośredniego wynagrodzenia (finansowego). Wynagrodzenie pośrednie (pozafinansowe) składa się z benefitów, które są uproszczone i ograniczone w małych firmach. • Całkowity pakiet motywacyjny • Projektując system wynagrodzeń, niektórzy pracodawcy mogą przyjąć szeroką perspektywę, patrząc na cały pakiet motywacyjny a nie tylko na same wynagrodzenia. Wielu pracodawców wybiera taką strategię całkowitego pakietu motywacyjnego, bo podkreśla ono zarówno finansowe jak i pozafinansowe aspekty motywowania zwłaszcza rolę środowiska pracy i możliwości rozwojowych w motywowaniu pracowników. Taki pakiet składa się z dwóch części: finansowego wynagrodzenia (tzw. wynagrodzenie transakcyjne) i pozafinansowego wynagrodzenia (tzw. Relacyjnego wynagrodzenia). • Ewaluacja systemu wynagrodzeń • Systematyczna ocena systemu wynagrodzeń jest ważna bo wynagrodzenia często stanowią największy koszt pracodawcy. Mogą więc znacząco wpłynąć na kondycję firmy, jeżeli nie spełniają swoich celów, czyli nie przyciągają, nie motywują ani nie utrzymują pracowników. Zadowolenie pracownika z wynagrodzenia jest jedną z najważniejszych miar efektywności systemu. • Rosnące wykorzystanie pracy zespołowej w firmach znajduje swoje odzwierciedlenie w systemie wynagradzania . Przy dystrybucji wynagrodzeń zespołowych zwykle stosuje się dwa główne sposoby podziału premii: - Taka sama nagroda lub premia dla wszystkich członków zespołu, - Zróżnicowanie wielkości wypłacanych premii uzależnione od wkładu pracy jednostki, aktualnego wynagrodzenia, doświadczenia czy kompetencji

Training Fiche (MFS_TF_2_1_PL) -

Medium
Przywództwo i zarządzanie zespołem jest szczególnie ważne dla przetrwania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, takich jak przedsiębiorstwa rzemiosła artystycznego. W dobie niżu demograficznego, to właśnie jakość przywództwa i sposób zarządzania firmą są czynnikiem, który przyciąga talenty, buduje dobre relacje w pracy, wspiera proces zmian i innowacyjności a także kreuje zaangażowanie pracowników i efektywność całej firmy. Skuteczni przywódcy wytyczają kierunki, w którym podążają firmy, tworzą strategie i inspirują ludzi, aby również szli w określonym kierunku.
• Przywództwo zdefiniowane jest przez Griffina (2004) jako proces „wytyczania celów grupy lub organizacji, motywowania ludzi do osiągania tych celów i definiowania kultury tej grupy lub organizacji”. Przywództwo rozumiane jest również jako zestaw pewnych charakterystycznych cech przywódcy. Dlatego „Przywództwo” można rozumieć przede wszystkim jako wyznaczanie kierunków zmian, tworzenie strategii wspierających te zmiany i inspirowanie ludzi do podążania w tych kierunkach. • Takie inspirowanie może być również rozumiane jako oddziaływanie technikami motywacyjnymi na zachowania i działania ludzi poprzez m.in. odpowiednie budowanie zespołu czy wyjaśnianie wizji i strategii. • W przedsiębiorstwach rzemiosł tradycyjnych i artystycznych ważne jest aby osoby zarządzające pełniły bardziej rolę przywódców, którzy wytyczają nowe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa, inspirują i pociągają za sobą innych aniżeli kierowników osiągających konkretne cele. Jest to sposób, dzięki któremu możliwy będzie rozwój zarówno przedsiębiorstwa jak i ludzi w nim pracujących. • Przywódca. • Przywódcy to ludzie, którzy robią właściwe rzeczy, Przywódcy są zorientowani na ludzi, Przywództwo obejmuje stworzenie przekonującej wizji, przekazanie jej innym i pomoc ludziom w jej zrozumieniu i zaangażowaniu się w nią. • Kierownik. • Kierownicy to ludzie, którzy robią rzeczy właściwie, Kierownicy zorientowani są na zadania, Kierownicy są odpowiedzialni za zapewnienie skutecznego wdrożenia wizji. • Efektywny przywódca będzie charakteryzował się specjalnymi kompetencjami. Bass wskazał sześć głównych cech wyróżniających przywódców od tych osób, które nimi nie są. Są wśród nich: siła do działania, chęć przewodzenia, uczciwość i spójność, pewność siebie, zdolności poznawcze i znajomość biznesu (Bass, Bass, 2008). Mimo, że brakuje zgody pomiędzy badaczami dotyczącej uniwersalnego zestawu cech przywódczych, wielu z nich wskazuje inteligencję emocjonalną jako jeden z najważniejszych czynników efektywnego przywództwa. • Inteligencja emocjonalna ( z ang. EI Emotional Intelligence) – oznacza zdolność do rozpoznawania i rozumienia własnych emocji jak również emocji innych osób i wykorzystanie tej świadomości do kształtowania własnych zachowań i relacji. EI odgrywa ważną rolę w skutecznym przewodzeniu.

Training Fiche (MFS_TF_2_2_PL) -

Medium
Istnieje wiele różnych podejść do przywództwa. Ewolucja teorii dotyczących przywództwa pokazuje, w jaki sposób rozwinęła się wiedza na temat przywództwa: od teorii cech poprzez podejście behawioralne i sytuacyjne po nowoczesne trendy, takie jak przywództwo transformacyjne. Wszystkie koncepcje pokazują kilka ważnych aspektów skutecznego przywództwa.
• Pierwszym podejściem do przywództwa było podejście oparte o Teorię cech. Główne założenie tego podejścia mówiło, że przywódcą trzeba się urodzić, co oznacza, że przywódca musi charakteryzować się pewnym zestawem cech i predyspozycji. - Ograniczenia: Nie ma nigdy gwarancji, że osoba, która posiada taki zestaw cech stanie się skutecznym przywódcą. • Drugie ważne podejście do przywództwa to podejście behawioralne. • Według tego podejścia przywódców się kształtuje poprzez odpowiednie szkolenie i rozwój. Rozwój ten koncentruje się na osobistej odpowiedzialności, rolach przywódczych i specyfice zespołu. Według teorii przywódcy są zwykle skoncentrowani albo na zadaniu albo na ludziach, podczas gdy skuteczny przywódca powinien koncentrować się na obu tych wymiarach: zarówno na ludziach jak i na osiągnięciu wyznaczonych celów. Podejście sytuacyjne skupia się na zachowaniu ludzi w konkretnej sytuacji przywódczej, roli jaka odgrywa prezentowany styl kierowania i sposobie w jaki oddziałuje on na wyniki pracy zespołu. • To najstarsza koncepcja wpisująca się w nurt modeli sytuacyjnych. Kurt Lewin zidentyfikował trzy style zachowania się kierowników, nazywane klasycznymi stylami kierowania, opisanymi poniżej. - Styl Autokratyczny • Przywódca komunikuje cele, terminy i sposoby ich osiągania, podczas samodzielnego podejmowania decyzji z niewielkimi konsultacjami z innymi. - Partycypacyjny –demokratyczny styl • Przywódca wskazuje swoje priorytety I wartości podczas ustalania celów I podejmowania decyzji, bierze również udział w pracy grupy I akceptuje sugestie i wskazówki kolegów. Ostateczną decyzję jednak podejmuje samodzielnie. - Delegujący – nieingerujący styl • Przywódca przekazuje odpowiedzialność za wyniki grupie. Pozwala grupie wyznaczać cele, decydować o metodach pracy, określać role poszczególnych osób i ustalać własne tempo pracy. • Lewin nakreślił trzy odrębne modele zachowań liderów. Gdyby były one tylko opisowe, nie pomogłyby przywódcom, którzy chcą się doskonalić. Jeżeli jednak lider pamięta o mocnych I słabych stronach każdego z nich, może dostosować odpowiedni styl do konkretnych okoliczności pod warunkiem, że potrafi być elastyczny. Tylko w ten sposób ten model trzech stylów może stać się pewnym przewodnikiem dla skutecznych przywódców. • Liderzy mogą zmieniać swoje zachowanie w zależności od okoliczności. W praktyce jednak wielu z nich ma z tym trudności nawet po odpowiednich treningach ze względu na nieświadome, utrwalone przekonania, obawy czy utrwalone nawyki. Z tego względu przywódcy powinni doskonalić swoje kompetencje społeczne i starać się elastycznie wykorzystywać dotychczasowe koncepcje w swoim działaniu. • Według podejścia sytuacyjnego, najważniejszymi determinantami efektywnego stylu kierowania są: - Lider (charakter, wartości, zawodowe i osobiste doświadczenia, postawy itp.) - Podwładni w zespole (ich charakter, wartości, doświadczenia, postawy, itp). - Sytuacja, która może być rozumiana jako zadanie (jego złożoność) i zmienne organizacyjne takie jak kultura organizacyjna, wzory zarządzania, itp. • Sytuacyjny Model Przywództwa wg Herseya i Blancharda • Teoria sytuacyjnego przywództwa Herseya-Blancharda jest jedną z teorii opartych na zmiennynych okoliczności. - S1: Styl dyrektywny – charakteryzuje się jednokierunkową komunikacją, kiedy to lider przydziela role poszczególnych członków zespołu mówiąc „co, jak, dlaczego, kiedy i gdzie”, aby zrealizować zadania; - S2: Styl konsultujący– kiedy lider wciąż nadaje kierunek, jednak wykorzystuje komunikację dwukierunkową i zapewnia wsparcie społeczno-emocjonalne, które pozwoli jednostce lub grupie wpływać na proces i działanie; - S3: Styl wspierający – to styl, w którym podejmowane są wspólne decyzje dotyczące różnych aspektów realizacji zadania, przywódca dostarcza wsparcia I zachęty mniej skupiając się na zadaniu a więcej na relacjach; - S4: Styl delegujący – lider w dalszym ciągu zaangażowany jest w proces decyzyjny, jednak sam proces i odpowiedzialność zostały przekazane jednostce lub grupie. Lider monitoruje postępy. Zgodnie z Modelem Herseya i Blancharda, opisane style przywódcze powinny być stosowane w zależności od poziomu dojrzałości członków zespołu. Koncepcja ta promuje elastyczne zachowanie lidera, które lider dostosowuje do doświadczenia i umiejętności podwładnych. • Podejście transformacyjne do przywództwa jest rozumiane jako takie, które kreuje pozytywne zmiany w życiu pojedynczych ludzi oraz w systemach społecznych, poprzez przemianę naśladowców, których ostatecznym celem jest przekształcenie w przywódców. • Od liderów transformacyjnych oczekuje się: • Pracy nad zmianą systemu • Rozwiązywania problemów poprzez doświadczenia, które wskazują, że stare wzorce już nie działają • Poszukiwania informacji co należy zmienić • Maksymalizowania możliwości zespołów. • Liderzy transformacyjni nazywani są czasami cichymi liderami. To oni dają przykład. Ich styl wykorzystuje wsparcie, inspirację lub empatię aby zaangażować zwolenników. Znani są z odwagi, zaufania i gotowości do poświęceń dla większego dobra.

