OER-CRAFT

Základy analýzy trhu pre internacionalizáciu a konkurencieschopnosť

MA_C_1_SK  

 Title:
Základy analýzy trhu pre internacionalizáciu a konkurencieschopnosť
 Keywords
analýza trhu, zákazníci, konkurencia, trendy, bariéry, partneri, podpora, on-line nástroje, lokalizácia, jaz
 Author:
Comenius
 Languages:
English
 Objectives/goals:
Po prečítaní týchto vzdelávacích materiálov budete rozumieť základným princípom, krokom a výhodám analýzy trhu. Budete mať možnosť vykonať vlastnú analýzu trhu, alebo identifikovať prístup a podporné služby, ktoré sú k dispozícii na jednotnom európskom trhu. Budete mať možnosť analyzovať svoje potenciálne zahraničné trhy (t.j. chápať hlavné trendy, dopyt, konkurenciu a ceny) pomocou dostupných on-line nástrojov. Porozumiete lokalizácii, jej úrovniam a možnostiam, naučíte sa čo robiť a čo nerobiť pre úspešnú lokalizáciu, a pochopíte úlohu krajiny v súvislosti so značkou. Oboznámite sa s osvedčenými postupmi, ako získať referencie, zvýšiť si hodnotenie od vašich zákazníkov, zlepšiť si kredibilitu a dôveryhodnosť vášho on-line imidžu a vybudovať tak vynikajúci profil predajcu na on-line trhu. Budete oboznámení s procesom, ako si vyberať partnerov na zahraničných trhoch pre podporu svojho podnikania, internacionalizácie a konkurencieschopnosti.

 Description:
V časti kurzu venovanému kľúčovým princípom a základným krokom analýzy trhu sa naučíte základy a výhody analýzy trhu, jednoduchý zoznam úloh pre vykonávanie svojej analýzy trhu, a kde nájsť pomoc a podporu pre zahraničné analýzy trhu na jednotnom európskom trhu. zvyčajne poznáte miestny trh a vašich zákazníkov celkom dobre, niekedy dokonca aj osobne, avšak rozšírenie pôsobenia podniku na zahraničný trh býva častokrát úplne iný príbeh. Rozhodnutie o tom, či a ako vstúpiť na zahraničný trh sú častokrát založené na pochopení priemyslu a cieľového trhu, vašich konkurentov a reguláciách. Tieto informácie získate práve pomocou analýzy trhu.¬†
V časti kurzu venovanému online nástrojom pre analýzu trhu sa zoznámite s vybranými dostupnými a bezplatnými on-line nástrojmi a technikami, ktoré môžu byť použité na výskum a analýzu trhu pri skúmaní potenciálnych zahraničných trhov pre vaše produkty. Tieto nástroje a techniky boli vybrané z rôznych možností, aby čo najlepšie zodpovedali potrebám umelecko-remeselných mikropodnikov. Dobrá znalosť potenciálnych zahraničných trhov vám pomôže pochopiť hlavné trendy, dopyt, konkurentov a ceny na zahraničnom trhu, a na ne zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť vašu stratégiu vstupu. Nakoľko pravdepodobne využijete on-line kanály k dosiahnutiu celoeurópskeho trhu, on-line nástroje sú veľmi dôležitou súčasťou analýzy trhu. Najprv začneme s prehľadom dostupných on-line nástrojov a zdrojov, potom sa naučíte ako ich využívať v podobe jednotlivých krokov analýzy trhu, a nakoniec sa naučíte nejaké technické tipy a rady.
