OER-CRAFT

Žiadosti o mikrofinancovanie a platformy crowdfundingu

DS_TF_1_5_SK  

 Title:
Žiadosti o mikrofinancovanie a platformy crowdfundingu
 Keywords
Komunikácia, digitálne technológie, sociálne siete, online spolupráca
 Author:
IWS
 Languages:
English
 Objectives/goals:

•    Nauíte sa, ako efektívne vytvori聽 webovú stránku.
•    Dozviete sa, ktoré sociálne siete vám pomô鱉u propagova聽 vaše podnikanie.
•    Dozviete sa, ako propagova聽 svoj podnik prostredníctvom slu鱉by Google.
•    Nauíte sa nové spôsoby spolupráce online.
•    Spoznáte nieko躂ko platforiem pre mikrofinancovanie.


 Description:

V súasnosti je nevyhnutné disponova聽 dobrými komunikanými kanálmi a spoluprácou, ak chceme naše podnikanie dosta聽 k svojej cie躂ovej skupine. Ka鱉dý h躂adá nové produkty/slu鱉by online, preto sa je treba dosta聽 medzi to, o vedia a sú schopní nájs聽. Prvým krokom je vytvorenie atraktívnej webovej stránky nasledovanej profilom na rôznych sociálnych sie聽ach. Spolupráca je rovnako dôle鱉itá a sie聽 kontaktov nám ponúka širokú škálu mo鱉ností. Contents

• Crowdfunding sa stal populárnym spôsobom získania finančných prostriedkov na nový projekt alebo začínajúce podnikanie. Týmto spôsobom môžete ostatným ľuďom ponúknuť možnosť zúčastniť sa na vašom podnikaní. Existuje mnoho platforiem crowdfundingu, ale každá z nich má iný účel. Uvádzame niektoré z najpopulárnejších: o Kickstarter. Je to najpopulárnejšia platforma venovaná crowdfundingu, venovaná financovaniu vynálezov a tvorivých diel. Navyše nemáte záväzok vrátiť vyzbierané peniaze, ak sa nedosiahne cieľ kampane. o Indiegogo. Aj keď nie je tak známa ako Kickstarter, táto platforma prináša niektoré výhody, ktoré Kickstarter nemá. Indiegogo má flexibilné financovanie, ktoré vám umožní ponechať si prostriedky, ktoré ste získali, aj keď ste nedosiahli svoj cieľ. Umožňuje vám tiež nakupovať financované produkty na trhu platformy, takže úspešné projekty majú ďalší potenciálny zdroj príjmu. o Patreon. Ďalšou populárnou crowdfundingovou platformou je Patreon, ktorý funguje prostredníctvom predplatného. Nezameriava sa na priame kampane, ale poskytuje priebežnú finančnú podporu kreatívnym umelcom. K dispozícii je tiež možnosť poskytnúť exkluzívny obsah patrónom, ktorí sú prihlásení na odber vášho Patreonu prostredníctvom samotnej stránky. o GoFundMe. Táto plataforma je obľúbenejšia pre jednotlivcov, ktorí potrebujú peniaze ihneď. Je bežné, že ľudia tu žiadajú o crowdfunding na krátkodobé projekty alebo lekárske núdzové situácie. • Existujú rôzne možnosti a odporúčame vám si ich prejsť v prípade, že potrebujete finančnú podporu. Majte na pamäti, že prostredníctvom týchto platforiem dostávate peniaze od ľudí, ktorí nebudú mať z vášho podnikania priamy úžitok, robia to pre podporu vašej veci.


 Results


 Indicators


 Bibliography

https://www.zinc.it/collaboration-vs-communication-the-difference-matters/
https://www.nutcache.com/blog/the-importance-of-collaboration-in-the-workplace/
https://www.smartsheet.com/collaborative-teamwork
https://www.marketingterms.com/dictionary/blog/
https://www.techopedia.com/definition/27815/crowdfunding
https://www.affilorama.com/internet101/social-networks
 


 Related material:
artcademy_training_fiche_microfunding_basic_5_iws_sk.doc