Training Fiche (MFS_TF_2_3_PL) -

Medium
Komunikowanie odgrywa kluczową role w przywództwie i zarządzaniu zespołem. To ważne narzędzie każdego lidera, przydatne w budowaniu relacji z zespołem czy kreowaniu zaangażowania członków zespołu do osiągania celów firmy. Informacja zwrotna to z kolei jedno z narzędzi efektywnego komunikowania, które odgrywa znacząca role w motywowaniu pracowników I zarządzaniu wynikami ich pracy.
• Komunikowanie to proces przekazywania informacji poprzez wymianę myśli i komunikatów słownych, wizualnych, pisemnych a także poprzez zachowanie. Jest to znacząca wymiana informacji pomiędzy dwoma lub więcej osobami. • Proces komunikowania • W procesie komunikowania występuje nadawca komunikatu i odbiorca. ● Myśli: Początkowo informacja zawarta jest w myślach nadawcy, może to być pomysł, informacja czy uczucia. ● Kodowanie: Następnie wiadomość jest przesyłana do odbiorcy przy użyciu słów lub symboli. ● Odkodowanie: W końcu, odbiorca przekształca usłyszane słowa lub symbole w informacje lub wiadomość, która jest dla niego zrozumiała. • Komunikowanie odgrywa ważną rolę w procesie przewodzenia i zarządzania zespołem w organizacji • Istnieją różne formy komunikowania. Najczęściej wymienia się komunikowanie werbalne (kiedy używamy do tego cel u słów) i niewerbalne (często identyfikowane jest z mową ciała). Można również wymienić komunikację pisemną, która jest szczególnie ważna w formalnych kontaktach z różnymi podmiotami w małych organizacjach. • Skuteczny lider czy właściciel firmy powinien efektywnie komunikować się wykorzystując wszystkie formy komunikowania. Trudno bowiem wpływać na ludzi stojąc z rękoma skrzyżowanymi na piersi i spuszczoną głową. • Komunikowanie werbalne - czyli przekazywanie informacji za pomocą wypowiadanych słów. ● Komunikowanie niewerbalne wykorzystuje mowę ciała i mimikę twarzy. ● Komunikowanie pisemne – jest przekazem informacji lub instrukcji w postaci zapisanych słów. • Komunikowanie niewerbalne jest procesem wymiany informacji bez słów. Komunikacja niewerbalna to znacznie więcej aniżeli mowa ciała obejmująca takie aspekty jak: walory głosowe, dotyk, operowanie przestrzenią (dystans) a nawet fizyczne aspekty środowiska (czy wyglądu). Mowa ciała może stać się potężnym narzędziem w drodze do sukcesu. • Informacja zwrotna dotyczy przekazania informacji w taki sposób, który zachęca odbiorcę do akceptacji tej informacji, refleksji, dalszej nauki a także zmiany na lepsze. Umiejętne przekazywanie informacji zwrotnych jest bardzo przydatną kompetencją w życiu zawodowym i prywatnym. • Informacja zwrotna powinna być: ● Jasna – staraj się jasno przekazać, co chcesz wyrazić ● Twoją opinią – informacja zwrotna jaką przekazujesz jest twoją własną percepcją a nie uniwersalną prawdą, dlatego używaj zwrotów takich jak, “zauważyłem, że” ● Regularna – jeżeli feedback jest przekazywany systematycznie i w jak najkrótszym czasie po omawianym wydarzeniu czy zachowaniu, tak aby można było jeszcze zareagować, zwykle będzie użyteczny. ● Zrównoważona – dobrze jest zbalansować te dobre i trudne informacje. Negatywnym informacjom zawsze muszą towarzyszyć te dobre, jednak taka równowaga powinna być budowana w czasie. ● Precyzyjna – z ogólnych informacji trudno się czegoś dowiedzieć i nauczyć. Sformułowania typu „Mówisz za dużo” prowadzą do gniewu i poczucia krzywdy. Komunikat “zbyt dużo rozmawiasz z klientem, podczas przeprowadzania oceny” daje informacje, które odbiorca może wykorzystać lub zignorować. • Informacja zwrotna powinna spełniać pewne zasady, aby była narzędziem zwiększającym efektywność osobistą i zawodową. Skuteczne informacje zwrotne koncentrują się na zachowaniu, a nie na postrzeganych postawach; koncentruje się na zachowaniu, które można zmienić; opiera się na obserwacji, jest obiektywna, jest podawana we właściwym czasie, dotyczy tego, co osoba zrobiła dobrze i co mogłaby zrobić lepiej, i powinna być przekazywana na osobności.

Training Fiche (MFS_TF_2_4_PL) -

Medium
Zarządzanie zespołem i przywództwo są szczególnie ważne dla przetrwania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, takich jak firmy artystyczne i rzemieślnicze. W dobie niżu demograficznego to jakość przywództwa jest tym, co przyciąga talenty do firmy, to przywództwo buduje dobre relacje w pracy, to przywództwo jest motorem ważnych zmian i innowacji, a także zaangażowania pracowników i wydajności całych zespołów. Przywództwo wyznacza kierunek, w którym firma będzie jutro, tworzy strategie i inspiruje ludzi do podążania w tym kierunku.
• Zespół to grupa społeczna powiązana formalnymi i nieformalnymi relacjami która realizuje wspólny cel. W organizacjach praca często realizowana jest w zespołach aby osiągnąć cele, które nie są możliwe do zrealizowania przez pojedyncze osoby. Efektywne zespoły zwykle charakteryzują się zróżnicowanymi kompetencjami. • Cechy charakterystyczne zespołu: ● Wspólny cel – ważny dla wszystkich, integrujący członków zespołu, zapewniający efektywną współpracę; ● Plan działań – wizja, która zapewnia dalszą pracę zespołu, nawet po osiągnięciu celu; ● Zasady - ustalone zasady działania i pracy; ● Jasny podział zadań – każdy członek zespołu zna swoją rolę a zadania przydzielane są zgodnie z posiadanymi kompetencjami; • Sposób komunikowania - spójny system komunikowania zawierający elementy (np. słowa) charakterystyczne dla zespołu, nieznane innym. • Budując zespół: ● Wyznacz cele, ● Zdefiniuj kryteria sukcesu ● Planuj ● Wybierz strategię działania ● Zdefiniuj role i zadania, deleguj uprawnienia. • Model rozwoju zespołu zaproponowany przez Tuckmana wskazuje podstawowe fazy, jakie przechodzi zespół w swoim cyklu życia. Są to: ● Formowanie ● Szturm ● Normowanie ● Działanie • Według Belbina, najskuteczniejsze zespoły wymagają zróżnicowanych ról zespołowych. W każdym zespole powinny być role, które są: a) Role zorientowane na działanie b) Role zorientowane na ludzi c) Role zorientowane na kreatywne myślenie.

Training Fiche (MFS_TF_2_5_PL) -

Medium
Motywowanie to kluczowy aspekt efektywnych zespołów. Zmotywowani pracownicy przyczyniają się do powodzenia każdej firmy bo zwykle uzyskują wyższe wyniki pracy. Aby zrozumieć w jaki sposób oddziaływać na pracowników konieczne jest poznanie podstawowych teorii motywacji. Oprócz kilku podstawowych teorii podane są także praktyczne wskazówki dla liderów pomocne w skutecznym motywowaniu zespołu.
• Motywowanie pracowników zostało szeroko zdefiniowane jako psychologiczna siła która determinuje kierunek zachowań człowieka w zespole lub organizacji. To również metody motywowania pracowników oraz wewnętrzna siła, która sprawia, że wkładamy wysiłek w działanie i aktywność w miejscu pracy. (Wikipedia). • Dlaczego jest taka ważna? Bo zmotywowani i zaangażowani pracownicy są siłą napędową sukcesu każdej organizacji, ponieważ są bardziej wydajni w pracy. • Istnieją dwa rodzaje teorii motywacji: teorie potrzeb i teorie procesu. • Teorie potrzeb to między innymi Teoria Hierarchii Potrzeb Abrama Maslowa czy Dwuczynnikowa Teoria Herzberga. • Teorie procesu opisują motywację w kontekście sytuacji i tego jak reagują ludzie na konkretną sytuację. Do tych teorii zalicza się między innymi Teorię Ustalania Celów czy Teorią Oczekiwań, które są szczególnie przydatne w procesie zarządzania indywidualnymi pracownikami i zespołami. • Jedną z najpopularniejszych technik ustalania celów jest technika SMARTER, którą łatwo zastosować w małych przedsiębiorstwach, gdzie cele powinny być: precyzyjne, mierzalne, ustalone i akceptowalne, odpowiednie, określone w czasie, etyczne i zapisane. • Zasady ustalania celów wg techniki SMARTER • Specific – Cele powinny być precyzyjne – dokładny opis co ma być osiągnięte • Measurable - mierzalne – uzyskane wyniki powinny być łatwe do zmierzenia aby monitorować czy cel został osiągnięty • Agreed – cele powinny być wspólnie ustalone i akceptowalne przez zespół • Realistic – realistyczne, zakładanie nierealistycznych celów jest demotywujące • Timed – należy ustalić perspektywę czasową • Ethical – etyczne, co jest szczególnie ważne w czasach społecznej odpowiedzialności biznesu, zwłaszcza dla młodszego pokolenia • Zespoły składają się z osób o różnych perspektywach i zdolnościach, które znajdują się na różnych etapach kariery. Skuteczny lider powinien poznać wszystkich, aby wiedzieć jak pomóc im w rozwoju. Umiejętności przywódcy w tym aspekcie zarządzania wpłyną na długofalowy sukces zespołu i jako lidera. • Jednym z najważniejszych działań liderów zespołów jest delegowanie zadań. Umiejętne delegowanie zadań zaczyna się od dopasowania ludzi i zadań, co wymaga wcześniejszego zrozumienia ról i celów zespołu.

   ICT FOR INTERNATIONALIZATION
Training Fiche (MFS_TF_3_1_PL) -

Advanced

•    Ludzie podejmują decyzję stale, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy działu w przedsiębiorstwie. W praktyce jest akt dokonania wyboru najlepszego w danym momencie wariantu pomiędzy dwiema lub większą liczbą opcji.
•    Żadna organizacja nie może się obejść bez podejmowania decyzji, za to dzięki słusznym decyzjom organizacje mogą się rozwijać.
•    Decyzję można opisać jako działanie ukierunkowane na wybór jednego z możliwych wariantów, kierując się przy zasadą maksymalizacji korzyści lub możliwością osiągnięcia założonych celów danej osoby, grupy lub organizacji .

1. Podejmowanie decyzji - wprowadzenie • Ludzie podejmują decyzję stale, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy działu w przedsiębiorstwie. W praktyce jest to akt dokonania wyboru najlepszego w danym momencie wariantu pomiędzy dwiema lub większą liczbą opcji. Żadna organizacja nie może się obejść bez podejmowania decyzji, za to dzięki słusznym decyzjom organizacje mogą się rozwijać. 2. Definicja procesu podejmowania decyzji • Jak wspomniano w poprzednim akapicie, podejmowanie decyzji jest integralną częścią współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Decyzje odgrywają istotną rolę w procesie zarządzania ze względu na fakt, że wpływają bezpośrednio na działanie zarządzających jak i całej organizacji. Najprościej rzecz ujmując decyzję można opisać jako działanie ukierunkowane na wybór jednego z możliwych wariantów, kierując się przy zasadą maksymalizacji korzyści lub możliwością osiągnięcia założonych celów. • Według słownika ‘Oxford Advanced Learner Dictionary’ termin „podejmowanie decyzji” oznacza proces decydowania o czymś ważnym, szczególnie w grupie lub w ramach organizacji. 3. Charakterystyka procesu podejmowania decyzji • Specyfikę procesu podejmowania decyzji można scharakteryzować z wielu perspektyw. Najważniejsze jego cechy i właściwości wymieniono poniżej: 1. Podejmowanie decyzji oznacza wybór - podejmowanie decyzji jest wyborem spośród dwóch lub większej liczby alternatywnych sposobów działania. Jest to zatem proces wyboru jednego spośród wielu dostępnych rozwiązań. Oczywiście, w praktyce wybrana opcja może być zarówno poprawna lub niepoprawna, o czym można się przekonać dopiero obserwując przyszłe skutki podjętej decyzji. 2. Ciągłe działanie / proces - podejmowanie decyzji jest procesem ciągłym i dynamicznym. Przenika całą działalność organizacyjną. Menedżerowie muszą na bieżąco podejmować decyzje w różnych kwestiach, jest to więc stały element zarządzania. 3. Aktywność umysłowa / intelektualna - podejmowanie decyzji jest czynnością wymagającą wiedzy, umiejętności, doświadczenia i dojrzałości ze strony decydenta. 4. Na podstawie wiarygodnych informacji / informacji zwrotnych - dobre decyzje zawsze oparte są na wiarygodnych informacjach. Jakość podejmowanych na wszystkich poziomach organizacji decyzji można poprawić dzięki skutecznemu i wydajnemu systemowi informacji zarządczej. 5. Proces zorientowany na cel - podejmowanie decyzji ma na celu zapewnienie rozwiązania danego problemu lub trudności, przed którymi stoi organizacja. 6. Środki, a nie cel - podejmowanie decyzji jest środkiem do rozwiązania problemu lub osiągnięcia celu, a nie celem samym w sobie. 7. Odnosi się do konkretnego problemu - podejmowanie decyzji nie jest tożsame z rozwiązaniem problemu, ale ma swoje korzenie w samym problemie. 8. Czasochłonne działanie - podejmowanie decyzji jest zajęciem czasochłonnym, ponieważ różne aspekty wymagają starannego rozważenia przed podjęciem ostatecznej decyzji. 9. Potrzebuje skutecznej komunikacji - decyzje muszą być ogłaszane wszystkim zainteresowanym stronom, aby możliwe było podjęcie przez nie właściwych działań następczych. Brak skutecznej komunikacji uniemożliwia lub znacząco utrudnia realizację postanowień. 10. Proces wszechobecny - proces decyzyjny jest wszechobecny. Oznacza to, że menedżerowie pracujący na wszystkich poziomach organizacji muszą podejmować decyzje w tych obszarach , które należą do ich kompetencji. 11. Odpowiedzialna praca - podejmowanie decyzji jest odpowiedzialną pracą, ponieważ błędne decyzje bywają bardzo kosztowne dla organizacji. Decydenci powinni być więc doświadczeni, kompetentni i racjonalni w swoim podejściu. Podejmowania decyzji nie należy traktować jako czynności rutynowej i przypadkowej. To odpowiedzialna praca (Ogueri 2019).

Training Fiche (MFS_TF_3_2_PL) -

Advanced

•    Style podejmowania decyzji wynikają z różnic, które można rozpisać na dwóch wymiarach.
•    Osoby stosujące styl dyrektywny w podejmowaniu decyzji mają niską tolerancję na niepewność są bardzo racjonalni w swoich wyborach.
•    Osoby stosujące styl analityczny posiadają znacznie większą tolerancję na niejednoznaczność sytuacji, w której muszą podejmować decyzję.
•    Osoby reprezentujące styl konceptualny mają tendencję do szerokiego patrzenia na problem i generowania dużej liczby potencjalnych rozwiązań.
•    Osoby reprezentujące styl behawioralny mają łatwość pracy z innymi.
•    Można wyróżnić 5 różnych stylów decyzyjnych ze względu na stopień partycypacji w procesie decyzyjnym.