V časti kurzu venovaného lokálnemu zmýšľaniu na zahraničných trhoch sa dozviete, aké sú limity a možnosti lokalizácie, niekoľko rád, ako pristupovať k lokalizácii vášho produktu, rovnako ako aj postrehy, ako sa vysporiadať so silnými a slabými stránkami určenými vašou značkou v danej krajine. Úprava svojho výrobku na podmienky miestneho trhu (tj. lokalizácia) je vždy problém pri úvahách o stratégii vstupu na zahraničné trhy. Na jednej strane sú obvykle každé vaše výrobky jedinečné a sú vo všeobecnosti pomerne ľahko upraviteľné bez vysokých investičných potrieb. Avšak, na druhej strane niekedy zisťujete, že váš produkt ako taký nie je vhodný pre zahraničný trh, a to najmä v dôsledku rôznych kultúrnych dôvodov.¬†
V časti kurzu venovaného budovaniu dôvery zákazníkov a získavaniu referencií sa dozviete, ako správne budovať dôveru zákazníkov a získať referencie od svojich budúcich zákazníkov pri exporte na vaše potenciálne zahraničné trhy. Jednou z prekážok, ktorým čelia pri vstupe na zahraničný trh nie len umelecko-remeselné mikropodniky, ale rovnako aj všetky ostatné podniky, je nedostatok dôvery a súvisiace obavy o získanie miestnych zákazníkov. Našťastie existujú niektoré osvedčené postupy, ktoré vám pomôžu do istej miery tieto prekážky prekonať. Patria medzi ne spomínané rady ako získať referencie a recenzie od zákazníkov a pôsobiť dôveryhodne a vytvoriť si na trhu dôveryhodný imidž. Taktiež vystupovať z davu a byť viditeľný predajca na on-line trhu vám len pomôže v tomto úsilí preraziť na zahraničné trhy.
V časti kurzu venovanému hľadaniu partnerov na zahraničných trhoch sa dozviete ako nájsť vhodných partnerov na zahraničných trhoch, ktorí dodávajú svoj výrobok koncovým spotrebiteľom. Dobrý obchodný partner je jedným z kľúčových faktorov úspechu v cieľovom trhu, ktoré vám pomôžu s rastom vášho podniku. Existuje niekoľko krokov, ktoré by mali platiť v procese hľadania partnerov: 1. Vyberte si jeden z rôznych prístupov, alebo ich kombinácie, ktoré môžu byť použité v procese využívania partnerov v zahraničí. Voľba každého z nich závisí na vašej zvolenej stratégii, od vašich znalostí/ako ste dobrý v podnikaní v zahraničí a takisto vašom úsilí a prostriedkoch, ktoré chcete venovať tejto činnosti. 2. Vyberte spôsoby (techniky, stratégie), ako nájsť partnerov a nadviazať s nimi kontakty. 3. Potom ako ste si určili svojich partnerov, ďalším krokom by malo byť preverenie ich reputácie a finančnej situácie pred vstupom do akýchkoľvek dohôd.


 Course contents:

 Základy analýzy trhu pre internacionalizáciu a konkurencieschopnosť

HLAVNÉ ZÁSADY A ZÁKLADNÉ KROKY ANALÝZY

Clic to read  SEKCIA 1: ČO JE TO ANALÝZA TRHU?• Analýza trhu jednoducho povedané študuje atraktivitu a dynamiku na vybranom trhu v rámci vybraného odvetvia. Je veľmi dôležité pochopiť to, ako potenciálny zahraničný trh funguje a čo zákazníci chcú. Poznatky z analýzy trhu by mali pomôcť určiť, akým smerom sa uberať a ako udržať konkurenčnú výhodu. Vaša analýza trhu by mala obsahovať prehľad o vašom odvetví, pohľad na váš cieľový trh, analýzu konkurencie, a všetky právne predpisy, ktoré budete musieť dodržiavať. Prieskum trhu vám pomôže porozumieť svojim zákazníkom, zoznámite sa s konkurenciou a koľko sú ľudia ochotní zaplatiť za váš produkt alebo službu.
• Analýzu potenciálnych zahraničných trhov možno rozdeliť podľa bodov do piatich krokov:¬†
1. rozhodnutie, ktoré otázky je potrebné zodpovedať,
2. rozhodnutie, ktoré informácie je potrebné získať na zodpovedanie týchto otázok,
3. ako tieto informácie zanalyzovať,
4. ako budete analyzovať,
5. a čo budete robiť s jej výsledkami.

• Analýza trhu by vám mala pomôcť pochopiť nasledovnú problematiku:
A. Opis odvetvia a jeho vyhliadky – Aký je súčasný stav odvetvia? Aká je veľkosť trhu? Aké sú súčasné trendy? V ktorom štádiu životného cyklu je váš trh a aký je jeho plánovaný rast?¬†
B. Cieľový trh - Kým obsah predchádzajúcej časti analýzy trhu bol trochu zovšeobecnený, tak ďalšie kroky musia byť už konkrétnejšie. Musíte mať jasnú predstavu o vašom cieľovom trhu, než sa rozhodnete, či vstúpite alebo nie. Mnoho podnikateľov si myslí, že každý trh je ich potenciálny, ale v skutočnosti to tak rozhodne nie je. Zameraním sa na trhy s vašimi skutočnými zákazníkmi, budete môcť nasmerovať svoje úsilie pre vstup na trh a tým pádom efektívnejšie využiť vaše obmedzené zdroje a kapacity. Daná sekcia cieľového trh vašej analýzy trhu by mala obsahovať nasledovné:
o Osobnosť zákazníka a jeho bližšia charakteristika: Budete chcieť zahrnúť demografické faktory, ako je vek, ich príjmy a v akej lokalite bývajú. Okrem toho je tiež nutné myslieť na psychografický profil vašich zákazníkov. To znamená, že potrebujete pochopiť ich záujmy a nákupné zvyklosti, rovnako ako musíte byť schopný vysvetliť, prečo ste práve vy schopný uspokojiť ich potreby.
o Rozsah trhu: pokúste sa odhadnúť, akú sumu vaši zákazníci na cieľovom zahraničnom trhu každoročne utratia v kategórií vašich výrobkov. To vám niečo napovie o rozsahu potenciálneho trhu pre vaše produkty. Pokúste sa vykresliť čo najreálnejší obraz. Ak tak chcete urobiť, musíte tiež zistiť, kto a kde sú vaši konkurenti.
C. Analýza konkurencie – Úplné pochopenie svojich konkurentov je dôležité pre niekoľko dôvodov. Je zrejmé, že je dobré vedieť, komu idete konkurovať a práve to vám pomôže odhaliť slabé stránky vašich konkurentov. Existujú zákazníci na vašom cieľovom trhu, ktorí sú ukrátení o isté produkty? Čo môžete ponúknuť, čo podobní umeleckí remeselníci neponúkajú? Konkurenčná analýza ako súčasť vašej analýzy trhu by mala obsahovať nasledovné súčasti:
o Trh: Kto sú vaši hlavní konkurenti? Mali by ste potenciálnych sekundárnych konkurentov, ktorí by mohli mať vplyv na vaše podnikanie?
o Silné a slabé stránky konkurentov: V čom sú vaši konkurenti dobrí? Aké sú ich slabé stránky? Skúste hľadať možnosti, ako prekonať konkurentov v oblastiach, kde vaši konkurenti zaostávajú.
o Bariéry vstupu: Aké sú potenciálne úskalia vstupu na zahraničný trh? Aké sú náklady na vstup? Môže na tento trh vstúpiť ktokoľvek?
o Okno príležitosti: Je vstup do vášho cieľového trhu časovo citlivé? Existujú nejaké časy v roku kedy je viac priaznivé vstúpiť? Máte možnosť získať výhodu novovznikajúceho trhu?
D. Predpisy – Existujú nejaké špecifické predpisy či obmedzenia v cieľovom zahraničnom trhu? Ak áno, ako sa s nimi mienite vysporiadať? Aké sú náklady na ich dodržiavanie?
Clic to read  SEKCIA 2: BENEFITY/INFORMÁCIE NADOBUDNUTÉ Z ANALÝZY?• Analýza trhu je dôležitým krokom pri zvažovaní vstupu na nový trh, najmä pokiaľ ide o trh v cudzej krajine. Vykonaním analýzy trhu máte možnosť získať cenné údaje, ktoré vám pomôžu spoznať svojich zákazníkov, určiť správnu cenotvorbu a zistiť slabé stránky vašich konkurentov. Stanovenie merných ukazovateľov vášho potenciálneho cieľového trhu a jeho následná analýza vám pomôže pri rozhodovaní, či a ako vstúpiť.
• Treba si uvedomiť, že nič nie je čiernobiele. Treba vždy posúdiť hodnotu informácií, ktoré by ste mohli potenciálne získať na základe analýzy trhu, a podľa toho konať vo vašom podnikaní. Ak rozsiahla analýza trhu je príliš časovo a finančne náročná v porovnaní s vašimi prípadnými tržbami z predaja či vašimi ambíciami, môžete hľadať aj iné riešenia.