 

1. Style podejmowania decyzji z perspektywy procesu przetwarzania informacji • Ludzie różnią się między sobą sposobem, w jaki podejmują decyzje. Różnice te można określić na dwóch wymiarach. Pierwszy z nich to indywidualny sposób myślenia. Niektórzy z nas są bardziej racjonalni i logiczni w sposobie przetwarzania informacji. Racjonalny typ zanim podejmie decyzje sprawdza informacje i upewnia się, że są one logiczne i spójne. Inni większą wagę przykładają do intuicji i kreatywności. Tego typu osoby nie przetwarzają informacji w określonej sekwencji logicznej, za to mają zdolność patrzenia na problem w sposób całościowy. • Drugi wymiar opisuje tolerancję jednostki na niejednoznaczność. Ponownie, niektórzy z nas mają na nią niską tolerancję. Ludzie ci wymagają spójności i porządku w sposobie strukturyzacji informacji. • Z drugiej strony, niektórzy z nas mogą tolerować wysoki poziom niejednoznaczności i są w stanie przetwarzać wiele wątków jednocześnie. Kiedy zestawimy ze sobą te dwa wymiary, powstają cztery style podejmowania decyzji: dyrektywny, analityczny, konceptualny i behawioralny. Choć te cztery wskazane style decyzyjne są od siebie odmienne, większość ludzi ma cechy charakterystyczne dla więcej niż jednego stylu. Dlatego też wykorzystując tę koncepcję do analizy stylu decyzyjnego poszczególnych jednostek należałoby raczej mówić o dominującym stylu i stylach alternatywnych, drugorzędnych. • Styl dyrektywny. Osoby stosujące styl dyrektywy mają niską tolerancję na niejednoznaczności i są racjonalni i logiczni w swoim sposobie myślenia. Typ dyrektywny podejmuje szybkie decyzje i rozpatruje kwestie w krótkim horyzoncie czasowym. Skuteczność i szybkość w podejmowaniu decyzji często skutkuje podejmowaniem decyzji przy minimalnej ilości informacji i w oparciu o ocenę kilku najważniejszych opcji. • Styl analityczny. Osoby stosujące styl analityczny mają znacznie większą tolerancję na niejednoznaczność niż styl dyrektywy. Potrzebują więcej informacji przed podjęciem decyzji i rozważają więcej alternatyw niż osoby stosujące styl dyrektywy. Tego typu osoby są uważane za ostrożnych decydentów, ale jednocześnie potrafiących poradzić sobie ze złożonymi wyzwaniami. • Styl konceptualny. Osoby o konceptualnym stylu podejmowania decyzji mają tendencję do patrzenia bardzo szeroko, starając się objąć jak największe spektrum możliwych do wyboru wariantów. Skupiają się na długoterminowej analizie konsekwencji podejmowanych decyzji, są też bardzo dobrzy w znajdowaniu kreatywnych rozwiązań. • Styl behawioralny. Osoby stosujące styl behawioralny dobrze współpracują z innymi. Są świadomi zróżnicowanych kompetencji innych osób, a przez to otwarci na sugestie innych. Często organizują spotkania do wymiany opinii, a także starają się unikać konfliktów. Akceptacja zespołu dla podejmowanych decyzji jest ważna dla osób reprezentujących styl behawioralny. 2. Podejmowanie decyzji z perspektywy poziomu partycypacji • Lider podejmuje decyzję sam i ogłasza członkom grupy • W tej sytuacji proces decyzyjny zajmuje niewiele czasu i nie wymaga zaangażowania innych osób. • Jest stosowany szczególnie w sytuacjach awaryjnych, w których natychmiastowe działanie ma kluczowe znaczenie. Kolektywne podejmowanie decyzji jest nieprzydatne, gdyż w tym przypadku liczy się szybkie działanie. Niestety, niektórzy liderzy korzystają z tego podejścia nawet wtedy, gdy sytuacja nie jest nadzwyczajna i można byłoby poświęcić więcej czasu na konsultacje i zastosowanie innego stylu podejmowania decyzji. • Lider zbiera dane od kluczowych osób i decyduje • W tym przypadku lider zwykle zbiera opnie współpracowników, uzupełnia wszystkie luki informacyjne i stara się zrozumieć specyfikę problemu, a następnie podejmuje decyzję samodzielnie. Ważne jest, aby dotrzeć do osób posiadających kluczowe informacje. • Lider zbiera dane wejściowe od grupy i decyduje. • Lider organizuje spotkanie grupowe i prosi o opinie; wysłuchuje zaprezentowanych pomysłów, a następnie na tej podstawie decyduje samodzielnie. • Grupowe podejmowanie decyzji poprzez budowanie konsensusu. • W tym przypadku lider jest częścią grupy i jak każdy inny uczestnik dyskusji dysponuje tylko jednym głosem. Grupa wspólnie przetwarza wszystkie pozyskane informacje, konfrontuje stanowiska i pracuje nad rozwiązaniem dopóki wszyscy się nie zgodzą na konkretną opcję. Konsensus zostaje osiągnięty wtedy, gdy wszyscy akceptują podjętą decyzję i mają poczucie, że ich opinie zostały wysłuchane. • Lider deleguje proces decyzyjny na grupę. • Lider w pełni deleguje podjęcie decyzji na grupę łącznie z tym, że nie bierze udziału w dyskusjach. To podejście wymaga od lidera aby bardzo klarownie i jednoznacznie nakreślił grupie, jakie kryteria muszą zostać spełnione, aby ich decyzja mogła była akceptowalna. Niespełnienie tych kryteriów może spowodować, że grupa będzie zmuszona wrócić do dyskusji lub lider powinien rozważyć zmianę sposobu podejmowania decyzji. Odpowiedzialny lider powinien mimo wszystko zachować sobie uprawnienia do ostatecznego zatwierdzenia decyzji grupowej.

Training Fiche (MFS_TF_3_3_PL) -

Advanced

•    Podejmowanie decyzji jest częścią codziennego życia.
•    Podejmowanie decyzji jest procesem kompleksowym, a nie tylko prostym wyborem pomiędzy alternatywami.
•    Można wyróżnić 8 etapów procesu podejmowania.

• Podejmowanie decyzji jest częścią codziennego życia. Decyzje mogą dotyczyć kwestii osobistych lub zawodowych, ale w każdym przypadku ich podejmowanie wywołuje określone następstwa. • Podejmowanie decyzji jest procesem kompleksowym, a nie tylko prostym wyborem pomiędzy alternatywami. W zależności od źródła i wybranej koncepcji podejmowanie decyzji jest opisywane jako proces składający się z od 6 do 11 kroków. W tym miejscu skupimy się na opisaniu podejścia, który dzieli proces decyzyjny na 8 etapów. • Proces decyzyjny rozpoczyna się w momencie pojawienia się problemu lub, mówiąc ściślej, rozbieżności między istniejącym a pożądanym stanem rzeczy. Właściwe zdefiniowanie problemu wbrew pozorom nie jest łatwe. Aby zrobić to właściwie, warto uzmysłowić sobie trzy kwestie: • Musisz być świadomy istnienia problemu. Przy tym należy mieć na uwadze, żeby zidentyfikować właściwy problem, a nie tylko jego symptomy. • Powinieneś czuć, że musisz działać. Prawdziwy problem wywiera presję na podejmującym decyzję. Problem, który nie powoduje presji i nie motywuje do działania nie jest problemem. • Musisz posiadać odpowiednie zasoby. Znajomość problemów i niezbędność podjęcia działań bez odpowiednich prerogatyw i zasobów do podjęcia decyzji jest źródłem frustracji, ponieważ decydent ma poczucie bezradności w obliczu wyzwania. • Gdy problem zostanie już zidentyfikowany, należy przejść do zdefiniowania kryterów niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji. Trzeba określić, jakie kwestie są ważne i należy je wziąć pod uwagę. To mogą być choćby takie kwestie jak: • Koszty (skala inwestycji) • Potencjalne ryzyka (prawdopodobieństwo porażki) • Przewidywane efekty (wzrost wartości firmy) • Jeżeli dobrane w drugim kroku kryteria nie są tak samo istotne, osoba podejmująca decyzje powinna nadać im wagi. Najprostszym sposobem jest zastosowanie dziesięciopunktowej skali. Najważniejsze kryteria mają przypisane 10 punktów, a pozostałym przypisujemy mniejszą liczbę punktów w zależności od ich priorytetyzacji. W ten sposób kryterium z wagą10 będzie dwa razy ważniejsze niż kryterium w wagą 5. Oczywiście można użyć dowolnej skali liczbowej, niekoniecznie składającej się z 10 kategorii. Ważne jest to, aby umożliwiała ona priorytetyzacje istotnych czynników wpływających na decyzję. • Czwartym etapem podejmowania decyzji jest stworzenie listy wszystkich sensownych wariantów rozwiązania problemu. Ten krok wymaga kreatywności i doświadczenia. • Gdy zidentyfikowane już zostały kluczowe warianty do wyboru, decydent powinien przeprowadzić krytyczną analizę każdego z nich wykorzystując kryteria z etapu drugiego i wagi z etapu trzeciego. Dzięki temu możliwa będzie ocena mocnych i słabych stron każdej alternatywy. • Szósty krok to wybór najlepszego wariantu spośród tych rozpatrywanych. Gdy już wszystkie kryteria zostaną wzięte pod uwagę a wagi przypisane wybieramy tą opcję, która uzyskała najwięcej punktów w 5 etapie. • Krok 7 to wprowadzenie decyzji w życie. Ten etap niejednokrotnie wymaga przekonania do decyzji osób, których ona dotyczy i zdobycia ich wsparcia. Jeżeli osoby odpowiedzialne za wdrożenie wybranej decyzji będą uczestniczyły w procesie decyzyjnym, znacząco zwiększy to szanse na ich większe zaangażowanie niż gdy zostaną jedynie zapoznani z podjętą już decyzją. • Ostatni krok związany jest z oceną efektów podjętej decyzji – przede wszystkim weryfikacją tego, czy pozwoliła ona na rozwiązanie problemu. Jeżeli weryfikacja ujawni, że problem wciąż istnieje, konieczne będzie przeprowadzenie analizy przyczyn. Pomocne mogą się w tym okazać poniższe pytania: • Czy problem został właściwie zdefiniowany? • Czy nie popełniono błędu przy ocenie wariantów wyboru? • Czy pomimo wyboru najlepszego wariantu był on w sposób odpowiedni wdrożony w życie? • Odpowiedź na te pytania prowadzi zazwyczaj do konieczności powtórzenia któregoś kroku lub nawet całego procesu.

Training Fiche (MFS_TF_3_4_PL) -

Advanced

•    Grupowe podejmowanie decyzji jest procesem partycypacyjnym, w którym zbiór osób podejmuje działa kolektywnie analizując problemy i ich uwarunkowania, ocenia i rozpatruje alternatywne kierunki postępowania oraz wybiera rozwiązanie lub rozwiązania z dostępnych wariantów.
•    Grupowe podejmowanie decyzji wykorzystuje różnorodne zalety i wiedzę członków zespołu.
•    Grupowe podejmowanie decyzji zwiększa poziom zrozumienia i akceptacji dla wybranego wariantu, jako że osoby których ta decyzja będzie bezpośrednio dotyczyć często mają swój wkład w wybór konkretnej opcji.
•    Grupowe podejmowanie decyzji jest zwykle bardziej czasochłonne niż w sytuacji, gdy decyzję podejmuje się indywidualnie. Dwa najczęściej opisywane problemy podejmowania decyzji w grupie to polaryzacja grupowa i syndrom myślenia grupowego.
•    Jednostki podejmują decyzje szybciej niż grupa, a na dodatek trudniej im uchylić się od odpowiedzialności.

• Grupowe podejmowanie decyzji jest procesem partycypacyjnym, w którym zbiór osób podejmuje działa kolektywnie analizując problemy i ich uwarunkowania, ocenia i rozpatruje alternatywne kierunki postępowania oraz wybiera rozwiązanie lub rozwiązania z dostępnych wariantów. Grupowe podejmowanie decyzji ma swoje wady i zalety. Najważniejsze z nich zaprezentowano poniżej: • Korzyści grupowego podejmowania decyzji • Grupowe podejmowanie decyzji wykorzystuje różnorodne zalety i wiedzę członków zespołu. Korzystając z unikalnych cechy członków grupy, zwiększa się szansa na wygenerowanie większej liczby alternatyw, które dodatkowo są bardziej dopracowane niż gdyby robiła to jedna osoba. W konsekwencji rośnie szansa na to, że wygenerowane przez grupę rozwiązanie będzie lepsze niż decyzja podjęta przez jednostkę. • Grupowe podejmowanie decyzji zwiększa poziom zrozumienia i akceptacji dla wybranego wariantu, jako że osoby których ta decyzja będzie bezpośrednio dotyczyć często mają swój wkład w wybór konkretnej opcji. Poczucie współodpowiedzialności za wybór kierunku działania zwiększa te z zaangażowanie i znacząco poprawia szanse na pomyślne wdrożenie rozwiązania. • Wady grupowego podejmowania decyzji • Grupowe podejmowanie decyzji jest zwykle bardziej czasochłonne niż w sytuacji, gdy decyzję podejmuje się indywidualnie. W związku z tym czasami trudno skorzystać z walorów grupowej pracy nad problemem, zwłaszcza gdy liczy się szybka decyzja. • Jednym z najczęściej wskazywanych problemów jest tzw. myślenie grupowe. Syndrom myślenia grupowego pojawia się wtedy, gdy członkowie grupy czują presję aby nie zaburzać wrażenia jednomyślności i konieczność akceptacji dominującej w grupie opinii. Poglądy odmienne są odrzucane, a alternatywne sposoby działania nie są odpowiednio dokładnie analizowane. • Polaryzacja grupowa to kolejny proces, który stanowi ograniczenie dla grupowego podejmowania decyzji. Charakteryzuje się ona tendencją do podejmowania bardziej ekstremalnych decyzji, niż byliby skłonni podjąć ludzie decydując indywidualnie. Zjawisko to pojawia się, ponieważ w grupie poczucie odpowiedzialności za decyzje rozmywa się, co zachęca do podejmowania skrajnych decyzji. • Jednostki mają tendencję do zadawania pytań i analizowania przed podjęciem działania. Indywidualne podejmowanie decyzji ma swoje wady i zalety. O niektórych z nich można przeczytać poniżej: • Zalety indywidualnego podejmowania decyzji - Jednostki zazwyczaj podejmują decyzje szybciej niż grupa, w której poszczególni członkowie mają własne zadanie i chcą je przeforsować. Już samo zwołanie zespołu i organizacja sesji decyzyjnej zajmuje sporo czasu. - Jednostkom trudniej jest uchylić się od odpowiedzialności za decyzje, łatwiej ich też rozliczyć z efektów. W grupie znacznie trudniej wskazać osobę odpowiedzialną za błędnie podjętą decyzję. - Indywidualne podejmowanie decyzji oszczędza zasoby: czas, pieniądze itp. - Indywidualne decyzje są bardziej zogniskowane na faktach i racjonalne niż decyzje grupowe. • Wady indywidualnego podejmowania decyzji - Grupa zazwyczaj jest w stanie zebrać większą ilość informacji na potrzeby procesu decyzyjnego niż jednostki. - Jednostka podejmując decyzje opiera się wyłącznie na swoim punkcie widzenia problemu i własnej intuicji. Przewagą grupy jest to, że każdy z jej członków dokłada kolejną perspektywę i inny sposób patrzenia na wyzwanie, co zwykle skutkuje podjęciem bardziej przemyślanej, a co za tym idzie lepszej decyzji. - Grupowe podejmowanie decyzji często prowadzi do odkrycia ukrytych talentów i kompetencji członków organizacji. - Jednostce trudniej jest w procesie decyzyjnym uwzględnić oczekiwania i interesy każdego zainteresowanego. W grupie zaś łatwiej zapewnić reprezentację poszczególnych interesariuszy.

Training Fiche (MFS_TF_3_5_PL) -

Advanced

•    Etyczna decyzja jest kojarzona z wyborem pomiędzy tym co jest właściwe a niewłaściwe.
•    Zdolność do oceny, czy coś jest dobre, czy złe, wymaga podstawowej wiedzy na temat sposobu dokonywania takiego wartościowania (wnioskowanie etyczne) oraz namysłu nad kryteriami, do których odwołujemy się przy tego typu ocenie.
•    Modele etycznego podejmowania decyzji skupiają się na dwóch głównych kwestiach: [1] jakie kroki należy podjąć w procesie etycznego podejmowania decyzji (np. biznesowych); [2] jakie czynniki mają wpływ na proces decyzyjny.
•    Moralny osąd może zostać dokonany z uwzględnieniem różnego typu praw, obowiązków czy konsekwencji (w zależności od teorii etycznej).

• Etyczna decyzja jest kojarzona z wyborem pomiędzy tym co jest właściwe a niewłaściwe. O etycznej decyzji mówimy wtedy, gdy jednostka reagując na daną sytuację bierze pod uwagę wartości i rozpatruje decyzje w kategoriach dobra i zła, a nie tylko kosztów i zysków. To znaczy, że bierze pod uwagę aspekty moralne decyzji. Można wskazać na kilka kluczowych cech, które świadczą o moralnym statusie decyzji: • Decyzja będzie miała istotny wpływ na innych – jej konsekwencje będą przynosiły korzyści lub straty innym, lub jest ona powiązana z dobrem społecznym itp. • Moralna decyzja związana jest z wyborem. Jednostka powinna mieć możliwość wskazania preferowanego sposobu rozwiązania problemu. Innymi słowy, charakteryzuje się dowolnością i wariantowością. • Decyzja ma charakter moralny, gdy którakolwiek ze stron związanych z procesem decyzyjnym (zaangażowanych w proces lub odczuwających skutki decyzji) postrzega decyzję jako istotną z etycznego punktu widzenia. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy decydent sam nie postrzega swojego wyboru w kategoriach moralnych. Wystarczy, że któraś ze stron tak będzie patrzyła na problem. • Zdolność do oceny, czy coś jest dobre, czy złe, wymaga podstawowej wiedzy na temat sposobu dokonywania takiego wartościowania (wnioskowanie etyczne) oraz namysłu nad kryteriami, do których odwołujemy się przy tego typu ocenie. Istnieją dwa główne podejścia etyczne, które próbują sprecyzować i ustalić reguły i zasady moralne: utylitaryzm (zwany także konsekwencjalizmem) i etyka deontologiczna. Utylitaryzm to teoria, która stwierdza, że tylko jedna rzecz - użyteczność - ma znaczenie dla decyzji etycznych. Opcja zapewniająca największą użyteczność jest jedyną opcją etyczną. Deontolodzy uważają, że wszystko powinno być podporządkowane obowiązkowi. Obowiązek to odpowiedzialność, wiążące zobowiązanie. • Modele etycznego podejmowania decyzji skupiają się na dwóch głównych kwestiach: [1] jakie kroki należy podjąć w procesie etycznego podejmowania decyzji (np. biznesowych); [2] jakie czynniki mają wpływ na proces decyzyjny. Etyczne podejmowanie decyzji składa się z poniższych etapów: II. Rozpoznanie problemu moralnego; III. Dokonanie moralnego osądu problemu; IV. Zaplanowanie działania w oparciu o dokonany osąd; V. Podjęcie działania zgodne z intencją. • Moralny osąd może zostać dokonany z uwzględnieniem różnego typu praw, obowiązków czy konsekwencji (w zależności od teorii etycznej). Badania pokazują jednak, że w znaczącej większości przypadków menedżerowie mają tendencję do wykorzystywania podejścia utylitarnego. • Czynniki wpływające na etyczne podejmowanie decyzji • Czynniki osobowe. Są to unikalne cechy osoby podejmującej decyzję. Należą do nich czynniki wrodzone (np. płeć) oraz te nabyte przez doświadczenie i socjalizację (np. wykształcenie, postawy). • Czynniki sytuacyjne. W tym przypadku chodzi o charakterystykę kontekstu, w jakim podejmowana jest decyzja. Dotyczy to każdego istotnego aspektu, mogącego wpłynąć na to czy dana decyzja będzie postrzegana jako etyczna czy nieetyczna. • Racjonalizacja nieetycznego zachowania. Taktyki racjonalizacyjne to rodzaj mentalnych strategii, które pozwalają jednostkom postrzegać ich nieetyczne działania jako uzasadnione. Jest to rodzaj naginania etycznego uzasadniania do usprawiedliwiania swoich niemoralnych decyzji.

Course (SFA_COU_1_PL) -

Basic

Każdy udany biznes rozpoczyna się od pomysłu biznesowego niosącego ze sobą propozycję wartości dla uczestników rynku. Propozycja ta wyraża się w oferowanych produktach lub usługach,  które zaspakajają potrzebę, stanowią rozwiązanie problemu klienta i za góre klient gotów jest zapłacić.

Model biznesowy wyraża propozycję wartości, którą firma wprowadza na rynek, i opisuje sposób, w jaki ta wartość jest tworzona, dystrybuowana i utrzymywana. Aby wyjaśnić te procesy, metoda szablonu modelu biznesowego (ang. business model canvas) jest bardzo przydatna, ponieważ przedstawia ofertę wartości, perspektywę komercyjną (sposób, w jaki ta propozycja wartości jest wprowadzana na rynek i do kogo jest skierowana), perspektywę produktywną (w jaki sposób wartość jest generowana i jakie są kluczowe czynniki, zasoby i partnerzy niezbędni, aby to osiągnąć) oraz perspektywę finansową, która podsumowuje równowagę między działaniami generującymi dochód (handlowymi) a tymi, które generują wydatki (produktywnymi).

Aby rozwinąć działalność przedsiębiorców ART & CRAFT, konieczne jest jasne określenie oferty wartości, która jest proponowana na rynku oraz sposobu, w jaki ta wartość ta będzie tworzona i przekazywana klientom. Następnym krokiem jest opracowanie planu strategicznego, który nie jest skomplikowany, ale wymaga zbadania wielu aspektów, poprzez analizę strategiczną zewnętrznego otoczenia organizacji (możliwości i zagrożenia środowiskowe i rynkowe) oraz analizę wewnętrznego otoczenia organizacji (mocne i słabe strony samego biznesu), ang. SWOT.

Analiza strategiczna pozwala poznać warunki na rynku i konkurencję w sektorze oraz potencjał samego biznesu umożliwiający wykorzystanie nadarzających się okazji. Poprzez dopasowywanie planów i oferty do istniejących warunków firma jest w stanie stworzyć ofertę opartą na solidnych, trwałych i zrównoważonych przewagach konkurencyjnych. W tym celu niezbędna jest znajomość łańcucha wartości sektora i łańcucha wartości organizacji, aby firma mogła jak najlepiej pozycjonować się w celu wygenerowania największej wartości.

Przewaga konkurencyjna jest sercem strategii i aby tak się stało, wdrożenie strategii musi odbywać się poprzez opracowanie planów funkcjonalnych (działania, marketingu, planów finansowych itp.) i planów operacyjnych, które określają wszystkie działania, które mają być zrobione, kto to zrobi, kiedy i z pomocą jakich środków, a także jakie będą związane z tym dochody i wydatki (budżetowanie).

Planowanie jest ważnym działaniem, pozwalającym firmie osiągnąć zakładane cele. Plany pozwalają menedżerom kierować organizacją przy utrzymaniu określonego poziomu ryzyka, jak również pomagają motywować pracowników. Pokazanie współpracownikom celu i drogi, która do niego prowadzi zmniejsza poziom niepewności i pozwala uświadomić pracownikom, że ich firma jest dobrze zarządzana.
Planowanie strategiczne realizowane jest na najwyższym poziomie, określa długoterminowe cele i główny kierunek działań służących ich osiągnięciu. Planowanie strategiczne obejmuje strategiczną analizę wewnętrzną i zewnętrzną (analiza SWOT), a także wybór najlepszej strategii dla osiągnięcia celów. Plany strategiczne muszą być opracowane w planach funkcjonalnych i operacyjnych, które opisują działania, które należy przeprowadzić, odpowiedzialny personel za ich rozwój, związane z nimi dochody i wydatki oraz harmonogram ich realizacji.

Wdrażanie strategii, nawet jeśli ma miejsce w mikroprzedsiębiorstwach ART & Craft, musi być wspierane przez dobrze zaprojektowaną organizację: zadania muszą być rozdzielone w sposób zrównoważony, aby zapewnić, że wszystkie działania są realizowane terminowo i są skoordynowane. Wymaga to zaprojektowania struktury organizacji oraz procesów decyzyjnych, zarządczych i kontrolnych, które zapewnią dostępność informacji o tym, co się dzieje. Projektowanie struktury i procesów decyzyjnych może być wykorzystane przez menedżerów mikroprzedsiębiorstwa ART & Craft w doskonaleniu procesów zarządczych i rozwoju organizacji.

Zarządzanie jest podstawową działalnością w każdym biznesie i chociaż uważamy, że umiejętności techniczne i artystyczne są znacznie ważniejsze w działalności rzemieślniczej, nie można zapominać, że jest to biznes, a zarządzający musi zapewnić, że jest on prowadzony w sposób zrównoważony i rentowny komercyjnie i ekonomicznie .

Zadanie to zwykle należy do mistrza rzemieślnika, który musi połączyć swoją wiedzę techniczną ze zdrowym rozsądkiem i logiką ekonomiczną, które zapewnią ciągłość jego działalności. Zarządzanie obejmuje kilka działań: planowanie, organizowanie, kierowanie ludźmi i kontrolowanie w celu zapewnienia, że wszystko jest wykonywane zgodnie z oczekiwaniami.

Kontrola jest jednym z najważniejszych działań w procesie zarządzania, ponieważ pozwala nam uczyć się na podstawie tego, co zostało zrobione, co było dobre lub złe, i korygować działania, które należy poprawić w przyszłości.