• Analýza trhu vám pomôže nájsť odpovede na otázky často kladené umelecko-remeselnými tvorcami, keď uvažujú o vstupe na zahraničné trhy:
o Kde môžem nájsť informácie o cieľovom zahraničnom trhu?
o Ako sa líšim od svojich konkurentov na tomto trhu? Aké sú moje výhody a nevýhody? Aké sú moje jedinečné vlastnosti?
o Je tu niekto, kto ponúka podobný produkt?
o Môžem uspieť oproti mojim konkurentom?
Clic to read  SEKCIA 3: AKÁ JE VAŠA STRATÉGIA VSTUPU? AKÉ SÚ VAŠE HLAVNÉ STRATÉGIE?• Na zahraničný trh môžete vstúpiť rôznymi spôsobmi, ktoré sú všeobecne nazývané ako vstupné stratégie. Najvhodnejšie vstupné stratégie na zahraničné trhy pre umelecko-remeselné mikropodniky sú:
o Priamy export – predaj vašich výrobkov na zahraničných trhoch bez sprostredkovateľov, a to buď priamo vašim zákazníkom (spotrebiteľom alebo obchodníkom), alebo prostredníctvom miestneho distribútora, ktorý následne tovar rozpredá veľkoobchodu.
o Nepriamy export – predaj vlastných výrobkov prostredníctvom domácich exportných sprostredkovateľov. Môžete osloviť sprostredkovateľa, ktorý vykupuje produkty a stará sa o ich vývoz. V niektorých krajinách sú organizácie, ktoré vám v tejto oblasti vedia pomôcť tým, že spájajú remeselníkov s tradičným ľudovým umením.
o Export pomocou on-line kanálov, kde hrajú hranice krajín alebo fyzická vzdialenosť len veľmi malú rolu. Na export môžete využiť buď svoj e-shop alebo profil na sociálnych médiách na komunikáciu so zákazníkmi v každej krajine, kde ste schopní exportovať, alebo môžete použiť on-line trhovisko alebo podobné platformy (univerzálne trhoviská alebo špecificky zamerané na umelecko-remeselné výrobky). Trhoviská a iné platformy operujú medzinárodne (alebo dokonca na celom svete), ako aj lokálne. Uistite sa taktiež, že tieto kanály prijímajú predajcov z cudzích krajín.
Clic to read  SEKCIA 4: TRI HLAVNÉ SPÔSOBY AKO MOŽNO VYKONAŤ ANALÝZU TRHU• Jediný najlepší spôsob, ako vykonať analýzu trhu neexistuje. Všetko závisí od niekoľkých faktorov, ako sú napr. disponibilné zdroje, zručnosti, skúsenosti, ašpirácie na zahraničnom trhu, povaha zahraničného trhu a reálne hodnoty požadovaných informácií pre vaše podnikanie. Potom, ako tieto faktory zvážite, máte tri základné možnosti:
1. Vykonať analýzu trhu vo vlastnej réžií.
2. Spoľahnúť sa na vašich partnerov a sprostredkovateľov.
3. Pomocou dostupných podporných služieb na jednotnom európskom trhu.
Clic to read  SEKCIA 5: VYKONÁVANIE VLASTNEJ ANALÝZY TRHUZákladné kroky analýzy trhu
1) Trendy a životný cyklus vášho odvetvia
• Pokúste sa identifikovať hlavné trendy vo vašom potenciálnom trhu pre umelecko-remeselné výrobky v zahraničí. Tu sú niektoré otázky, na ktoré budete chcete nájsť odpoveď: rastie v danom odvetví online predaj, alebo vaši zákazníci preferujú tradičné kanály, ako sú miestne kamenné obchody alebo tradičné veľtrhy tvorcov? Ktoré produkty sa predávajú dobre? Sú zákazníci otvorení nákupu zahraničných výrobkov, alebo preferujú miestnych výrobcov? Sú produkty ponúkané na trhu založené skôr na tradičných ľudových výrobkoch, alebo preferujú viac štýlovejšie a univerzálnejšie výrobky? Aké sú momentálne módne trendy?
2) Odhadnite rozsah trhu
• Odhadovanie rôznych čísel na trhu pravdepodobne nie je najzábavnejšia časť analýzy trhu. Avšak, práve táto časť vám veľmi pomôže nadobudnúť základné vedomosti o tom, aký veľký je potenciál zahraničného trhu, a či je dostatočne veľký na ňom spustiť výnosný obchod. Zvyčajne sú tieto odhady viac umenie ako veda, ale existujú dve základné pravidlá, ktoré treba dodržiavať: 1) vždy hľadať tieto čísla na spoľahlivých zdrojoch (napríklad štatistiky zo štátnych alebo súkromných zdrojov, objektívne údaje z internetových trhovísk atď.); a 2) zostať konzervatívny.
• Pokúste sa odhadnúť nasledovné čísla:
o Celkový trh: Koľko zákazníkov chce/potrebuje produkty alebo kategóriu produktov, ktoré máte v pláne ponúkať? Aký veľký je trh z hľadiska predaných jednotiek alebo predaja? Samozrejme, že dospieť k nejakému rozumnému číslu môže byť náročné. Zdravý sedliacky rozum však postačí aby ste dospeli aspoň k základným číslam (napr. celkový počet zákazníkov, ktorí nakupujú on-line, ak teda hovoríme o on-line trhoviskách) a potom krok za krokom poupravovať základné číslo pomocou prepočítania rôznych atribútov vašej zákazníckej skupiny.
o Dosiahnuteľný trh: Na koľko zákazníkov môžete mať dosah s predajnými kanálmi, ktoré plánujete využiť (napr. on-line trhoviská, partneri, atď.)? Toto číslo je pre vás reálne skutočný počet zákazníkov o ktorých môžete uvažovať na príslušnom trhu.
o Cieľový trh: Koľkým zákazníkom chcieť skutočne predávať svoje výrobky po prvom roku na zahraničnom trhu? Jedná sa o podiel na trhu, ktorý chcete a môžete dostať s vašimi produktmi.
• Tiež sa snažte odhadnúť, aká je miera rastu vašich celkových a dosiahnuteľných trhov. Jednoducho povedané – rastie počet zákazníkov? Rastú alebo klesajú vo všeobecnosti výdavky na umelecko-remeselné výrobky, či už na špecifický produkt alebo na kategórie výrobkov?
3) Pochopte vášho zákazníka
• Na aký typ zákazníka sa zameriavate a aké sú trendy v tejto oblasti? Uistite sa, že vaše analýzy obsahujú číselné údaje a prognózy do budúcnosti.
• Sledujú sa dva základné aspekty – demografický profil a behaviorálna analýza. Podľa demografického profilu sa zákazníci delia podľa veku, príjmu, geografických a iných ľahko identifikovateľných kategórií. Behaviorálna analýza vo svojej najjednoduchšej forme identifikuje dôvody zákazníkov, pre ktoré sa rozhodli kúpiť si daný výrobok miesto iných alternatív, ich záujmy a nákupné zvyklosti.
• Všeobecne existujú tri hlavné spôsoby, ako môžete lepšie pochopiť vašich zákazníkov: 1) vcítiť sa do ich uvažovania a vyskúšať sa pozrieť na váš biznis z ich uhla pohľadu, 2) zbierať a analyzovať sekundárne údaje o nich, a 3) požiadať svojich zákazníkov, aby sa vyjadrili, čo si o vašom podniku myslia (vhodné pre už existujúce podniky).
• Potom, ako pochopíte základné demografické a behaviorálne atribúty vašich zákazníkov, môžete na ich podklad lepšie prispôsobiť vaše marketingové plány a mať istotu, že vaše výrobky spĺňajú potreby vašej cieľovej skupiny.
4) Pozrite sa na vašich konkurentov
• V tejto časti vašej analýzy trhu je cieľom pochopiť, kto vám reálne konkuruje. Budete chcieť pochopiť kľúčové prvky stratégie vašich konkurentov a analyzovať ich silné a slabé stránky.
• Dávajte si pozor na vyhlásenia ako "neexistuje žiadna konkurencia". V skutočnosti je veľmi nezvyčajné, že ste na trhu bez konkurencie. Ak naozaj veríte tomu, že neexistuje žiadna konkurencia, požiadajte niekoho, aby spravil pre vás prieskum. Ak stále nenachádzate konkurentov, môže existovať logické vysvetlenie – možno práve cielite na trh, ktorý nie je takýmto produktom určený.