Course (SFA_COU_2_PL) -

Medium

Kształtowanie marki i komunikacja w przedsiębiorstwie są kluczowe, ponieważ pośrednio i bezpośrednio wpływają na osiągnięcie korzyści ekonomicznych. Zarówno dla przedsiębiorstwa, które dopiero rozpoczyna swoją działalność, jak i dla takiego, które ma już pozycję na rynku.

Celem każdego przedsiębiorstwa jest budowanie kapitału ekonomicznego, jednak by to osiągnąć niezbędne jest inwestowanie w budowanie kapitału marki. Komunikacja i marketing są również kluczowe dla każdego mikroprzedsiębiorstwa z sektora sztuki i rzemieślniczych artystycznych (Art & Craft). Zanim zainwestujemy w reklamę, komunikację handlową lub public relations, musimy wiedzieć, do czego służą te narzędzia i jak mogą nam pomóc stać się bardziej konkurencyjnymi firmami.

Zarządzanie marką wymaga rozróżnienia pojęć, takich jak wizerunek, tożsamość i reputacja. Pojęcia te są często mylone, jednak – mimo, że się ze sobą wiążą to jednak mają różne znaczenia. W ramach komunikacji handlowej możemy wyróżnić cztery bardzo przydatne elementy poprawiające wyniki małych firm, takie jak zarządzanie przedsiębiorstwem, public relations, reklama i marketing.

Zarządzanie tymi zasobami pomaga podnieść atrakcyjność mikroprzedsiębiorstw z sektora sztuki i rzemieślniczych artystycznych dla obecnych lub potencjalnych klientów. Dzięki zastosowaniu tych czterech elementów możemy znacznie poprawić korzyści ekonomiczne w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Kiedy przeznaczamy budżet mikroprzedsiębiorstw z sektora sztuki i rzemieślniczych artystycznych na zarządzanie, reklamę, marketing lub public relations, nie ponosimy kosztów; inwestujemy w poprawę wizerunku firmy, aby uzyskać więcej korzyści.

Strategia marketingowa jest decydującym czynnikiem w wielu firmach, który umożliwia pozyskanie klienta poprzez oferowanie produktów, które odpowiadają jego potrzebom. Reklama pozwala zapoznać się klientów z właściwościami produktu, jak również kreuje potrzebę zakupu. Public relations stara się poprawić wizerunek firmy, między innymi poprzez organizację wydarzeń i imprez sponsorowanych.
Wreszcie marketing pomaga firmom pozycjonować się na rynku i dotrzeć do klientów. W tym celu wykorzystuje się tzw. marketing mix (4P): produkt, cena (price), dystrybucja (point of scale) i promocja (promotion).


   MARKET ANALYSIS
Course (SFA_COU_3_PL) -

Advanced

Współczesne otoczenie przedsiębiorstw zmienia się w szybkim tempie. Zachodzące zmiany są wynikiem oddziaływania takich czynników, jak postęp technologiczny, globalizacja i deregulacja. Prowadzi to do zmiany zachowań konsumentów i przedsiębiorstw, jak też powstawania nowych wyzwań i możliwości.  

Obecnie każda firma może wkraczać na rynki międzynarodowe, a dobra strategia dystrybucji pozwala stworzyć wartość dla firmy i uzyskać przewagę konkurencyjną.

Globalizacja rynków i przedsiębiorstw jest nieodwracalnym procesem, który przyspiesza z roku na rok. Jedną z jego głównych konsekwencji jest wzrost globalnej konkurencji. Handel o charakterze wyłącznie krajowym nabiera charakteru globalnego, gdzie transakcje odbywają się 24 godziny na dobę, 365 dni w Roku. Oznacza to, że „rynek to cały świat”. W tym otoczeniu firma musi stale dostosowywać się do zachodzących zmian, opracowując i wdrażając strategie internacjonalizacji swoich produktów i marek, które pozwalają jej tworzyć przewagi konkurencyjne i synergie.

Kiedy firma decyduje się na przyjęcie polityki internacjonalizacji, stwierdza, że jej produkty mogą być sprzedawane w wielu krajach po bardzo różnych cechach. Z drugiej strony firmy często nie mają odpowiedniego przygotowania i wiedzy na temat strategii internacjonalizacji. W szczególności mikroprzedsiębiorstwa mają trudności, by poradzić sobie z kilkoma rynkami jednocześnie. Z tego względu wskazana jest systematyzacja rynków i ustawienie priorytetów ekspansji międzynarodowej, tak, by wybrać najkorzystniejsze rynki i największym zapotrzebowaniem na oferowane produkty.

Strategia internacjonalizacji nie jest pozbawiona ryzyka, ponieważ zakłada wyjście w nowe otoczenie, które charakteryzuje się wysokim stopniem niepewności. Wśród głównych argumentów za internacjonalizacją wskazać można:

●    Wykorzystanie możliwości handlowych w innych krajach, a także szersza alokacja własnych zasobów i zdolności
●    Wykorzystanie zalet wynikających z położenia geograficznego dla zwiększenia produktywności podejmowanych działań (dostęp do zasobów, obniżenie kosztów transakcyjnych)
●    Określenie minimalnej skali działalności, która pozwoli na konkurowanie na rynkach globalnych
●    Podążaj za klientem, działając jako międzynarodowy dostawca
●    Zgodność konkurowania w obrębie przemysłów, które podlegają procesom globalizacji

Obecnie zidentyfikować można kilka megatrendów, które określają „duże, społeczne, gospodarcze, polityczne i technologiczne zmiany”, które oddziałują na rynki:

1. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka światowa
2. Renesans w sztuce
3. Pojawienie się socjalizmu wolnorynkowego
4. Globalny styl życia i nacjonalizm kulturowy
5. Prywatyzacja państwa opiekuńczego
6. Wzrost znaczenia państw z regionu Pacyfiku oraz tzw. Tygrysów azjatyckich (m.in Chiny, Indonezja, Tajlandia, Filipiny, Malezja)
7. Wzrost znaczenia przywództwa kobiet
8. Wiek biologiczny
9. Odrodzenie religijne nowego tysiąclecia
10. Triumf jednostki

Krótko mówiąc, proces internacjonalizacji wiąże się z szeregiem możliwych wyzwań, szans, ale jednocześnie przeszkód i trudności dla każdej firmy. Firmy z sektora sztuki i rzemiosł artystycznych muszą być świadome istnienia tych barier, by móc się odpowiednio przygotować i zabezpieczyć niezbędne środki.


Training Fiche (SFA_TF_1_1_PL) -

Basic

In order to develop an ART&CRAFT business, it is essential to be clear about the value offer that is made to the market and the way in which that value is going to be created and driven to customers.
To make these processes clearer, the business model canvas methodology is very useful, because it displays the value offer, the commercial perspective (how that value proposition is brought to the market and to whom it is addressed), the productive perspective (how the value is generated and what are the key factors, resources and allied partners to achieve it) and the financial perspective, which summarizes the balance between the activities that generate income (the commercial ones) and those that generate expenses (the productive ones).
 

• Każdy udany biznes opiera się na kluczowym pomyśle, jakim jest propozycja wartości skierowana na rynek w postaci produktu lub usługi, która może zaspokoić potrzebę. Pomysł, który rozwiązuje problem klienta i za który klient jest skłonny zapłacić. • Model biznesowy wyraża propozycję wartości, jaką firma wprowadza na rynek, i opisuje sposób, w jaki ta wartość jest tworzona, dystrybuowana i utrzymywana. • Ważne jest, aby zastanowić się, jaka jest nasza konkretna propozycja wartości oraz jakie potrzeby i oczekiwania klientów staramy się spełnić • W przypadku mikroprzedsiębiorstw z sektora sztuki i rzemiosł artystycznych propozycja wartości musi obejmować artystyczne, rzemieślnicze lub tradycyjne atrybuty produktu, takie jak oryginalność, kreatywność, wartość dziedzictwa kulturowego, naturalność tworzywa lub procesu wytwarzania, oryginalne materiały, wiedza przodków wykorzystywana do jego opracowania itp.. Atrybuty te wyróżniają produkty i usługi z sektora rzemiosł artystycznych względem ich odpowiedników na rynkach przemysłowych. • Na rynku globalnym potrzeby konsumpcyjne są praktycznie nieograniczone i możliwe jest znalezienie niszy lub segmentu rynku dla dowolnego rodzaju produktu. Daje to duże możliwości komercjalizacji ręcznie wytwarzanych i oryginalnych produktów. • Dlatego najważniejsze jest, aby wiedzieć, do której grupy docelowej kierujemy naszą ofertę, by móc dotrzeć do nich za pośrednictwem odpowiednich kanałów • W tym celu przydatny jest szablon modelu biznesowego, który jest doskonałym narzędziem, umożliwiającym określenie rynku docelowego, sposobów dotarcia do odbiorców i kluczowych działań umożliwiających pomyślne rozwijanie działalności.

Training Fiche (SFA_TF_1_2_PL) -

Basic

Szablon modelu biznesowego (ang. Business Model Canvas) to szablon zarządzania strategicznego i lean startup służący do opracowywania nowych lub dokumentowania istniejących modeli biznesowych. Jest to tabela z elementami opisującymi ofertę, infrastrukturę, klientów i finanse firmy lub produktu/usługi.

Metodologia modelu biznesowego podkreśla ofertę wartości, perspektywę rynkową (sposób, w jaki ta propozycja wartości jest wprowadzana na rynek i do kogo jest skierowana), perspektywę operacyjną (sposób generowania wartości oraz jakie są kluczowe czynniki, zasoby i partnerzy) oraz perspektywę finansową, która podsumowuje równowagę między działaniami generującymi dochód (komercyjnymi) a tymi, które generują wydatki (produktywnymi).

 


 

• Szablon modelu biznesowego jest schematem składającym się z trzech sekcji, które są umieszczone wokół propozycji wartości, która jest w centrum schematu. • Perspektywa rynkowa • Pierwsza sekcja pokazuje perspektywę handlową / rynkową, w której zidentyfikować można 3 elementy: ● Segmenty lub grupy klientów docelowych, do których organizacja chce skierować swoją propozycję wartości i której potrzeby i oczekiwania są badane. ● Relacje z klientami - określenie jakich relacji oczekują od firmy poszczególne grupy klientów, w jaki sposób firma powinna komunikować propozycję wartości względem poszczególnych segmentów, by zachęcić ich do zakupu. ● Kanały dystrybucji, które odnoszą się do określenia środków za pośrednictwem których firma chce dostarczać produkty czy usługi do klientów. • Perspektywa operacyjna • Druga sekcja pokazuje efektywną strukturę, która umożliwia realizację działań. Składa się z trzech elementów. ● Kluczowe działania, jak projektowanie, produkcja oraz wszystkie niezbędne zadania ukierunkowane na stworzenie produktu / usługi. W przypadku przedsiębiorców ART& CRAFT projektowanie oraz ręczny sposób wytwarzania stanowią kluczowe działania. ● Kluczowe zasoby, które są niezbędne, by osiągnąć unikatowe i pożądane cechy oferowanego produktu, jak oryginalność wzorów, czy wysokiej jakości materiały ● Sieć kooperacji i tworzenie aliansów z innymi podmiotami, które mogą wspierać lub uzupełniać nasz biznes, jak dostawcy, partnerzy w logistyce, dystrybucji lub inne podmioty, które mogą pomóc w promocji i zwiększeniu rozpoznawalności oferowanych produktów. • Perspektywa finansowa • Trzeci blok przedstawia perspektywę finansową i prezentuje w kategoriach pieniężnych działania poprzednich bloków: ● Działalność handlowa przedstawia strukturę dochodów generowanych przez sprzedaż, a także poprzez inne działania uzupełniające ● Działania produkcyjne przedstawiają wydatki, a struktura wydatków musi być zaprojektowana w taki sposób, aby były one kompensowane przez dochody ● Różnica między dochodami i wydatkami wyraża korzyść przedsiębiorstwa.

Training Fiche (SFA_TF_1_3_PL) -

Basic

Planowanie to ważne działanie, które zapewnia, że przedsiębiorstwo będzie rozwijać się w kierunku zamierzonych celów. Z pomocą planów menedżerowie mogą prowadzić biznes redukując wpływ ryzyka na działalność operacyjną. Plany pomagają motywować pracowników, ponieważ pozwalają im dostrzec, że zarządzający mają wytyczony kierunek rozwoju firmy i ich firma jest dobrze zarządzana.

Strategiczne planowanie jest najwyższym poziomem planowania, które uwzględnia cele długoterminowe i główny sposób ich realizacji. Strategiczne planowanie obejmuje analizę otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego organizacji (matryca SWOT) jak też wybór najlepszych strategii działania. Plany strategiczne powinny być przekształcane w plany operacyjne i funkcjonalne, które opisują niezbędne działania, osoby odpowiedzialne za rozwój, przychody i wydatki, jak też podstawy struktur organizacyjnych.