• Nebojte sa vašej konkurencie. Aj keď existuje veľa vašich konkurentov, trh je roztrieštený, to môže to byť dobrá správa pre vás, keďže pravdepodobne ponúkate produkt, ktorý je naozaj žiadaný u vašich potenciálnych zákazníkov. Tu je potrebné zvážiť, či môžete nájsť na takomto trhu svoju konkurenčnú výhodu, alebo naopak je trh príliš presýtený alebo je už príliš neskoro naň vstúpiť.
• Uvedomte si, že okrem priamych konkurentov je tiež nutné brať do úvahy aj vašich nepriamych konkurentov. Napr. ak vyrábate ručne robené umelecké sklenené poháre, môžete sa tiež pozerať aj na iné značky plastových pohárov a keramických šálok ako na svoju nepriamu konkurenciu.
• Na to aby ste mohli systematicky analyzovať vašu konkurenciu, postupujte podľa nasledujúcich krokov: 1) nájdite aspoň 5 konkurenčných výrobkov/umelecko-remeselných výrobcov a preskúmajte ich webstránky/ponuku, 2) zapíšte si dôležité aspekty o ich ponukách, 3) ak narazíte na akýkoľvek indikátor rozsahu ich zákazníckej základne alebo konkrétne číslo zákazníkov, taktiež si ho zapíšte.
5) Zvážte bariéry vstupu
• V tomto kroku sa chcete dozvedieť, či existujú určité prekážky, ktoré vám môžu brániť pri vstupe na zahraničný trh. Typické prekážky vstupu na zahraničné trhy zvyčajne sú:
a) Fyzická (t. j. geografická) vzdialenosť. Máte kapacitu na poskytovanie služieb na trhu mimo svojej vlasti? Ste schopný dodávať do zvoleného trhu?
b) Psychologická vzdialenosť – kultúra, jazyk. Je váš výrobok prijateľný z kultúrneho hľadiska? Nie je váš výrobok špecifický len pre vašu rodnú krajinu? Dokážem komunikovať v miestnom jazyku? Dokáže väčšina z vašich potenciálnych zákazníkov hovoriť medzinárodným jazykom, ktorý môžete eventuálne použiť na komunikáciu s nimi?
c) Ekonomické prekážky – prístup k distribučným kanálom, ceny v porovnaní s konkurenciou (vrátane poštovného).¬†
d) Právne aspekty – Jednotný európsky trh by nemal klásť žiadne obmedzenie voľného pohybu tovaru. Môžu sa však vyskytnúť niektoré miestne zákony, požiadavky alebo pravidlá (napr. podmienky používania on-line trhoviska), ktoré treba dodržiavať.
Zvážte vyššie uvedené typy prekážok. Sú vôbec relevantné pre váš potenciálny zahraničný trh? Ak je tomu tak, ako by ste sa mohli pokúsiť ich prekonať?
6) Pozrite sa na predpisy
• V tomto kroku sa uistite, že ste pochopili hlavné predpisy súvisiace s obchodovaním na zahraničnom trhu. Ak máte v pláne použiť on-line trhovisko, uistite sa, že ste sa oboznámili s používateľskými podmienkami, nakoľko aj toto sú pre vás dôležité predpisy.
• Viac informácií o predpisoch a nariadeniach bude uvedených v tréningovom manuáli, ktorý sa bude venovať základným právnym a regulačným vplyvom na jednotnom trhu EÚ.
7) Užitočné tipy a nástroje na uskutočnenie analýzy
• Zdá sa vám uskutočnenie analýzy trhu príliš komplikované? Nebojte sa a pamätajte na to, že dobrý prístup k informáciám a zdravý sedliacky rozum na ich analýzu sú zvyčajne všetko, čo na ňu reálne potrebujete. Tu nájdete dva tipy pre vašu vlastnú analýzu trhu:
o Skúste sa poohliadnuť na skúsenosti a odporúčania u svojich kolegov (umelecko-remeselných tvorcov) na vašom domácom trhu – skontrolujte diskusné fóra na relevantných webových stránkach alebo platformách (napr. tvorcovia niekedy zdieľajú svoje skúsenosti s vývozom svojich produktov, alebo sa pozrite na ich rady, ktoré by vás mohli zaujímať).
o Použite bezplatné, ale výkonné on-line nástroje a techniky na získanie užitočných informácií o veľkosti trhu, trendoch, zákazníkoch alebo konkurentoch (Viac informácií a pokynov bude uvedených v tréningovom manuály venovanom on-line nástrojom pre analýzu trhu).