 


 

• Planowanie jest niezbędne, by zapewnić, że mikroprzedsiębiorstwa z sektora sztuki i rzemiosł artystycznych podążają w wyznaczonym kierunku i osiągają zakładane cele, mimo zmieniających się okoliczności. Planowanie łączy obecną sytuacją z pożądaną w przyszłości wizją organizacji. Obejmuje podejmowanie decyzji, analizę alternatyw, wad i zalet różnych opcji strategicznych. W procesie planowania uwzględniamy uwarunkowania wynikające z posiadanych przez firmę zasobów, jak też uwarunkowania otoczenia zewnętrznego dążąc do uzyskania najlepszego dopasowania między nimi i przygotowania się do podejmowanych działań. • Planowanie strategiczne. Najwyższym poziomem planowaniem jest planowanie strategiczne, w ramach którego podejmowane są decyzje, w których sektorach i na jakich rynkach będzie działać mikroprzedsiębiorstwo z sektora sztuki i rzemiosł artystycznych. Ustalane są cele długoterminowe, przy uwzględnieniu specyfiki otoczenia konkurencyjnego. Planowanie strategiczne obejmuje kilka etapów: ● Analiza strategiczna: wewnętrzna (mocne i słabe strony mikroprzedsiębiorstw z sektora sztuki i rzemiosł artystycznych, zasoby i potencjał) i zewnętrzna (zagrożenia i szanse pojawiające się w otoczeniu organizacji, niepewność otoczenia, cechy konkurencji i rynku) ● Ustalenie celów strategicznych, handlowe (pod względem obecności na rynku) i finansowych (planowany zwrot z inwestycji) ● Analiza dostępnych strategii lub ścieżek umożliwiających osiągnięcie celów, przy uwzględnieniu wyników analizy strategicznej ● Wybór najlepszej możliwej strategii zgodnie z oczekiwanymi wynikami i dostępnymi zasobami. ● Opracowanie planów funkcjonalnych i operacyjnych w celu wdrożenia strategii i kontroli jej skuteczności • Planowanie funkcjonalne i operacyjne. W celu zrealizowania planu strategicznego, należy opracować plany dla działań produkcyjnych, handlowych, zakupowych i inwestycyjnych, finansowych, związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi itp. • Tak więc planowanie działań funkcjonalnych i operacyjnych musi zostać przeprowadzone przez mikroprzedsiębiorstwo ART & Crafts, zgodnie z następującym cyklem: ● Plany handlowe i sprzedażowe tworzone są w oparciu o prognozy popytu, możemy prognozować sprzedaż i przychody ● Plany produkcji, po zaplanowaniu sprzedaży, pozwalają ustalić, co, ile, jak i kiedy wyprodukować ● Plany zakupowe i inwestycyjne tworzone są w odniesieniu do wielkości produkcji i niezbędnych zasobów: materiałów, narzędzi i sprzętu ● Plany kadrowe, które uwzględniają potrzebny personel i kwalifikacje niezbędne do rozwoju naszej działalności ● Plany finansowe - wszystkie poprzednie plany wiążą się z wydatkami i musimy mieć niezbędne zasoby finansowe, aby móc je zrealizować. • Wszystkie te plany muszą również określać daty, w których działania zostaną przeprowadzone (programowanie tymczasowe) oraz związane z nimi strumienie dochodów i wydatków (budżetowanie).

Training Fiche (SFA_TF_1_4_PL) -

Basic
Once plans have established the schedule to carry out the activities, it is necessary to distribute them among the staff and ensure that they will be implemented and coordinated as planned.
 

The first step is to identify all the activities that must be carried out (procurement, design, manufacturing, distribution, etc.) and distribute them to the people who must make them. But additionally, these activities must be coordinated for ensuring that they can begin start and end finish on time, counting on the necessary inputs and other factors just in time.

 
The design of an effective organization can ensure the coordination among the activities, by two means: pointing out their interrelations for ensuring an effective communication between connected activities and establishing the supervision over them.

 

• Każda firma musi prowadzić trzy podstawowe rodzaje działań ukierunkowanych na tworzenie wartości: rozwój, produkcję i marketing. Są to czynności funkcjonalne. • W odniesieniu do sektora rzemieślniczego, podstawowymi czynnościami funkcjonalnymi będą projektowanie artystyczne / rzemieślnicze, wytwarzanie produktów w warsztacie rzemieślniczym i ich wprowadzanie do obrotu. • Oprócz tych podstawowych działań istnieją inne, które są niezbędne do wspierania tych pierwszych: zaopatrzenie / zakup materiałów, zarządzanie finansami, fakturowanie i księgowość, utrzymanie, usługi posprzedażowe, zarządzanie personelem itp. • W rzemiośle niektóre uzupełniające się działania mogą mieć decydujące znaczenie dla sukcesu firmy, m.in. uzyskanie specjalnych materiałów lub szkolenie personelu w branży. • Koordynacja działań • Podstawowe czynności są zwykle wykonywane przez głównego rzemieślnika lub artystę, ponieważ wymagają doświadczenia i fachowej wiedzy. • Inne działania, które są bardziej przekrojowe dla każdej firmy, powinny być delegowane lub zlecane na zewnątrz: zarządzanie finansami i księgowością, fakturowanie lub zarządzanie stroną internetową w celach marketingowych, w tym też sprzedaż poprzez powiązanie z sieciami handlowymi lub dystrybucyjnymi. • Koordynacja między tymi działaniami jest niezbędna, a dobre planowanie wstępne ma znaczenie kluczowe. Należy zadbać o to, aby decyzje w kluczowych obszarach były skoordynowane. Jest to możliwe dzięki dbaniu o skuteczność procesów komunikacyjnych w organizacji i dbałość, by osoby odpowiedzialne za poszczególne funkcje się ze sobą kontaktowały. Tylko współpraca pozwala połączyć wysiłki na rzecz wspólnego celu. Na przykład zakupy powinny być skoordynowane z produkcją, aby zapewnić dostępność niezbędnych materiałów, konserwację należy skoordynować z produkcją, aby nie zakłócać możliwości realizacji zadań produkcyjnych, itp. • W mikroprzedsiębiorstwach koordynację uzyskuje się w zasadzie dzięki komunikacji, która musi być stała i płynna wśród osób odpowiedzialnych za kluczowe działania oraz od organu, który nadzoruje całość. • Projektowanie organizacyjne • Projektowanie organizacji polega na ustaleniu zadań do wykonania, określeniu relacji między nimi a hierarchią, która będzie nadzorować i zapewniać koordynację całości. • Struktura organizacyjna jest przedstawiona na schemacie organizacyjnym, który odzwierciedla jej elementy (stanowiska, obszary, sekcje lub działy) i relacje między nimi (stosunki z władzami i stosunki pracy) • Relacje między pracownikami a przełożonymi muszą być jasne: każdy powinien wiedzieć, kto jest odpowiedzialny i jakie zadania powinien wykonywać, a także z kim powinien współdziałać w swojej pracy, aby otrzymywać dane wejściowe lub dostarczać wyniki.

Training Fiche (SFA_TF_1_5_PL) -

Basic

Zarządzanie jest podstawową działalnością w każdym biznesie i chociaż uważamy, że umiejętności techniczne i artystyczne są znacznie ważniejsze w działalności rzemieślniczej, nie można zapominać, że jest to biznes, a zarządzający musi zapewnić, że jest on prowadzony w sposób zrównoważony i rentowny komercyjnie i ekonomicznie .

Zadanie to zwykle należy do mistrza rzemieślnika, który musi połączyć swoją wiedzę techniczną ze zdrowym rozsądkiem i logiką ekonomiczną, które zapewnią ciągłość jego działalności. Zarządzanie obejmuje kilka działań: planowanie, organizowanie, kierowanie ludźmi i kontrolowanie w celu zapewnienia, że wszystko jest wykonywane zgodnie z oczekiwaniami.

Kontrola jest jednym z najważniejszych działań w procesie zarządzania, ponieważ pozwala nam uczyć się na podstawie tego, co zostało zrobione, co było dobre lub złe, i korygować działania, które należy poprawić w przyszłości.

 

• W każdej organizacji zarządzanie jest niezbędne dla zapewnienia koordynacji i osiągnięcia celów. Kierownictwo w mikroprzedsiębiorstwach zwykle obejmuje wszystkie czynności zarządcze. Kierownictwo najczęściej przejmowane jest przez mistrza rzemieślnika, a struktura przedsiębiorstwa jest prosta - nie ma wielu szczebli zarządczych, ani profesjonalnych menedżerów zarządzających poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi. • Zarządzanie polega na planowaniu, organizowaniu, kierowaniu wynikami i kontrolowaniu ludzi, tak aby: ● ustalić plany (cele, strategie, działania) ● określić dostępne zasoby (obszary pracy, ludzie, zadania, obowiązki) ● motywować pracowników i zwiększać wydajność ich pracy (przywództwo, zarządzanie zespołem, komunikowanie się, motywowanie) i ● monitorować proces - sprawdzać, czy osiągane wyniki są zgodne z planem (kontrola i korekta odchyleń od celów). • Kontrola to funkcja kierownicza, której celem jest zapewnienie, że firma realizuje swoje cele zgodnie z planem. • Obejmuje następujące działania: ● śledzenie i weryfikacja obserwowanych wyników działalności ● porównywanie osiąganych wyników z zakładanymi celami ● określenie poziomu odchylenia wyników od realizowanego planu ● podejmowanie działań naprawczych w celu minimalizacji niepożądanych odchyleń • Kontrola opiera się na wskaźnikach (KPI - ang. Key Performance Indicators, kluczowy wskaźnik efektywności), są to miary postępu działalności gospodarczej: wielkości sprzedaży, wskaźniki dochodów, zadłużenia, obrotu produktem, średniego czasu sprzedaży, kosztów produkcji, kosztów godzinowych personelu itp. • Wiedza o tym, jak ustalić najbardziej odpowiednie wskaźniki dla naszej działalności rzemieślniczej jest niezbędna i wymaga dobrej znajomości procesów pracy oraz dobrego zrozumienia tego, co sprawia, że organizacja odnosi sukces lub porażkę, czyli jakie są kluczowe czynniki sukcesu w biznesie.

Training Fiche (SFA_TF_2_1_PL) -

Medium

W tej części skupimy się na komunikacji handlowej, jako jednym z elementów wzmacniających rozpoznawalność produktu. Zarządzanie przedsiębiorstwem jest ukierunkowane na sprzedaż i dystrybucję. Służy do dostarczenia produktu naszym klientom.

• Komunikacja handlowa jest jednym z czynników decydujących o sukcesie w firmach. Aby to zrobić, musimy wiedzieć, jakie instrumenty są w stanie skutecznie ją rozwijać. Od zarządzania komercyjnego ukierunkowanego na sprzedaż, po reklamę, public relations lub marketing. • Dzięki tym wszystkim składnikom możemy stworzyć odpowiednią kombinację działań, które zapewnią widoczność i rozgłos naszej firmie w konkurencyjnym środowisku. • Według Theodora Lewitta, warunkiem sukcesu firmy w zakresie konkurencji jest pozyskiwanie i lojalność klientów, firma musi dostarczać towary i usługi, których chce rynek, przychody muszą być większe niż koszty, firma musi określać swoje cele oraz strategie i musi istnieć system kontroli w celu monitorowania realizacji celów i, w stosownych przypadkach, umożliwiający sprostowanie decyzji. • Kierunek działań handlowych • W procesie marketingowym występują z jednej strony wymagania konsumentów, odzwierciedlone na rynku, a z drugiej strony produkty lub usługi, które firmy udostępniają na tym rynku, bezpośrednio lub za pośrednictwem pośredników. • Czasami funkcja dyrektora handlowego mylona jest z funkcją dyrektora sprzedaży. Chociaż na ogół osoby zajmujące te stanowiska ściśle współpracują i się komunikują przy opracowywaniu strategii rozwoju, istnieją pewne różnice między dyrektorem handlowym a dyrektorem sprzedaży. • Dyrektor sprzedaży jest odpowiedzialny za realizację celów sprzedażowych firmy i kierowanie sprzedawcami. • Z drugiej strony, dyrektor handlowy, w większej mierze zainteresowany jest sposobami rozwoju firmy i poszukiwaniu nowych możliwości dla działu sprzedaży. Dyrektor handlowy pracuje nad strategiami marketingowymi firm. • Kształtowanie systemu handlowego jest stosunkowo trudne, ponieważ wymaga kompleksowej analizy wielu zmiennych. Czasami trudno jest oszacować reakcję rynków na popyt, działania konkurencji, zróżnicowanie terytorialne i produktowe, zróżnicowane cele itp. • Marketing jest łącznikiem między obiema stronami relacji wymiany systemu handlowego, dopasowującym podaż (towary lub usługi) do popytu (potrzeby konsumentów lub użytkowników). Marketing pozwala na przeprowadzenie procesu marketingowego, identyfikację potrzeb i próbę ich zaspokojenia. Aby przeanalizować zaistniałe potrzeby, konieczne jest prowadzenie badań marketingowych. • W zarządzaniu biznesem istnieją zmienne kontrolowane i niekontrolowane. Kontrolowane zmienne to: Produkt, Cena, Dystrybucja i Promocja. Niekontrolowane to: rynek, konkurencja i środowisko.

Training Fiche (SFA_TF_2_2_PL) -

Medium

W tej części skupimy się na poznaniu narzędzi komunikacji, takich jak public relations. Public relations służy poprawie wizerunku marek, dzięki czemu odbiorcy kształtują one pozytywną opinię o naszych produktach. Istnieje wiele sposobów zastosowania public relations przez firmę, ale najczęściej wykorzystuje się organizację wydarzeń.

• Public Relations (PR) to narzędzie komunikacji, którego celem jest modyfikacja postaw wobec marki, produktu lub pomysłu. Ocena działań PR jest stosunkowo trudne ze względu na dużą liczbę zmiennych, które wpływają na skuteczności podejmowanych działań. PR różni się w tym aspekcie od reklamy, dla której możliwe jest dokładniejsze określenie mechanizmów kontroli wyników. • Jednym z narzędzi PR jest organizacja wydarzeń, co pozwala na zwiększenie rozgłosu i poprawę wizerunku bez ponoszenia kosztów reklamy. • Dzięki temu organizacja może pozyskać informacje z otoczenia, od swoich interesariuszy (grup interesu, ang. stakeholders) i w sposób bardziej adekwatny odpowiadać na ich oczekiwania poprzez skuteczne kształtowanie relacji organizacji z otoczeniem społecznym. Interesariusze są to osoby, lub grupy osób, które mogą wpływać, lub które odczuwają wypływ działalności organizacji. W procesie kształtowania strategii i podejmowania decyzji marketingowych istotne może być wzięcie pod uwagę oczekiwań interesariuszy, ponieważ mogą oni wpływać na powodzenie podejmowanych przez firmę przedsięwzięć. • Organizacja wydarzenia ma na celu poprawę wizerunku lub po prostu zaistnienie firmy lub marki na rynku. Media publikują wiadomości o wydarzeniu w telewizji, radiu, czasopismach, Internecie itp. W tych wiadomościach firma lub marka jest głównym bohaterem. W taki sposób firma zdobywa rozgłos. Oznacza to bezpłatne rozpowszechnianie wiadomości o firmie lub marce, które ostatecznie wzmacniają jej widoczność i zasięg. • Różnica między reklamą a rozgłosem polega na tym, że reklama jest płatna - firma płaci za rozpowszechnianie wiadomości kontrolowanej; podczas gdy rozgłos jest bezpłatny - media publikują wiadomości związane z produktem lub firmą, ale nie są kontrolowane przez firmę. Firma ponosi jedynie koszty organizacji wydarzeń. Dobra kampania PR wraz z innymi działaniami komunikacyjnymi lub marketingowymi może być korzystna dla firmy. Jednak niepowodzenie może też prowadzić do spadku zaufania i utraty klientów. • Konieczne jest odpowiednie planowanie strategiczne, obejmujące analizę wszystkich działań, które należy przeprowadzić w odpowiednim czasie.

Training Fiche (SFA_TF_2_3_PL) -

Medium

Główną funkcją reklamy jest zapewnienie widoczności produktu, poprzez odpowiadanie na potrzeby naszych potencjalnych klientów. Dzięki reklamie produkty są widoczne na rynku dla potencjalnych klientów firmy.
Reklama podkreśla zalety produktu w stosunku do produktów konkurencyjnych. Firma może wybrać różne media i środki przekazu, aby dotrzeć z reklamą do odpowiednich grup odbiorców.

 

• Reklama to kontrolowany proces komunikacji, który wykorzystuje środki masowego przekazu do promocji produktów, usług, pomysłów lub instytucji. • Jest to odpłatne przekazywanie informacji przeprowadzane za pośrednictwem środków masowego przekazu (płatne reklamy), których przekaz jest kontrolowany przez reklamodawcę. Reklamodawca ukierunkowuje przekaz w określonym celu, najczęściej z intencją stymulowania popytu na usługi i produkty lub zmianę opinii lub zachowań konsumenta. • Reklama to narzędzie komunikacji, które poprawia widoczność produktów i usług odróżniając je od konkurencji. • Najważniejszymi elementami reklamy są nadawca (reklamodawca lub agencja reklamowa), wiadomość (treść reklamy), odbiorca (klienci, kupujący) i kanał (środki za pomocą których komunikat reklamowy jest przekazywany) • Reklama stale ewoluuje i niezbędne jest kreowanie nowych wiadomości, aby dotrzeć do odbiorcy i przekonać go do zakupu. W reklamie ważne jest, by dobrze określić cele i korzyści wynikające z podejmowania akcji reklamowej, ponieważ kampanie reklamowe ukierunkowane są na przekazanie unikatowej oferty sprzedażowej. • Innym istotnym aspektem jest wybór mediów do kampanii reklamowej. Możemy rozróżnić medium od wsparcia. Media reklamowe to kanały komunikacji masowej. Głównymi mediami są gazety, czasopisma, radio, telewizja, reklama zewnętrzna (tzw. reklama “above the line”); podczas gdy działania reklamowe skierowane do konkretnego klienta, jak marketing bezpośredni, promocje sklepowe, Internet itp. Nazywane są reklamą „below the line”). • Kiedy mówimy o wsparciu, mamy na myśli różne opcje, które reklamodawca może wykorzystać w każdym z istniejących mediów. Można powiedzieć, że medium to telewizja, a wsparcie to spot; Podczas gdy radio byłoby medium, klin reklamowy byłby wsparciem.

Training Fiche (SFA_TF_2_4_PL) -

Medium

W tej części skupimy się na komunikacji handlowej. Znajomość narzędzi takich jak zarządzanie biznesem, reklama, public relations czy marketing jest bardzo ważna.

Zarządzanie przedsiębiorstwem jest ukierunkowane na sprzedaż i dystrybucję i ma na celu przybliżenie klientom oferowanych produktów. Główną funkcją reklamy jest zapewnienie widoczności produktu oraz pozyskanie zainteresowania klientów poprzez odpowiadanie na ich oczekiwania.

Public relations służy poprawie wizerunku marek, dzięki czemu wpływają one na pozytywną opinię o produktach firmy. Marketing jest z kolei kluczowym obszarem w prowadzeniu firmy. Kształtowanie strategii marketingowej polega na wyborze elementów tzw. marketingu mix: ceny, punktu sprzedaży(kanałów dystrybucji), promocji i charakterystyk produktu.

 

• Marketing to proces pozyskiwania potencjalnych klientów lub klientów zainteresowanych produktami i / lub usługami firmy. Marketing obejmuje badania, promocję, sprzedaż i dystrybucję produktów lub usług firmy. Koncentruje się na badaniu zachowań rynkowych i konsumenckich oraz analizuje zarządzanie handlowe w celu przyciągnięcia, pozyskania i utrzymania klientów poprzez zaspokojenie ich oczekiwań i potrzeb. • Podstawy marketingowe stanowi koncepcja marketingu mix, tzw. 4P (produkt, punkt sprzedaży, promocja i cena – ang. price). Produkt i dystrybucja są długoterminowymi instrumentami strategicznymi, ponieważ planowane i kształtowane są w długim okresie czasu i nie można ich często modyfikować. • Cena i promocja to instrumenty taktyczne, ponieważ można je łatwo i szybko modyfikować. Produkt może być namacalny i niematerialny; oznacza to, że produkt można wytworzyć do użycia. Wyróżnia się produkty fizyczne (namacalne) oraz niematerialne związane z usługami. • Punktem sprzedaży są kanały, za pośrednictwem których produkty są sprzedawane na rynku (dystrybucja, plasowanie). • Cena to kwota pieniędzy naliczona za produkt lub usługę lub suma wartości, które konsumenci płacą w zamian za korzyści wynikające z posiadania lub korzystania z towaru lub usługi. Cena jest jedynym elementem marketingowym, który generuje zyski, reszta generuje koszty. • Możemy zdefiniować promocję jako komunikację między firmą a klientem. Bez komunikacji klient nie pozna produktu i nie będzie w stanie go pozyskać. Promocja obejmuje reklamę, public relations, promocję sprzedaży itp.

   MANAGEMENT FOR SUCCESS
Training Fiche (SFA_TF_2_5_PL) -

Medium

Według Roberta Leduc: „Marka to nazwa, termin, symbol lub projekt lub ich kombinacja, przypisana do produktu lub usługi, za które jest bezpośrednio odpowiedzialna. To ona powinna uczynić produkt rozpoznawalnym i odróżnić go od konkurencji; musi gwarantować jego jakość i ciągłe doskonalenie.”

Aby odróżnić naszą firmę od konkurentów, musimy dobrze zarządzać marką.

Logo jest materializacją marki w formie obrazu, jednak marka to nie tylko logo. Pojęcia wizerunku, tożsamości i reputacji są bardzo ważne dla firmy; ponieważ dobre lub złe zarządzanie tymi elementami może przynieść nam wiele korzyści lub wiele strat, w zależności od ich odpowiedniego wykorzystania.

• Zarządzanie marką daje rozgłos poprzez reklamę i inne formy komunikacji zewnętrznej, gwarantuje bezpieczeństwo i zależy od jakości. Nieznana marka nie ma wartości. Marki pomagają zidentyfikować produkt, pozwalają również na porównanie z innymi i pomagają konsumentowi w dokonaniu wyboru. • Marki stale się rozwijają. Logo to przedstawienie graficzne, dlatego wymaga uwzględnienia takich elementów, jak: typografia, kolory firmowe i kształt logo. Aby logo było skuteczne, musi mieć szereg cech, takich jak: zwięzłość, łatwość odczytu, łatwość wymowy, zapamiętywanie i inne. • Jako część logo możemy rozróżnić między Izototypem, który jest częścią symboliczną (bez tekstu) marki, a Imagotypem, który jest zestawem ikoniczno-tekstowym, w którym tekst i symbol są wyraźnie zróżnicowane (mogą działać osobno). I wreszcie Isologo, gdzie tekst i obraz połączone są w jednym bloku. • Marka, tożsamość, reputacja • Wizerunek, tożsamość i reputacja to trzy podstawowe elementy wartości marki. Czasami pojęcia, te są mylone. • Najpierw zdefiniujemy każde z tych pojęć, a następnie odróżnimy je od siebie. ● Wizerunek to ogólne wrażenie, na podstawie którego otoczenie ocenia firmę. ● Tożsamość polega na projektowaniu, za pośrednictwem wewnętrznego i zewnętrznego programu komunikacyjnego, zestawu systemów, struktur i wartości, które dominują w firmie. ● Reputacja to reprezentacja postrzegania przeszłych działań firmy oraz przyszłych oczekiwań, które opisują ogólne wrażenie jakie odnoszą kluczowe grupy interesariuszy firmy względem jej głównych rywali. (Forbrum, 1997) • Tym, co wyróżnia wizerunek od tożsamości, jest to, że jest to wrażenie wywoływane w otoczeniu zewnętrznym –czyli to, co klienci myślą o naszej marce; podczas gdy tożsamość jest tym, co marka chce przekazać. Tożsamość i wizerunek nie są tożsame w odbiorze konsumentów, jednak efektywna komunikacja może je do siebie zbliżyć. • Reputacja z kolei to długoterminowa koncepcja uwzględniająca oczekiwania różnych interesariuszy względem marki. • Fombrum i Van Riel wiążą reputację z 5 atrybutami biznesowymi: widocznością, różnicowaniem, autentycznością, przejrzystością i siłą.

Training Fiche (SFA_TF_3_1_PL) -

Advanced

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest stosunkowo słabo reprezentowany w gospodarce globalnej. W ciągu ostatniej dekady postępujące zmiany technologiczne i strukturalne, ułatwiły MŚP uczestnictwo w gospodarce międzynarodowej. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, a zwłaszcza Internetu, jest głównym czynnikiem ułatwiającym przepływ informacji i zwiększającym potencjał rynkowy mniejszych firm.