Clic to read  SEKCIA 6: SPOLIEHANIE SA NA PARTNEROV ALEBO SPROSTREDKOVATEĽOV• Jednou z najlepších metód vstupu na zahraničný trh je partnerstvo s niekým, kto podniká v danej krajine. Takýto partneri zvyčajne poznajú krajinu, kultúru a ďalšie atribúty miestneho trhu.
• Existuje zopár charakteristík, ktoré by mal správny obchodný partner mať. Dobrý partner vám pomôže dosiahnuť vaše ciele na zahraničnom trhu, akými sú napríklad prístup na trh alebo zdieľanie nákladov. Je málo pravdepodobné, že dobrý partner by sa pokúsil využiť partnerstvo pre vlastný prospech.
• Výber dobrého partnera nie je jednoduchý, ale sú niektoré základné kroky, ktoré by vám mohli pomôcť. Začnite so zberom čo najväčšieho počtu informácií ohľadne odvetvia a potenciálnych partnerov na zahraničnom trhu. Môžete použiť oficiálne zdroje informácií, iných umelecko-remeselných tvorcov podnikajúcich v danej krajine, alebo aj zákazníkov potenciálneho partnera (napr. prostredníctvom ich hodnotení a referencií). Po identifikácii potenciálnych partnerov s nimi viackrát prediskutujte myšlienku a podrobnosti ohľadne daného partnerstva, predtým než sa pustíte do akýchkoľvek záväzkov.
• Okrem partnerskej spolupráce so zahraničným partnerom, môžete tiež vytvoriť partnerstvo s tuzemským sprostredkovateľom vývozu, ktorý sa bude starať o export produktov ako aj súvisiace analýzy trhu.
• Ďalšie informácie a pokyny prídu v týchto vzdelávacích materiáloch neskôr, v časti určenej pre hľadanie obchodných partnerov na zahraničných trhoch.
Clic to read  SEKCIA 7: VYUŽÍVANIE DOSTUPNÝCH PODPORNÝCH SLUŽIEB• Bez ohľadu na jazykové zručnosti remeselníkov existuje niekoľko voľne dostupných informácií o európskom jednotnom trhu a možnosti založiť podnik v ich rodnom jazyku. Zvyčajne sú poskytované buď priamo Európskou komisiou alebo v jej zastúpení v jednotlivých krajinách. Európska komisia vyvinula rad ľahko použiteľných on-line nástrojov, ktoré pomáhajú európskym občanom nájsť potrebné informácie a zodpovedné inštitúcie, ktoré môžu poprípade poskytnúť ďalšiu asistenciu.
• Jeden z týchto nástrojov je aj “YourEurope“ portál http://europa.eu/youreurope/. Tento portál ponúka informácie o živote a cestovaní v Európskej únii. Má aj podrobnú sekciu venovanú podnikaniu v EÚ. Tento nástroj je vhodné použiť pre získanie základného rozhľadu o cieľových krajinách, právne kroky potrebné k etablovaniu na danom trhu a v neposlednom rade zoznam kontaktných údajov na niekoľko podporných sietí Európskej komisie. Portál je štruktúrovaný tak, že poskytuje všetky základné informácie o začínajúcom podnikaní alebo jeho expanzie na iné trhy EÚ a je rozdelený do niekoľkých tém, vrátane predaja v zahraničí, dane, colné atď.
• Podobný on-line nástroj je aj portál jednotných kontaktných miest http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/, ktorý je dostupný vo všetkých jazykoch, ktorý vám pomôže preskúmať nové obchodné príležitosti, alebo rozšíriť svoje podnikanie v inej európskej krajine. Alebo ak máte tiež v úmysle založiť nový podnik aj doma.
• Podporu svojej analýzy trhu môžete tiež nájsť aj v Enterprise Europe Network (EEN). Jej odborníci poskytujú poradenstvo v oblasti trhových príležitostí na pomoc malým podnikom (vrátane umelecko-remeselných) expandovať na medzinárodnej úrovni. Táto sieť vďaka svojmu rozhľadu v lokálnom podnikaní a rôznych pridružených partnerov pre vás zjednoduší zložitosť medzinárodnej expanzie poskytovaním praktických rád, cieleného trhového spravodajstva a osobnú podporu. Tieto informácie sú poskytované buď prostredníctvom vzdelávacích podujatí a seminárov, alebo individuálne na základe posúdenia klientových potrieb prostredníctvom individuálnych konzultácií. Poradenské služby zahŕňajú:
o Praktické rady pre podnikanie v inej krajine.
o Cielené informácie o trhu.
o Informácie o právnych predpisoch a normách EÚ.
o Poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva.
• Ak máte záujem využiť poradenské služby od EEN, môžete tak urobiť vo svojom materinskom jazyku tak, že sa obrátite na miestnu pobočku. Zoznam všetkých členov EEN možno nájsť v rámci webstránky: http://een.ec.europa.eu/.
• A čo je na tom všetkom najlepšie je, že všetky služby od EEN sú bezplatné.
 Indicators


 Bibliography

Bibliografia Hisrich, R. D. (2013). International Entrepreneurship. Starting, Developing and Managing a Global Venture. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Longenecker, J. G. et al. (2016). Small Business Management. Launching & Growing Entrepreneurial Ventures. 18th ed. Boston, MA: Cengage Learning.
http://www.iccwbo.org/Chamber-services/Chamber-resources/Case-Studies-Library/International/
http://www.regiocrafts.eu/index.php/crafts-industry
http://ec.europa.eu/
http://globaledge.msu.edu/globa-resources/trade-leads
www.fita.org
http://www.euronews.com/2015/11/20/setting-up-a-business-in-another-eu-member-state-how-is-it-done/
http://globaledge.msu.edu/
http://articles.bplans.com/how-to-write-a-market-analysis/
http://www.theguardian.com/small-business-network/2013/aug/23/small-business-tips-market-research
https://www.sba.gov/starting-business/write-your-business-plan/market-analysis
http://www.marketingdonut.co.uk/marketing/market-research/market-analysis
http://acsbdc.org/business-topics/customer-analysis
http://www.netmba.com/marketing/market/analysis/
http://www.marketingteacher.com/modes-of-entry/
https://www.sba.gov/starting-business/write-your-business-plan/market-analysis
http://articles.bplans.com/how-to-write-a-market-analysis/
http://www.theguardian.com/small-business-network/2013/aug/23/small-business-tips-market-research
https://www.entrepreneur.com/article/225740
http://blog.hubspot.com/marketing/market-research-tools-resources#sm.0001madgy6jgcddsqqr16wso411ft
https://blog.zintro.com/2015/01/13/50-useful-tools-conducting-market-research/
http://www.business.com/entrepreneurship/entrepreneurs-love-these-13-tools-for-conducting-market-research/
http://frugalentrepreneur.com/2011/02/harness-the-internet-and-social-media-to-conduct-free-market-research-for-your-business/
http://www.iamcool.sk/blog/podnikanie-v-zahranici/ako-najst-ten-spravny-produkt-ktory-chcem-predavat-321.html
http://smallbiztrends.com/2015/06/places-to-sell-handmade-crafts-online.html
http://www.artsyshark.com/125-places-to-sell/
http://www.lifehack.org/articles/money/25-best-online-marketplaces-sell-your-art-crafts-and-buy-affordable-art.html
http://www.businessnewsdaily.com/5287-etsy-alternatives-handmade-sites.html
http://blog.performics.com/the-dos-and-donts-of-international-content-localization/
http://fita.org/aotm/0698.html
http://www.futurebrand.com/news/2014/futurebrand-launches-the-country-brand-index-2014-15
http://www.forbes.com/pictures/efkk45lgim/top-25-country-brands/
http://mmrstrategy.com/is-your-country-brand-name-expansionist-or-isolationist
http://highered.mheducation.com/
https://www.shopify.com/blog/11415817-50-ways-to-make-your-first-sale
https://www.shopify.com/guides/make-your-first-ecommerce-sale/forums
http://www.marketingdonut.co.uk/marketing/online-marketing/ecommerce/how-to-increase-your-online-sales
https://www.cleverism.com/dawanda-strategies-selling-products-online/
http://www.podnikaninaamazonu.cz/tag/jak-ziskat-recenze-na-amazonu/
http://en.dawanda.com/cms/c/en/Seller-Portal/441-Selling-Successfully/457-Creating-Great-Listings

 Training Fiche PPT:
ma_course_sk_final.docx