- Przed rozpoczęciem procesu selekcji firma musi zdecydować o optymalnej liczbie rynków, na które będzie chciała wejść. Jest to decyzja strategiczna, w której możliwe są dwie skrajne alternatywy:. koncentracja lub dywersyfikacja. Pomiędzy tymi opcjami istnieją też różne opcje pośrednie. - Koncentracja, w tej strategii, firma koncentruje swoje zasoby na ograniczonej liczbie rynków, dzięki czemu może uzyskać stały i rosnący poziom sprzedaży na każdym z nich. Opcja ta ma wiele zalet dla mikroprzedsiębiorstw: większą znajomość wybranych rynków, możliwość oferowania zróżnicowanego i dostosowanego produktu, redukcję kosztów logistyki i administracji. - Z kolei, dywersyfikacja, to strategia wzrostu, która opiera się na sprzedaży na większej liczbie rynków, nawet jeśli szkodzi to osiągnięciu znacznego udziału w niektórych z nich. Uzasadnienie tej alternatywy opiera się na następujących kwestiach: dostęp do informacji porównawczych na rynkach światowych, zmniejszone uzależnienie od niewielkiej liczby rynków, wykorzystanie krótkoterminowych przewag konkurencyjnych, wykorzystanie możliwości ekonomicznych cen. - Główne bariery wejścia dla małych firm: - Ograniczenia zasobów finansowych. Ograniczenia zasobów finansowych mogą wpływać na różne aspekty działalności firmy. Firma z sektora sztuki i rzemiosł artystycznych działająca na rynkach międzynarodowych musi mieć środki na finansowanie działalności handlowej i marketingowej (odwiedzać rynki, uczestniczyć w targach i wyjazdach, przygotowywać materiały promocyjne itp.). - Brak przygotowanej kadry kierowniczej. Brak odpowiednich kadr czasami objawia się tym, że wiele mikroprzedsiębiorstw nie ma pracowników mówiących w języku obcym. Obecnie nie ma możliwości, by firma podjęła działalność na rynkach międzynarodowych bez odpowiednio przygotowanej strony internetowej w języku angielskim. Konieczna jest również minimalna znajomość technik handlu zagranicznego. Internacjonalizacja wymaga, by menedżerowie byli do niej przygotowani i mieli przynajmniej minimalną wiedzę na temat rynków, na które firma chce wejść. - Trudności w identyfikacji potencjalnych klientów lub partnerów oraz możliwości biznesowych w innych krajach. Wiele informacji można uzyskać przez Internet, ale konieczna jest umiejętność ich wyszukiwania właściwych informacji. Dla mikroprzedsiębiorstw może być to trudne ze względu na nieodpowiedni poziom przygotowania kadrowego w tym zakresie. - Trudności w uzyskaniu informacji o rynkach zagranicznych. Jeśli chodzi o badania rynku, szczegółowe regulacje, Internet dostarcza wiele istotnych informacji, jednak rzadko mikroprzedsiębiorstwa podejmują aktywne działania w celu znalezienia informacji na ten temat.

Training Fiche (SFA_TF_3_2_PL) -

Advanced

W ostatnich latach następuje proces globalnej restrukturyzacji przemysłu, który w połączeniu z postępem technologicznym (szczególnie w zakresie ICT), jest główną siłą napędową szybkiego rozwoju transgranicznych sojuszy strategicznych, fuzji i przejęć oraz tworzenia sieci między firmami. Dla mikroprzedsiębiorstw oznacza to możliwości zostania partnerami w międzynarodowych sojuszach strategicznych; uczestnikami transgranicznych  fuzji i przejęć; zostania wyspecjalizowanym dostawcą dla międzynarodowych przedsiębiorstw; uczestnictwa w zglobalizowanych nieformalnych sieciach i / lub sieciach zdalnych.

· Wielkość firmy jest kluczowym warunkiem internacjonalizacji, być może najważniejszym. Istnieje wyraźny związek między wielkością firmy a działalnością eksportową, dlatego rzemieślnicy powinni korzystać z form wejścia dostosowanych do profilu firmy. · Gdy firmy, które same nie osiągną minimalnej wielkości, mogą to zrekompensować innymi mechanizmami: współpracą lub stowarzyszeniem partnerstw z innymi firmami, skorzystaniem z usług doradców ds. Handlu zagranicznego. · Istnieje wiele mechanizmów, które umożliwiają im dostęp do usług wsparcia dla wspólpracy międzynarodowej, których nie mogliby otrzymać jako pojedyncze podmioty. Wybrany przez firmę sposób wyjścia na rynki zagraniczne jest bardzo istotną kwestią w procesie internacjonalizacji firmy. · Międzynarodowy wymiar firmy przejawia się w trzech aspektach: 1) eksport: bezpośredni i pośredni 2) umowy o współpracy (licencje, koncesje lub agenci i franczyzy) 3) umowy o współpracy akcjonariuszy poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które mogą być realizowane na dwa sposoby - poprzez własne spółki zależne, zarówno handlowe i / lub produkcyjne, jak i poprzez joint venture. · Poszczególne formy wejścia charakteryzowane są przez następujące zmienne: stopień kontroli, zaangażowanie zasobów, koszty wyjścia, potencjał umożliwiający zdobywanie wiedzy itp. Małe firmy mogą otrzymać pewne wsparcie, które rekompensuje ich małe rozmiary. Na przykład poprzez wykorzystanie współpracy biznesowej. Oznacza to, że łącząc się, z innymi firmami: poprzez konsorcja eksportowe, tworzenie klastrów biznesowych, umowy o dzieleniu usług mogą wchodzić na rynki zagraniczne. Za pośrednictwem tych stowarzyszeń MŚP mogą dzielić wydatki, aby mieć usługi, których jako pojedyncze podmioty nie mogłyby uzyskać. · Stworzenie konsorcjów eksportowych jest interesującą możliwością dla mikroprzedsiębiorstwa z sektora sztuki i rzemiosł artystycznych. Konsorcjum jest definiowane jako wzajemne porozumienie przedsiębiorstw o różnej formie prawnej na potrzeby zwiększenia swojego potencjału w zakresie eksportu. · Konsorcja mogą być konstruowane w różny sposób i mieć różne charakterystyki, jednak u ich podstawy leży założenie o współpracy w zakresie działalności eksportowej. Dodatkową zaletą konsorcjów jest to, że często otrzymują wsparcie od administracji publicznej. · Inną możliwą formą stowarzyszenia są klastry biznesowe. Jest to grupa firm i instytucji o zbliżonym położeniu geograficznym, które działają w jednej dziedzinie i współdziałają ze sobą.

Training Fiche (SFA_TF_3_3_PL) -

Advanced

Jednym z największych wyzwań firm jest znalezienie idealnego kanału sprzedaży dla ich produktów. Wybór efektywnego kanału ma istotny wpływ na sukces sprzedaży, ponieważ jest to sposób, w jaki klient będzie wchodził w interakcje z Twoją firmą. Aby wybrać najlepszą opcję, trzeba mieć dobrze określoną strategię marketingową i dogłębnie poznać docelowych odbiorców produktów i usług. Konieczne jest również dokładne poznanie specyfiki każdego kanału i sposobu jego działania.

● Większość producentów nie sprzedaje swoich produktów bezpośrednio do użytkownika końcowego. Pomiędzy znajduje się szereg pośredników, którzy pełnią różne funkcje. Pośrednicy ci tworzą sieć kanałów dystrybucji. ● Mikroprzedsiębiorstwa z sektora sztuki i rzemiosł artystycznych mogą przekazać część zadań sprzedażowych do pośredników. Takie delegowanie oznacza jednak utratę kontroli nad procesem i tym, do kogo produkty ostatecznie trafiają. Współpraca z pośrednikami ja jednak pewne zalety: ● wielu producentów nie ma wystarczających zasobów, by prowadzić działania marketingowe i sprzedażowe w sposób bezpośredni ● działania marketingowe i sprzedaż bezpośrednia nie są skuteczne w przypadku niektórych produktów ● producenci, którzy tworzą własne kanały dystrybucji mogą zdobyć przewagę poprzez inwestycje we własny biznes ● Pośrednicy zwykle osiągają wyższą efektywność, dzięki czemu towary są szeroko dostępne na rynkach docelowych. Dzięki kontaktom, doświadczeniu, specjalizacji i szerszej skali działalności specjaliści ci zwykle oferują firmie więcej, niż firma może osiągnąć samodzielnie. ● Rodzaje kanałów dystrybucji ● Kolejnym krokiem po wyborze rynków docelowych jest wskazanie kanałów dystrybucji. Kanały dystrybucji mogą być podzielone na kanały bezpośrednie oraz pośrednie. Kanały pośrednie z kolei mogą być podzielone na kanały jednopoziomowe, dwupoziomowe i trzypoziomowe, w zależności od liczby pośredników między producentem i odbiorcą finalnym. ● Kanał bezpośredni, (tzw. kanał o poziomie zerowym, Zero-level channel) oznacza sytuację, w której producent sprzedaje dobro bezpośrednio do klienta końcowego. Sprzedaż bezpośrednia nie obejmuje pośredników, stąd producent nawiązuje bezpośredni kontakt z klientem w punkcie sprzedaży. Kanały bezpośrednie mogą być wykorzystywane przez producentów, których docelowe segmenty klientów są skoncentrowane w jednym punkcie geograficznym. ● Pośrednie kanały dystrybucji (sprzedaż przez pośredników) oznacza sytuację, w które producent włącza podmioty pośredniczące w proces sprzedaży produktów do klienta końcowego. Kanały pośrednie dzielą się na trzy grupy: ▪ kanały jednopoziomowe (Producent - detalista- klient): dystrybutor kupuje produkty od producenta, a następnie sprzedaje je klientom. ▪ kanały dwupoziomowe (Producent - hurtownik - detalista - customer): Hurtownicy kupują towar od producentów, rozdzielają na małe opakowania i sprzedają detalistom, którzy ostatecznie sprzedają ją klientom końcowym ▪ kanały trzypoziomowe (Producent - agent - hurtownik - detalista - klient) Trzypoziomowy kanał dystrybucji oprócz hurtownika i detalisty włącza również agenta, który pomaga w sprzedaży towarów

Training Fiche (SFA_TF_3_4_PL) -

Advanced

Kanały dystrybucyjne składają się z łańcucha współzależnych organizacji zaangażowanych w proces udostępniania produktu lub usługi do użytku lub konsumpcji. Sprawna organizacja i planowanie działań dystrybucyjnych pozwala firmom optymalizować procesy i obniżać koszty.

Przedsiębiorstwa z sektora sztuki i rzemiosł artystycznych mają cztery możliwości dystrybucji sposobów sprzedaży: ● dystrybucja szeroka, tego rodzaju dystrybucja stara się objąć maksymalną liczbę możliwych punktów sprzedaży, bez dokonywania wstępnej selekcji ● dystrybucja intensywna - polega na oferowaniu produktu w wielu punktach sprzedaży, tak by pokryć rynek i żeby konsument miał łatwy dostęp do oferowanego wytworu rzemiosła. ● dystrybucja selektywna polega na dokonaniu selekcji na podstawie kryteriów geograficznych, demograficznych lub praktycznych (na przykład punkty z łatwym dostępem, blisko punktu produkcyjnego). Jest to strategia zalecana dla produktów, które mają się wyróżniać względem konkurencji ● dystrybucja wyłączna polega na wybraniu kilku (niewielu) ekskluzywnych punktów sprzedaży w celu podniesienia prestiżu marki. Wyłączna dystrybucja to świetna opcja, aby mieć większą kontrolę nad swoimi produktami i większą marżę zysku. · Działania w obrębie kanałów dystrybucji · Działania, które pomagają firmie w odpowiednim ukształtowaniu procesu dystrybucji są następujące: ● Lepsza obsługa klienta, dział sprzedaży może zarządzać produktami i usługami w zależności od potrzeb klienta. Ponadto czas reakcji zostanie skrócony, dzięki czemu jakość serwisu będzie wyższa. ● Zaprojektowanie i zaplanowanie trasy transportu, a także odpowiedni dobór sposobów i środków dystrybucji produktów wśród klientów pozwalają zoptymalizować cały proces dostawy ● Zarządzanie zapasami. Magazynowanie materiałów powinno być uszeregowane wg priorytetów przy uwzględnieniu takich kwestii jak: systemy sprzedaży firmy, charakterystyki produktów- najbardziej pożądane przez klientów lub łatwo psujące się. Jest wiele elementów, które należy wziąć pod uwagę: rodzaj produktu, wielkość zapasów, przestrzeń i miejsce przechowywania itp. Firma powinna mieć pełną kontrolę nad zapasami. ● Przetwarzanie zamówienia. Dobre zarządzanie i planowanie zapasów pozwala bardzo szybko przetwarzać zamówienia, zaspokajając zapotrzebowanie klientów w odpowiedni sposób ● Zarządzanie danymi pozwala poznać własny produkt i system przechowywania. Możemy uzyskać dużą ilość informacji dotyczących zamówień, wykrywania błędów i incydentów krytycznych itp.

Training Fiche (SFA_TF_3_5_PL) -

Advanced
Two aspects are important in the economic and business world today. Globalization, which involves the internationalization taken to the extreme and technological change, which involves the substantial shortening of the life cycle of products. In this context logistics has become, and it will be even more in the future, a basic tool for solving complex global competitive pressures and to promote strategic and comprehensive development of enterprises in continuous technological change.

Business logistics encompasses a whole network of elements and processes that, if not managed properly, the company could possibly end up in bankruptcy.

The key aspect of logistics is that it helps us place the right products, in the right place, at the right time and in the desired conditions, in order to contribute, as much as possible, with the profitability of a company. The logistics function is key to satisfying the consumer, which implies: timely delivery, large inventories, wide assortment, return policies. • A competitive advantage can be achieved if good logistics is carried out, better services are provided at lower prices. There are cost savings for both companies and customers, since about 15% of the product price corresponds to transportation. Improvements in information technologies have created opportunities that help logistics through computer programs for the supply chain management process, bar codes, satellite tracking of transport, electronic order transfer and payments, among others. The implementation of integral logistics implies the provision of better customer service and the reduction of distribution costs. For this, teamwork is required both within the company and among all organizations in the distribution channel. Teamwork within the company strengthen relationships between departments. Its objective is to transform traditional supply chains into integrated value chains. Creation of logistics partners in order to provide greater value to the customer, strong relationships are developed with suppliers, transport companies, warehouses and service providers. External logistics providers help customers strengthen slow and overflowed supply chains and deliver customers quickly and reliably.